Zeytinburnu imar planına yükseklik ayarı askıya çıkarıldı!

Zeytinburnu imar planına yükseklik ayarı askıya çıkarıldı! Zeytinburnu imar planına yükseklik ayarı askıya çıkarıldı!

İstanbul silüetini olumsuz etkilediği iddia edilen Onaltı Dokuz İstanbul'un adresi Zeytinburnu'nun 1/5000 ölçekli imar planında emsal değişikliği yapıldı. İşte Torba Yasa'yla gündeme gelen projenin bulunduğu ilçenin imar planındaki değişiklikler...İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tevhid edilen (birleştirilen) alanlarda yüzde 5 emsal artışı öngören Zeytinburnu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatını ilanen askıya çıkardı.


İBB Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından hazırlanan, 28636 dosya numaralı Zeytinburnu İlçesi, 13 Aralık 2013 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'na ilişkin Plan Notu Değişikliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 13 Eylül 2014'te onaylandı. 


Zeytinburnu imar planında ne değişti?


Uygulama Hükümleri'nin üçüncü maddesinde yer alan "Fonksiyon alanlarında parsellerin tevhidini teşvik etmek amacıyla parsel büyüklüğünde 1000 metrekare ulaşıldığında emsali yüzde 5, 2000 metrekareye ulaşıldığında yüzde 10, 5000 metrekareye ulaşıldığında yüzde 15 ve 10000 metrekareye ulaşıldığında yüzde 20 artış uygulanır" hükmü iptal edilerek yerine getirilen maddeler de iptal edildi ve yerine yenileri geldi. 


İşte 1/5000 ölçekli Zeytinburnu Nazım İmar Planı'nda üzerine çarpı atılarak iptal edilen ve yerine konulan yeni hükümler;


3- Planda gösterilen konut yerleşme alanları dışındaki fonksiyon alanlarında parsellerin tevhidini teşvik etmek amacıyla parsel büyüklüğünde 1000 metrekareye ulaşıldığında emsali yüzde 5, 2000 metrekareye ulaşıldığında yüzde 10, 5000 metrekareye ulaşıldığında yüzde 15 ve 10000 metrekareye ulaşıldığında yüzde 20 artış uygulanır. 


Planda gösterilen konut yerleşme alanlarında ise parsellerin tevhidini ve yapıların yenilenmesini teşvik etmek amacıyla; 


- En az 3 parselin tevhidi sonucunda oluşan 1000 metrekare ve üzeri parsellerde planda verilen yoğunluk değeri yüzde 10,


- En az 5 parselin tevhidi sonucunda oluşan 2000 metrekare ve üzeri parsellerde verilen yoğunluk değeri yüzde 15,


- En az 8 parselin tevhidi sonucunda oluşan 3000 metrekare ve üzeri parsellerde verilen yoğunluk değeri yüzde 20 arttırılır. 


- Parsellerin 2000 metrekareden az olmamak koşuluyla ada bazında tevhidi durumunda planda verilen yoğunluk değeri yüzde 20 arttırılır. Bu durumda oluşan parsel alanın en az yüzde 10'u donatı alanı (eğitim, sağlık, park, spor veya dini tesis alanı vb.) olarak kullanılmak üzere bilabedel kamuya terk ediyir. Terk edilen alan emsal hesabına dahil edilir. 


Tevhid edilecek parsel sayısının yüzde 50'sinden fazlasının yapılaşmış olması şarttır. Bu plan değişikliğinin onayından sonra ifrazen oluşan parsellerin tevhid edilmesi halinde bu madde hükümleri uygulanamaz.


