1937 yılında Kalamış ve Fenerbahçe için imar planı hazırlanmış!

1937 yılında Kalamış ve Fenerbahçe için imar planı hazırlanmış! 1937 yılında Kalamış ve Fenerbahçe için imar planı hazırlanmış!

1937 yılında Prost, Kalamış ve Fenerbahçe için imar planı hazırlamış. Kalamış ve Fenerbahçe arasında 9.5 metre genişliğinde bir yol açılacakmış. Yolun iki tarafında inşa edilecek binalar, yolun 50 metre gerisinde olacakmış.

Kalamış - Fenerbahçe için imar planı hazırlandı


    Şehircilik mütehassısı B. Prost, Kalamış - Fenerbahçe semtinin imar ve tanzimi için mevzii bir plan hazırlamıştır. Bu da diğer mevzii planlar gibi Nafıa Vekaleti'nce tasdik edilerek kati mahiyet almıştır. 

    Mütehassıs, Kalamış ile Fenerbahçe arasındaki sahayı tanzim etmek üzere ilk önce geniş bir yol açmayı münasip görmüştür. Kalamış İskele Meydanı'ndan başlayacak olan bu yol Fenerbahçe - Kızıltoprak yoluna çıkan 9.5 metre genişliğindeki bir yolu takip ettikten sonra şimdi mevcut olan 20 metre genişliğindeki Fenerbahçe - Kızıltoprak yoluyla Fenerbahçe'de nihayet bulacaktır. 

    Mütehassıs, bu yeni yolun her iki tarafında yapılacak olan binaların yolun kenarından 50 metre geride yapılması lazım geldiğine karar vermiş ve planı ona göre tespit etmiştir. 

    Planda (M.) harfiyle işaret edilen ve yolun iki tarafında bulunan yerlerde hiç bir bina inşa edilmesine müsaade edilmeyecektir. Buralarda bahçeler bulunacaktır. 

    Mütehassıs bundan başka Fenerbahçe, Lazburnu gibi deniz kenarındaki sahalarda yeşillik bulunmasını lüzumlu görmüştür. Bu suretle Fenerbahçe sahilleri denizden yemyeşil görünecektir. 

    Kalamış ile Fenerbahçe arasında açılacak bu yolun 10 metre gerisinde yapılacak olan binaların yükseklikleri ayrıca bir nizamname ile tespit edilecektir.

    Maamafih mütehassıs şimdiden bu sahalarda birbirine bitişik binalar yapılmasını yasak etmiştir.

    Plan Nafıa Vekaleti'nce tasdik edildiğine göre bu sahada planın esaslarını bozacak hiç bir inşaat yapılmayacaktır. Buradaki inşaat için verilen ruhsatiyelerde bu esaslara riayet edilmektedir.


Akşam 30 Teşrinisani (Kasım) 1937Abdullah Kutalmış MIZRAK/Emlakkulisi.com