18 / 08 / 2022

Ysl Aras Altyapı Üst Yapı Yol İnşaat Nakliyat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Ysl Aras Altyapı Üst Yapı Yol İnşaat Nakliyat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi bugün Şişli’de 1 milyon TL TL sermaye bedeli ile Hediye Akbıyık ve Yüksel Akbıyık tarafından kuruldu.Ysl Aras Altyapı Üst Yapı Yol İnşaat Nakliyat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi bugün Şişli’de 1 milyon TL TL sermaye bedeli ile Hediye Akbıyık ve Yüksel Akbıyık tarafından kuruldu.

Ysl Aras Altyapı Üst Yapı Yol İnşaat Nakliyat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi konusu:

Amaç konu İnşaat taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak. -Resmi ve özel kamu kurum ve kuruluşların inşaat işleri, tüneller, limanlar, fabrikalar, yollar, köprüler, bentler, barajlar, lojmanlar, idare binaları gibi yapılar, resmi kurum ve hizmet binaları, beton, asfalt, karayolu, liman binaları, iş hanları, ticari yapılar, atölyeler, imalathaneler ile her türlü toplu konut, kooperatif meskenleri, kara ve demir yolları, hava meydanları, istasyonlar, otogarlar, otoparklar, garajlar, çarşı, mağaza, pazar iş yeri, otel, motel, villa, pansiyon, hastane, cami, dispanser, sağlık merkezleri, ilk yardım tesisleri ve benzeri devlet yapıları gibi bayındırlık tesisleri, tatil köyleri, okul inşaatı, eğitim merkezleri, öğrenci yurtları, gölet ve iskele, turistik konaklama, uçuş pistleri, sportif ve tamamlayıcı tesisler ve petrol, doğal gaz boru hatları, kanal içme suyu, su kanalları, drenaj tesisleri, sulama ve kanalizasyon işlerinin inşasını yapmak, taahhütlerde bulunmak. -Şirket ahşap, yarı ahşap ve betonarme toplu konut, özel konut, her türlü devlet inşaatları yapabilir. Kendi adına yapmış olduğu inşaatları pazarlayabilir. -Yurt içi ve yurt dışında her türlü inşaat tesisat ve hafriyat konularında taahhütlerde bulunmak ve yerine getirmek, -Yurt içi ve yurt dışında her türlü yol stabilize çalışmaları, beton, yol, asfalt çalışmaları yapmak ve taahhütleri yerine getirmek. -Fabrika ve tesislerin komple inşaatının ve montaj işlerinin yapımı ve petrol boru hatları,diğer boru hatları, onarım değişim ve restorasyon işlerini yapmak,yaptırmak. -Beton yapı malzeme üretimi için tesis kurup bunları işletmek. -Her türlü inşaat ve inşaat taahhüdü ile uğraşmak. Arsa ve arazi satın almak. Bu arsa ve arazi üzerine her türlü inşaat yapıp satmak. -Konusu ile ilgili ihalelere girmek,bu konularda müteahhitlik veya taşeronluk yapmak. -Kısa,orta ve uzun vadeli kredi almak,ipotek vermek. -Konusuna giren alanlarda mevcut veya kurulacak şirketlere iştirak etmek ve tüzel kişilerle ortaklık kurmak. -Şirket alacaklarının temini için ipotek ve rehin almak, haciz yapmak bunları fekketmek. Borçlarına karşılık gerek şirketin gerekse üçüncü şahısların gayri menkullerini rehin veya ipotek verebilir. Bu ipoteklerin terkini-rehinlerini fek ve tadil edebilir. -Şirket maksat ve mevzuunun gerektirdiği bilcümle ticaret sanayi ve sair muameleleri yapabilir. -Konusu ile ilgili kurulacak fabrikalar için gerekli makineleri satın almak ve ithal etmek. -Şirket namına bankalara para yatırıp çekebilir. Teminat mektubu alabilir. Şirket yukarıda anılan amaç ve konuları gerçekleştirmek için; a) Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, İpotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mükellefiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. b) Amaç ve konusuna giren işlerle ilgili her türlü makine donanım yedek parça, sair aksam ve malzeme ile her türlü nakil araçlarını satın almak, ithal etmek, satmak, ihraç etmek, kiralamak, kiraya vermek. c) Amaç ve konusuna giren işlerle uğraşan yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle devamlı ve geçici anlaşmalar yapmak, ortaklıklar kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, d) Amaç ve konusuna giren alanlarda ithalat ve ihracat, dâhili ticaret, komisyonculuk, mümessillik, distribütörlük, acentalık yapmak veya gerçek ve tüzel kişilere temsilcilik verme, e) Amaç ve konusunun gerektirdiği her türlü ticari sınaî hukuki mali ve idari işlemleri yapmak, patent ihtira beratı, know-how marka ve sair sınaî mülkiyet haklarını inkısap etmek gerektiğinde üçüncü şahısların, istifadesine tahsis etmek, f) Amaç ve konusuyla ilgili her türlü resmi ve özel ihalelere katılmak, g) Şirketin mali amaç ve konusun gerektirdiği her türlü ticari, sınai, iş taahhüt ve muamelelere girişebilir.Kredi temin ve her türlü hakları iktisap edebilir, borçlanabilir.Bunlar için her türlü kanuni ve hukuki işlemler yapabilir. Şirket yukarıda belirtilen işlerden başka şirket için yararlı olcağına inandığı işlere girmek istediği takdirde genel kurulunda alınacak karar ile yeni işler yapabilir.