Yocto Sensum Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Yocto Sensum Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!Yocto Sensum Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Şişli, Meşrutiyet Mahallesi, Samanyolu Sokak' ta 9 Haziran' da 51 bin TL sermaye ile kuruldu.


Yocto Sensum Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Şişli, Meşrutiyet Mahallesi, Samanyolu Sokak'ta 9 Haziran'da 51 bin TL sermaye ile kuruldu.


Yocto Sensum Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi Ticaret Anonim Şirketi iş konusu; Şirketin başlıca amaç ve konuları şunlardır: 1. İnsan, Hayvan, Bitki ve Çevre Sağlığı alanlarında kullanılmak üzere her çeşit beşeri, veteriner ve zirai ilaç, malzeme, yöntem ve cihazın tasarlanması, geliştirilmesi, üretimi, ithalatı, ihracatı, satış ve pazarlaması, 2. Başta genetik hastalıklar, kanserler, dejeneratif hastalıklar ve enfeksiyon hastalıkları olmak üzere yaşam bilimlerinin her alanında yeni tanı, takip ve tedavi yöntemleri araştırmak geliştirmek ve uygulamak, deneysel ve klinik araştırma ve uygulamalarına öncülük etmek, 3. Başta moleküler biyoloji ve genetik, biyokimya, farmakoloji, patoloji, biyoinformatik ve görüntüleme hizmetleri olmak üzere her çeşit laboratuvar hizmetlerini sağlamak, 4. Yukarıdaki faaliyet alanları esas olmak üzere her konuda danışmanlık, denetim ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak, ulusal ve uluslararası çok paydaşlı projelere öncülük etmek, katılmak ve yürütmek, 5. Yukarıdaki faaliyet alanları esas olmak üzere her çeşit yazılı (kitap, dergi gibi), görsel (film, belgesel gibi), ve elektronik (internet, multimedya gibi) yayıncılık yapmak ve dağıtım faaliyetlerinde bulunmak, prodüksiyon yapmak, fotoğraf, grafik, internet sayfa tasarımı, metin yazarlığı gibi iletişim hizmetlerinde bulunmak, her nevi ilan ve reklam yapmak, proje geliştirmek ve pazarlamak, halkla ilişkiler hizmetlerinde bulunmak ve ilgili ithalat ve ihracat yapmak, 6. Yukarıdaki faaliyet alanları esas olmak üzere her çeşit yazılımın tasarımı, geliştirilmesi, bakım ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, ithalatı ve ihracatı, 7. Yukarıdaki faaliyet alanları esas olmak üzere her çeşit veri saklama ve analiz altyapısının geliştirilmesi, bakım ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, 8. Yukarıdaki faaliyet alanları esas olmak üzere özel ve bulut altyapılarına dayalı, bireyler ve kurumlara yönelik olarak her çeşit veri saklama, erişim, analiz  ve raporlama hizmetlerinin verilmesi Şirket yukarıda belirtilen amaçlarına ulaşmak için ; 1. Yerli veya yabancı gerçek ve/veya tüzel kişilerle süreli ve/veya süresiz yeni ortaklıklar kurabilir, bu kişilerle yatırım, hisse alım satım, opsiyon, ön alım, geri alım sözleşmeleri ya da benzer her türlü sözleşme imzalayabilir ve bu konuda hukuki tasarruflarda bulunabilir, 2. Yurt içinde veya yurt dışında mukim, şirketin faaliyet konusuyla doğrudan  veya dolaylı olarak iştigal eden veya şirketin kuruluş amacıyla aynı doğrultuda olan yerli veya yabancı gerçek ve/veya tüzel kişilerin temsilciliklerini alabilir veya onları temsilci olarak atayabilir, 3. Gerekli bina, büro, laboratuar, mağaza ve yardımcı binalar inşa edebilir ve/veya finansal kiralama ve/veya normal kiralama yolu ile kiralayabilir, kiraya verebilir, kullanım hakları üzerinde tasarrufta bulunabilir; her türlü menkul ve gayrımenkul mal ve gayri maddi hak üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir, 4. Şirketin iştigal konusuyla ilgili olarak lisans, know-how, patent, telif hakları, ticari unvanlar, ticari ve sınai model ve resimler ve markalar gibi gayrı maddi hakları iktisap edebilir, alabilir, kullanabilir, satın alabilir veya bu amaçla başka anlaşmalar yapabilir, üçüncü şahıslardan kiralayabilir ve/veya üçüncü şahıslara kiraya verebilir ve/veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, bunlarla ilgili her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir, 5. Hizmetin gerekli kıldığı alanlarda yabancı personel istihdam edebilir ve/veya Türkiyede ve/veya yurt dışında personel eğitebilir ve/veya benzeri eğitim çalışmalarını yürütebilir, 6. Şirketin iştigal konusuyla ilgili olarak, mümessiller, acenteler, komisyoncular ve/veya benzeri danışmanlar tayin edebilir ve/veya kendisi bu tür hizmetleri başkaları için ifa etmeyi kabul edebilir, 7. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul, araç, gereç makine satın alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerine irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkuller ile ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevdit,taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 8. Şirket işlerinin gerektirdiği taşıt araçlarını iktisap edebilir ve bu araçları devir veya temlik edebilir veya üzerlerinde her türlü tasarrufta bulunabilir, 9. Yerli veya yabancı gerçek ve/veya tüzel kişi, kurum ve bankalardan uzun, orta ve kısa vadeli kredi alabilir veya şirketin alacaklarını teminat altına almak veya teminat vermek amacıya ipotek, rehin, gayrimenkul rehini, şahsi mamelek üzerinde rehin tesis edebilir veya fek edebilir, fekkini veya çözülmesini isteyebilir, söz konusu kredi ve bankcalık işlemleri ile ilgili gerekli her türlü taahhüt ve tasarrufta bulunabilir.


Yocto Sensum Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi Ticaret Anonim Şirketi adres: Şişli, Meşrutiyet Mahallesi, Samanyolu Sokak, Saadet Apartmanı No:12/6