1939 yılında İnönü Stadyumu 700.000 liraya mal olacak!

1939 yılında İnönü Stadyumu 700.000 liraya mal olacak! 1939 yılında İnönü Stadyumu 700.000 liraya mal olacak!

1939 yılında Vali Lütfi Kırdar döneminde Dolmabahçe Gazhanesi'nin ve Istabl-ı Amire binalarının bulunduğu yere yapılacak olan, bugün Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün kulladığı, İnönü Stadyumu 700 bin liraya mal olacakmış.Dolmabahçe Stadı'nın maketi tadil edilecek


700.000 liraya mal olacak bu stadın inşasına başlanacak


    Dolmabahçe Stadyumu'nun planını yapmayı deruhde eden İtalyan Mimar Vietti Violi'nin hazırladığı maket şehrimize getirildiğinden Vali ve Belediye Reisi B. Lütfi Kırdar, dün refakatinde şehircilik mütehassısı B. Prost, B. Vietti Violi, Beden Terbiye Heyeti Azası'ndan B. Selami Sedes, İmar Müdürü B. Hüsnü, Fen İşleri Müdürü B. Nuri ve Nafia Müdürü B. Bedri hazır olduğu halde Halk Partisi'nde tetkik etmiştir.

    Dolmabahçe Stadyumu'nun yukarıya dercettiğimiz müstakbel şeklini gösteren fotoğrafıyla planı etrafında B. Vietti Violi izahat vermiş, B. Prost da aynı zamanda maket etrafında mütalaalarını söylemiştir. 

    Ancak Dolmabahçe'de eski İstabl-ı Amire binası arsası, maketin gösterdiği genişlikte bir stadyumun inşasına imkan olmadığını göstermiştir. Çünkü bu arsa, ancak tribünlerde oturmak şartıyla on beş bin seyirciyi istiab edecek bir stada müsait olduğu halde, yapılan maket - oyun sahası hariç olarak - 25 bin seyirciyi alacak genişliktedir. Bunun için makette bazı tadilata lüzum görülmüştür. Düşünülen şekle göre stadyumun ortasındaki oyun sahası sabit kalmak şartıyla etrafındaki tribünler biraz küçültülecek ve binanın deniz tarafındaki cephesi bir katı nakış şeklini alacak ve bu suretle stadyumdan deniz de görülebilecektir. Bununla beraber oturmuş 15 bin seyirciyi istiab edecek bir stadyum, 20-25 bin seyirciyi alabilecek bir genişlikte demektir ki bu da İstanbul şehrinin uzun müddet stadyum ihtiyacını karşılayabilecektir. 

    Bundan başka stadyumun arkasındaki Dolmabahçe Gazhanesi'ne ait bir tank da havagazı şirketiyle anlaşmak suretiyle kaldırılacaktır. Belediye, havagazı fabrikasını tamamıyla buradan kaldırmak üzere de vaktiyle esbak şehremini Operatör Cemil Topuzlu'nun zamanında yapılan bir tetkiki de nazarı dikkate alacaktır. Bundan başka B. Prost'un tavsiyesiyle stad binasıyla Gazhanenin irtibatını kesmek üzere stadyumun arkasına bir de duvar yapılacaktır. 

    Dün bu maksatla şehircilik mütehassısı B. Prost ve B. Violi Dolmabahçe'ye giderek arazi üzerinde tetkikler yapmışlardır. Bu tetkiklere göre maket tadil edilecektir. Stadyumun 700 bin liraya mal olacağı tahmin ediliyor. Vali bu sene behemehal inşaat başlamak fikrindedir. 

    Bu stadyum ancak kaldırılması takarrür eden Taksim Stadyumu'nun ihtiyacını karşılayacak, fakat Belediye ileride Yenikapı'da büyük bir stadyum inşa edecektir. Vali B. Lütfi Kırdar, bu hususta büyük bir gayret sarf etmekte ve şehir spor hareketleri için mümkün olduğu kadar kısa bir müddet içinde şehre asri bir stad tedarik etmek arzusundadır.


(1939 yılında Reşat Altın 15 liraya satılıyormuş.)


Akşam 10 Haziran 1939Abdullah Kutalmış MIZRAK/Emlakkulisi.com