2 soruda 2B arazilerin satışında değer artış kazancı hesabı!

2 soruda 2B arazilerin satışında değer artış kazancı hesabı! 2 soruda 2B arazilerin satışında değer artış kazancı hesabı!

Kurtuluş Partners Vergi Uzmanı Mustafa Bey,2B arazilerin satışında değer artış kazancı hesabını 2 soruda tüm detaylarıyla açıkladı...2B olarak bilinen 6831 sayılı orman kanunu 2. maddenin B bendinde belirtilen arazilerin satışının nasıl vergilendirileceği konusunda tereddüt yaşanmış, verilen 28.07.2013 tarih 798 sayılı özelge ile konu genel olarak açıklığa kavuşturulmuştur.

Bu yazıda 2/b arazilerinin tapuya adlarına tescil edilmeden ve tescil edildikten sonra satışı halinde değer artış kazancının nasıl hesaplanacağı 2 soruda anlatılacaktır.

1. Önceki yıllarda zilyetlik devir sözleşmesi ile satın alınan ve bu arazi üzerindeki zilyetlik hakkının kadastro tutanağı ile tespit edilenlerin söz konusu arazi üzerindeki hakkının tapuya tescil edilmeden satılması halinde değer artış kazancı meydana gelir mi?

Medeni Kanunumuzun 705.mad.taşınmaz mülkiyetinin kazanılmasının tescille olduğu malikin tasarruf işlemini yapabilmesinin mülkiyetin tapu kütüğüne tescil edilmiş olmasına bağlı olduğuna hükmetmiştir.

Ancak 213 sayılı V.U.K nun 3.mad.B bendinde vergilendirmede vergiyi doğuran olayın ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin esas alınacağı belirtilmiştir. Bu durumda fiili teslim tarihinin taşınmazın tescil tarihinden daha önceki bir tarih olması halinde fiili teslim tarihinin iktisap tarihi olarak esas alınacağı tabidir.

Bu durumda 6292 sayılı kanunun 6.maddesinin 1 ve 2. Bentlerindeki şartları taşıyarak belli sürelere haiz müracaatı bulunanlar 2/b kapsamındaki taşınmazlar üzerinde HAK SAHİBİ sayılırlar hükmü bulunmaktadır.

Hazine adına kayıtlı arazinin kullanılması o kişiye tasarruf hakkı tanımamakla birlikte söz konusu gayrimenkulün Devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğunun ve araziyi kullananın işgalci ya da kiracı olarak kabul edilmesi gerekmektedir. Kadastro tutanağıyla tespiti neticesinde bu işgalcilik ya da kiracılık durumunun bir nevi hak olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmaktadır.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, 6292 say. kanun çerçevesinde kadastro tutanağıyla zabıt altına alınmış olduğu ifade edilen arazi üzerindeki hakkın 6292 s.k. kapsamında tapuya tescil işlemi yapılmadan(mülkiyet tesis edilmeden) önce satışı halinde bu satış işleminden elde edilen kazancın G.V.K mük.80 maddesi birinci fıkra 2. Bendi kapsamında herhangi bir süreyle sınırlandırılmaksızın değer artış kazancı olarak değerlendirilmesi gerekir.

2. 2/B arazisinin gereken kanuni işlemleri tamamlandıktan sonra alıcı adına tescil edildikten sonra satılması halinde değer artış kazancı nasıl hesaplanacaktır?

6292 sayılı kanunun 6.maddesinden yararlanmak suretiyle bu arazinin mülkiyetinin satın alınarak tapuda adlarına tescil işlemi yapılması neticesinde tapuya tescil tarihinin iktisap tarihi olarak kabul edilmesi ve tapuya tescil tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde satılması halinde ise bu satıştan elde edilecek kazancın G.V.K mük.80. maddesi birinci fıkra 6 numaralı bendi kapsamında değer artış kazancı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

Vergi Uzmanı
Mustafa Bey
Kurtulus Partners

Yazara mustafa@kurtuluspartners.com adresinden ulaşabilirsiniz.


7 maddede kamulaştırma bedellerinin vergilendirilmesi!