2b arazisi kadastro tespitine itiraz!

2b arazisi kadastro tespitine itiraz!

2b arazisi tespiti Kadastro çalışmaları sırasında yapılıyor. Orman sınırlaması ve orman sınırları dışına çıkarma işlemler kadastro tarafından yapılıyor. Peki, 2b arazisi kadastro tespitine itiraz edilir mi?


2b arazisi kadastro tespitine itiraz!

 "2b", 6831 Sayılı Orman Kanunu'nun 2. maddesinin B bendi için kullanılan bir kısaltma olarak karşımıza çıkıyor. Orman vasfını yitirmiş kadastro marifetiyle orman alanları dışına çıkartılmış, bir daha geri kazanılamayan ve ıslah edilemeyen ve orman vasfını yitirmiş olan arazilere 2b araziler deniyor. 


2b arazileri rantı yüksek olan illerde daha çok karşımıza çıkıyor. Bu iller arasında  Antalya, Mersin, Kocaeli ve Yalova gibi iller yer alıyor. 2b arazi satışı belirlenen rayiç bedelleri üzerinden yapılıyor. 


2b arazilerin satışı için il müdürlükleri ve deftarlıklara başvuru yapılması gerekiyor. Yapılan başvurular başvuru süresinin bittiği tarihten itibaren en geç altı ay içinde sonuçlanıyor. Kadastro bölgesindeki her köy ile belediye sınırları içinde bulunan mahallelerin her biri, kadastro çalışma alanını teşkil ediyor. Kadastro müdürü, kadastrosuna başlanacak mahalleyi veya köyü, en az 15 gün önce bölge merkezi ile çalışma alam ve komşu köy, mahalle ve belediyelerde alışılmış vasıtalarla duyuruyor. 


Kadastro çalışma alanı sınırında orman bulunduğu takdirde; durum çalışmaya başlamadan iki ay önce Orman Genel Müdürlüğüne bildiriliyor. Bu yerlerin orman sınırlaması ve orman sınırları dışına çıkarma işlemleri 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerine göre orman kadastro komisyonlarınca tespit ve haritasına işaretlenerek tutanakları ile birlikte kadastro ekiplerine teslim ediliyor. Peki, kadastronun belirlediği 2b arazilere nasıl itiraz edilir? 


2b arazisi kadastro tespitine itiraz..

Tespit edilen sınır; harita veya ölçü krokisinde gösteriliyor. Kadastro teknisyenlerince tespit edilen sınıra yedi gün içerisinde kadastro müdürlüğü nezdinde itiraz edilebiliyor. İtiraz işleminin ilk adımı olarak kadastro mahkemesine bir dilekçe ile başvuru yapılması gerekiyor. Kadastro tespitine itiraz dilekçesi örneği..……………………… KADASTRO MAHKEMESİNE


DAVACILAR : 1-


2-


DAVALILAR : 1- Maliye Hazinesi


2- Orman Genel Müdürlüğüne İzafeten Orman İşletme Müdürlüğü


TALEP KONUSU: Kadastro tespitine itiraz


AÇIKLAMALAR :


1-……………… İli, …………… İlçesi, …………… Köyü, …… Ada, …… ve … numaralı Parsellerin orman vasfı ile maliye hazinesi adına yapılan tespite süresi içinde, itiraz etmiş bulunmaktayız.


2-Söz konusu taşınmazlar babamız ………………'dan bizlere intikal eden ………… vasfındaki taşınmazlardır. Taşınmazların belgesizden ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğinden dolayı paylarımız nispetinde, adımıza tescili için bu davayı açmak zarureti hâsıl olmuştur.


DELİLLER : Keşif, bilirkişi incelemesi, tanık ve sair yasal delillerin tümü.


HUKUKİ SEBEPLER: İlgili mevzuat.


SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda arz edilen ve re'sen tespit edilecek nedenlerle, ……………… İli, …………… İlçesi, …………… Köyü, …… Ada, …… ve …… numaralı Parsellerin orman vasfı ile maliye hazinesi adına yapılan tespite yapmış olduğumuz itirazımızın kabulü ile adımıza tesciline, yargılama harç ve masraflarının davalılar üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla talep ederim. 

…/…/…


Davacılar

2b arazileri nasıl sorgulanır?Öznur Yaslı/Emlakkulisi.com