Parsellerin tevhidi sonucunda kademeli yoğunluk artışından yararlanan parsellerde; 


a) Hmaks değeri İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 19.01.2012 Gün ve 173 Sayılı, 12.09.2012 Gün Ve 1823 Sayılı kararları doğrultusunda belirlenecek olup, uygulama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan alınacak uygun görüşe göre yapılacaktır. 


b) TASK yüzde 60'ı geçemez ve parsel bünyesinde her bağımsız birim için en az 1 adet otopark alanı ayrılacaktır. 


c) Çatı arası piyesleri normal kat alanının yüzde 30'unu geçemez.


d) Yapılacak yapılarda emsal dışı oluşacak alanların toplamının, toplam inşaat alanının yüzde 10'unu geçen kısmı emsale dahildir. 


e) Birleştirmeye konu olan alanda bulunan bağımsız birim sayısı (konut, ticaret, vb. birimler) yüzde 20'den fazla arttırılamaz.


"3- Planda konut, konut+ticaret alanında kalan alanlarda;


1000 metrekareden küçük parsellerin tevhid edilmesiyle oluşan 1000 metrekare-2000 metrekare arasındaki parsellerde meri plana göre hesaplanan inşaat alanı yüzde 15 arttırılarak, 


1000 metrekareden küçük parsellerin tevhid edilmesiyle oluşan 2000 metrekareden büyük parsellerde yüzde 20 arttırılarak, 


1000 metrekareden küçük parsellerin tevhid edilmesiyle oluşan 3000 metrekareden büyük parsellerde veya imar adasının tamamını tevhid edilmesi ile oluşturulan 2000 metrekareden büyük parsellerde yüzde 25 arttırılarak uygulama yapılır. 


3.1.- Parsellerin meri plana göre inşaat alanı 1 bodrum kat (zemin kat konturları aşılmamak şartı ile) + zemin kat + normal kat + ÇAP (normal kat alanının yüzde 30'u kadar) alanlarının toplamından hesaplanacaktır.


3.2.- Bu uygulama sırasında tevhide konu parsel sayısının yüzde 50'sinde yapılaşma olması şarttır, tevhid edilen parsellerin boş alanlarında ise yukarıda verilen artışlar yüzde 50 oranında azaltılarak uygulama yapılacaktır. 


3.3.- Bu uygulamalar sırasında yeni oluşacak parsellerde ayrık nizam uygulanacak olup TAKS:0.60'ı aşamaz ve bu parsellerde asma kat, ÇAP yapılamaz.


3.4.- Her bağımsız bölüm için en az 1 adet otopark alanının bodrum katlarda sağlanması şarttır.


3.5.- Yeni oluşacak parsellerde yangın merpeni ve asansörler hariç emsal dışı alanların toplamı parsellerin meri plana göre hesaplanacak inşaat alanının yüzde 10'unu aşamaz.


3.6.- Yeni oluşacak parsellerde yapı yüksekliği İBB Meclisi tarafından kabul edilen silüetle ilgili yükseklik sınırlamalarına uyularak ve İBB İmar Müdürlüğü'nden uygun görüş alınarak belirlenecektir. İBB İmar Müdürlüğü'nden uygun görüş alınmadan yapı ruhsatı düzenlenemez. 


3.7. Yeni oluşacak parsellerin komşuluğundan yeşil alan AOP (Açık Otopark) alanı olması halinde bu alanlardan çekme mesafesi kat adedine bakılmaksızın 3.0 metre olarak uygulanacaktır. 


3.8.- Tevhid edilerek imar artışından faydalanan parseller ifraz edilemezler. 


Tasdik Sınırı


- Bu durumda oluşan parsel alanının en az yüzde 10'u donatı alanı (eğitim, sağlık, park, spor alanı veya dini tesis alanı vb.) olarak kullanılmak üzere bilabedel kamuya terk edilir. Terk edilen alan emsal hesabına dahil edilir. 


- Yapı adalarının birleştirilmesi durumunda adalar arasında kapatılan imar yollarının alanı kadar, yeni oluşan yapı adasının İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin görüşü ile belirtilen kısmında donatı alanı da ayrılacaktır."


İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 8 Ocak 2015 Perşembe günü askıya çıkarılan imar planı tadilatı, 30 günlük itiraz süresinin ardından 6 Şubat 2015 tarihinde askıdan indirilecek.


Zeytinburnu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nı indirmek için tıklayın!