9 maddede sitelerde sigortalama!

9 maddede sitelerde sigortalama! 9 maddede sitelerde sigortalama!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez, "sitelerde sigortalama" konusunu Emlakkulisi.com okurları için kaleme aldı. İşte Nihat Dönmez'in yazısı...1.    Kanun koyucu anagayrimenkulün sigortalanmasını şart koşmamış, bu keyfiyeti, malikler kurulunca alınacak karara bırakmıştır. 

2.    Burada bahsedilen sigorta, zorunlu deprem sigortası ve çeşitli diğer risklere karşı bağımsız bölüme yaptırılabilirliği olan sigortadan farklıdır.

3.    Çoğu site yönetimi, binalardan ziyade ortak alan ve şeyleri, özel bazı şartlarda sigorta ettirmektedir.

4.    Bu kanun maddesi ile ilgili olarak, açılmış bir dava veya Yargıtay’a konu olmuş bir mahkeme kararı yoktur. Bunun sebebinin, ülkemizde sigortalama müessesesinin gelişmemiş olduğunu düşünüyoruz.

5.    Kat malikleri kurulunda alınacak bu karar, tüm kat maliklerinin yararına bir iş olarak tanımlandığından, oy çokluğu ile alınabilir.

6.    Anagayrimenkulün  sigorta ettirilmek zorunluluğu yoktur.

7.    Kanun maddesi bu giderlere arsa payı oranında katılacaklardır, ancak KMK madde 20’de belirtildiği şekilde başka bir anlaşma ile bu giderin paylaşımı oranı değişik olabilir. Doğrusunun, malikliğin arsa payı üzerinden oluşmasından dolayı, anagayrimenkulün sigortalanma giderinin arsa payı üzerinden paylaştırılmasıdır. Bu tip bir paylaşım mevzuata da en uygun olanıdır ve çoğu sitelerde,  bu gider sakin değil de maliklerce ayrıca ödenecek (demirbaş gibi) bir gider olduğundan, paylaşımı hakkında yönetim planında hüküm bulunmamaktadır. 

8.    Sigorta prim borcunun ödenmesinde, anataşınmazın genel giderlerine katılmayı düzenleyen kurallar geçerli olacaktır.

9.    Bu konu Kat Mülkiyeti Kanunu  22. maddede  hükme bağlanmıştır.

“Madde 21 – Anagayrimenkulün, kat malikleri kurulunca tayin edilecek değer üzerinden sigorta edilmesi kat malikleri kurulunca kararlaştırılabilir.

    Sigorta yapılması halinde kat malikleri, sigorta giderlerine, arsa payları oranında, katılmakla yükümlüdürler.

    Anagayrimenkulün tümünün harap olması halinde alınacak sigorta bedeli, aksine sözleşme olmadıkça, kat maliklerine, arsa payları oranında, paylaştırılır.

    Yalnız bir veya birkaç bağımsız bölüm veya eklentisi veya ortak yerlerden bir kısmı hasara uğramışsa, alınacak sigorta bedeli hasara uğrayan yerlerin onarımına arsa payları oranında harcanır.
    Kat malikleri anagayrimenkulün sigortasıyla giderilemeyecek olan zararlarını karşılamak üzere, kendi bağımsız bölümlerini ayrıca kendi ad ve hesaplarına sigorta ettirebilirler; bu halde alınacak sigorta bedeli, anagayrimenkulün sigorta bedelindeki payları da ayrıca saklı kalmak üzere, yalnız kendilerine ait olur.

Sigorta hakkındaki emredici hükümler saklıdır."

Nihat Dönmez /Site Yönetimleri Danışmanı

www.konutsitesiyonetimi.com

7 maddede sitelerde kat maliklerinin yükümlülükleri!