1947 yılında başkalarının arsasında inşaat çoğalmış!

1947 yılında başkalarının arsasında inşaat çoğalmış!

1947 yılında İstanbul'un muhtelif semtlerinde ruhsatiseyiz olarak inşa edilen evlerin sayısı gittikçe artıyormuş. Başkalarının arsasında ruhsatsız olarak inşa edilen evler Belediye tarafından tespit edilerek yıktırılacakmış.


1947 yılında başkalarının arsasında inşaat çoğalmış!


Ruhsatsız inşaat


Başkalarının arsasında inşaat çoğaldı


     Başta Mecidiyeköy olarak şehrin muhtelif semtlerinde gelişigüzel arsalar üzerinde ruhsatiyesiz olarak kurulan kulübelerin, yeni yapılan evlerin sayısı günden güne artmıştır. Arsa sahipleri içinde kendi arsalarına bir nevi tecavüz şeklinde yapılan şikayetlerden başka, Belediye şubeleri mühendisleri de kendi mıntıkalarında bu kabilden binaları tespit ederek zabıt tutmakta ve keyfiyet kaymakamlık tarafından Belediye Reisliği'ne bildirilmektedir. Ruhsatsız yapı yapıldığı takdirde, yapılacak muameleye dair Yapı ve Yollar Kanunu'nda sarih hükümler vardır. Bu hükümlere göre, kendi arsasında ruhsatiyesiz olarak bina yapanlar, bina imar planına uygun ise dört misli ruhsatiye harcı ödemekle binaları yıktırmaktan kurtarabilirler. Plan dışı yapılan binalar, ekseriye, fazla çıkmış katlara taalluk ettiğinden, Belediye bu fazla katları yıktırmak salahiyetindedir.  

     Son zamanlarda kısa zamanda, yükselen binalar, yalnız ruhsatiyesiz değil, aynı zamanda başkasının arsalarında yapılan nevidendir. Bu vaziyette bulunan binalar -şehir imar planına uygun olsa dahi- aharın mülkiyet hakkına tecavüz edildiğinden, derhal yıktırılması lazım geliyor. 

     Daimi Encümen, şehrin muhtelif semtlerinde usulsüz olarak yapılan binalara ait evraktan çoğunun bu kabilden olduğunu görmüş ve bunları birer birer incelemiştir. Bu husustaki kararlar tutulan zabıtların tarihlerine göre sıraya konmuştur. Encümenin verdiği karar, bina yapanlara tebliğ edilmekte ve kendiliğinden yıktırmak için kırk sekiz saat mühlet verilmektedir. Bu tebliğe rağmen bina yıkılmazsa -masrafı enkazın satılması suretiyle temin edilmek üzere- Belediye amele ve vasıtasıyla yıktırılacaktır. İlk verilen yıktırma kararlarının bugünlerde tatbikine başlanacaktır.


Akşam 19 Mayıs 1947Abdullah Kutalmış MIZRAK/Emlakkulisi.com