15 maddede konut sitesi yönetim planı!

15 maddede konut sitesi yönetim planı! 15 maddede konut sitesi yönetim planı!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez Emlakkulisi.com okurları için "konut sitesi yönetim planı" konusunu kaleme aldı. İşte Dönmez'in o yazısı...1.    Yönetim Planının hukuki tanımı KMK madde 28’de yapılmıştır:

2.    Hukuki tanımı ile, yönetim planı; anagayrimenkulün  yönetim tarzını, kullanma maksat ve şeklini yönetici ve denetçilerin alacakları ücret ve yönetime ait diğer hususları düzenleyen bir sözleşmedir.
3.    Yönetim planı, bütün kat maliklerini bağlayan bir  sözleşme hükmündedir.

4.    Yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde, anagayrimenkulün        yönetiminden doğacak   anlaşmazlıklar Kat  Mülkiyet Kanununa ve genel hükümlere göre karara  bağlanır.

5.    Yönetim planının değiştirilmesi için bütün kat   maliklerinin beşte dördünün oyuyla alınmış  kat malikleri kurul kararı şarttır. 

6.    Kat maliklerinin, bu kurul kararına Kat Mülkiyet Kanunu 33 üncü maddeye göre (Hakimin  Müdahalesi)  mahkemeye  başvurma hakları saklıdır. 

7.    Bu davalar, yöneticiyi hasım göstererek de açılabilir. Olası mahkeme kararıyla iptal edilen  yönetim planı ilgili maddesi yerine Hakim hüküm koyamaz, bu yetki yine kat maliklerindedir.

8.    Yönetim planı ve bunda yapılan değişiklikler, bütün kat malikleriyle onların külli ve cüzi   haleflerini ve yönetici ve denetçileri bağlar. 

9.    Yönetim planının ve onda  sonradan yapılan değişikliklerin tarihi, kat mülkiyeti kütüğünün  (beyanlar) hanesinde gösterilir  ve bu değişiklikler yönetim planına bağlanarak kat  mülkiyetinin kuruluş belgeleri arasında  saklanır.

10.    Kat Mülkiyet Kanunun bir çok yerinde; hükümler,  başına “malikler arasında başkaca bir anlaşma yoksa” anlamında bir koşul sonrasında kurulmuştur. Buradaki  anlaşma resmi senedin yanında, özellikle yönetsel konulardaki yönetim planıdır.

11.    Yönetim planında, yönetsel işlerin dışında oluşturulmuş  mülkiyete ilişkin hak veya feragat   ile ilgili hükümlere yer verilemez, verilmişse de bunlar geçersiz olur. Bununla birlikte,  yönetim planı ile mutlak-kullanım amaçlı (örneğin sığınak-otopark) veya genel bir ortak  (örneğin bağımsız bölüme fiziki yakınlıkta olan bahçe bölümü)  alan  bağımsız bölümlere  eklenti yapılamaz , ancak mutlak-kullanım amacı tanımlı yerler aynı amaçla, diğerleri ise kullanım amacı ile bağımsız  bölümlere  tahsis edilebilir.

12.    Yönetimle ilgili her türlü uyuşmazlık öncelikle yönetim planı hükümlerine göre çözümlenir. Yönetim planı, değişiklikleri ile de bağlayıcılığını sürdürür. Yönetsel bir konu da hakkında hüküm verilmemiş davalarda, davanın açılışından sonra yönetim planında yapılmış  değişiklikler davaya etkisini Yargıtay kararlarında görmek mümkündür. 

13.    Bununla birlikte  yönetim planları ve bunda yapılan değişiklikler Kat Mülkiyet Kanunu ve   diğer genel  hükümlere aykırı olamaz. Bu durumda olan yönetim planları değil, yönetim  planının bu durumdaki hükümleri geçersizdir.

14.    Tapu siciline kaydedilip alenileştirilmemiş yönetim planının veya yapılan değişikliklerin  hukuki bir değeri yoktur.

15.    Her malik, tapu idaresinden istediği zaman, ilgili yönetmeliğin gereklerini yerine getirerek  yönetim planını talep edebilir. 
    
www.konutsitesiyonetimi.com

8 maddede site yönetiminde uyuşmazlık olmaması için mevzuat uygulamaları!