Yozgat Belediyesi'nden satılık 27 arsa!

Yozgat Belediyesi'nden satılık 27 arsa!

Yozgat Belediyesi, Yozgat ili, Merkez ilçesinde yer alan 27 arsayı satıyor...


Yozgat Belediyesi tarafından, Yozgat ili, Merkez ilçesinde yer alan 27 arsa satışa sunuldu. Gayrimenkullerin satış ihalesi 21 Nisan tarihinde saat 14:00'te gerçekleştirilecek.

İlan metni:

İLAN

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İLE İŞİN NİTELİĞİ, NEV’İ MİKTARI

MADDE 1 Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda Pafta, Ada, Parsel, Yüzölçümleri ve Mevkileri belirtilen 27 adet Arsadan 1. Sırada bulunan arsa 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 36. Maddesine göre Kapalı Teklif ( Artırma ) Usulü ile diğer arsalar ise 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 45 Maddesi gereğince Açık Artırma ihale suretiyle her bir adedi hizalarında gösterilen saatte satılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.

TAHMİNİ BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNATI

MADDE 2  

Yozgat Belediyesi

İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI
MADDE 3  İhaleye ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.
a. İHALE USULÜ: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesi Kapalı Teklif (Artırma) Usulü ve  45. Maddesi Açık Artırma Usulü ile Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
b. İHALENİN YAPILACAĞI ADRES              : Yozgat Belediyesi (A.Nohutlu Mah. Şeyhzade Cad.)
c. SON DOSYA VERME TARİHİ VE SAATİ  : 21 / 04 / 2021 - Saat: 12:00
d. İHALE TARİHİ VE BAŞLAMA SAATİ        : 21 / 04 / 2021 - Saat: 14:00
e. İHALE KOMİSYONU TOPLANTI YERİ    : Yozgat Belediyesi Meclis Salonu ( 1. Kat )
İHALEYE KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR VE BELGELER

Yozgat Belediyesi

MADDE 4  İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.
1- Kanuni ikametgâh belgesi, (şirketlerde bu belge aranmayacaktır)
2- Türkiye’de tebligat için adres gösterir imzalı bildirim, ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
3- İmza Sirküleri vermesi,
a) Gerçek kişi olması halinde kişiye ait noter onaylı imza sirküleri,
b) Tüzel kişilik olması durumunda tüzel kişiliğe ait noter tasdikli vekâletname ve imza sirküleri,
c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin yukarıda (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,
4- İstekliler adına vekâleten iştirak edeceklerin Noter Tasdikli vekâletnameyi, Tüzel kişilerin ise yıl içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası Belgesini, Yetki Belgesini ve İmza Sirkülerini ibraz etmeleri zorunludur.
5- Bu şartnamenin 2.maddesinde belirtilen miktarda geçici teminat belgesini veya Teminat Mektubu ile İkametgâh ilmühaberi, Nüfus Cüzdanı Sureti veya tasdikli bir örneğini 
6- İsteklilerin ortak girişim olması halinde; Ortaklık girişim beyannamesi ve ortaklık oluşturulduğuna dair, ortaklarca imzalanan sözleşmenin ibrazı. (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilecektir. Ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.)
7-İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir
8- İdarece belirlenen Sıra numarası 1-2-3-4 ve 5. Sırada bulunan Arsalara ait 1.000,00-TL,  6. sıradan 27. sıraya kadar olan arsalara 400,00-TL tutarındaki ihale dosya bedelini belediye cari hesabının bulunduğu bankaya veya belediye veznesine yatırdıklarına dair alındı belgesi. Dosya alındı belgesini almayanlar ihaleye katılamayacaktır.
9- İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.
10- İstekliler istenilen bilgi ve belgelerini dosya halinde son dosya teslim etme tarih ve saatine kadar Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne teslim edilecektir. Son dosya verme tarih ve saatine kadar teslim edilmeyen dosyalar ile yine son dosya verme tarih ve saatine kadar idareye ulaşmayan posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
İlan olunur.