14 / 08 / 2022

A1 Innov8 Akıllı Şehirler Projelendirme Ve Uygulama Anonim Şirketi kuruldu!


A1 Innov8 Akıllı Şehirler Projelendirme Ve Uygulama Anonim Şirketi bugün Kartal'da 50 bin TL sermaye bedeli ile Ahmad Shadı Khoja tarafından kuruldu.A1 Innov8 Akıllı Şehirler Projelendirme Ve Uygulama Anonim Şirketi bugün Kartal'da 50 bin TL sermaye bedeli ile Ahmad Shadı Khoja tarafından kuruldu.

A1 Innov8 Akıllı Şehirler Projelendirme Ve Uygulama Anonim Şirketi konusu:
Şirketin Amaç ve konusu başlıca şunlardır. Şirket Kent bilgi sistemi şehir rehberi atık yönetim sistemleri adres ve nüfus bilgi sistemleri toplu ulaşım Merkezi akıcı trafik sistemleri Kaliteli sağlık hizmeti enerjinin uygun temini ve kullanımı çevre kirliliğinin azaltım sistemleri alt yapı sistemleri( atık sular elektrik içme suyu internet vb.) eğitim sistemleri yaşam boyu öğrenme kamu hizmetlerinden kolay ve verimli yararlanma yerel ve ulusal aynı zamanda uluslar arası ulaşım sürdürülebilir güvenlik hizmetleri kültürel tesisler eğitim tesisleri bireysel güvenlik sistemleri turistik çekicilik plan ve projeler hazırlar danışmanlığını yapar konusu ile ilgili plan proje hazırlar yazılım ve donanım geliştirir mühendislik ve müşavirlik hizmetleri sunar. Şirket Ulusal ve uluslar arası akıllı şehir çalışmalarının planlaması projelendirilmesi ve inşa edilmesi için kaynakların etkin ve daha akıllıca kullanılması maliyet ve enerji tasarrufu hizmet sunumu ve yaşam kalitesini geliştirmek için gereken yazılım malzeme araç gereç temini yapar alır satar ithalatını ve ihracatını yapar. Şirket akıllı şehir çalışmalarına yön vermek amacıyle tüm kamu kurumlarının yerel yönetimlerin üniversitelerin özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile ortak eylemler bütünü çerçevesinde hareket eder. Şirket yerel yönetimler tarafından gerçekleştirilen yönetim faaliyetleri için gerekli planlamalarının yapılması kaynakların etkin kullanımı projelerin yönetimi hayata geçirilmesi mevzuat ortak alt yapı ve standartlar ile paydaşlar ve paydaşların birlikte çalışmasını sağlar. Şirket Kentin sınırları içinde ve dışında kenti ilgilendiren yüzey ve yeraltı sularının kalitesini ve sürdürülebilirliğini sağlayabilmek için Temiz su atık suyu ve kıyı sularını ulusal ve yerel boyutlarda zarar görmeden devamlılığını sağlamak için kanallar arıtma tesisleri havuzlar vs planlar projelerini hazırlar inşasını yapar. Şirket yenilikçi atık su arıtma teknolojileri ile atık suların arıtma tesislerinde işlem görerek tarımsal sulama park bahçe gibi alanların sulanmasını sağlar. Şirket şehir içi sıkışık trafik trafikte kaybolan zaman ve oluşan zararlı gaz emisyonu nu gidermek için uyarlanabilir trafik kontrolü Akıllı kavşak uygulamaları akıllı park yönetimleri ve akıllı motorlu ve motorsuz park sistemleri projelendirir inşasını yapar veya yaptırır. Şirket Dünyada artan enerji taleplerini pahalı ve verimsiz enerji kullanımını ayrıca kaçak kullanımların engellenmesi için Akıllı sayaçlar akıllı şebekeler akıllı bina enerji yönetimi gibi sistemleri yapar veya yaptırır. Sirket Amaç Ve Konusunu Gerçeklestirebilmek Için ; a)Sirket üstlendigi islerin yapılması için gerekli bütün araç gereç ve hizmetleri alabilir,kiralayabilir veya imal edebilir. b)Sirket gayesinin gerçeklesmesi için gerekli g.rdügü yatırımları yapar,gayrimenkul Satın alabilir,kiralayabilir, fabrika ve tesisler kurabilir, makine, motorlu ve motorsuz vasıtalar alabilir, kiralayabilir ve tamamen veya kısmen baskalarına kiraya verebilir. c)Bankalar ve .zel finans kurumları ile kredi alma s.zlesmeleri mzalayabilir,bu s.zlesmelerde .ng.rülen teminatları g.sterebilir, krediler kullanabilir.Konusu ile ilgili kurulmus ve kurulacak sirketlere ortak olabilir veya hisse satın alabilir. Konusu ile ilgili marka, ihtira beratı, knowhow , ustalık .lçmede degerlendirme testleri ve diger sınai mülkiyet haklarına iktisap edebilir. Bunları baskalarına devir ve ferag edebilir, bunlar üzerinde lisans anlasması yapabilir, ayrıca sair maddi ve fikri haklar, distribüt.rlükler, bayilik ticari vekillik, danısmanlık anlasmaları hususunda bilcümle akit ve muameleleri yapabilir. d)Amaç ve konusuyla ilgili her türlü makine, emtiayı,tasıt, araç ve gereçleri satın alabilir,kiralayabilir, finansal kiralama yolu ile alabilir, satıs ve teknik yardım s.zlesmeleri yapabilir, pazarlayabilir, ithal, ve ihraç edebilir. Imalathaneler, at.lyeler, depolar, .zel antrepolar, magazalar, irtibat büroları, ambalaj tesisleri sergi mahalleri kurabilir, kiralayabilir,çalıstırabilir, kiraya verebilir, satın alabilir, sirket isleri için gerekli tesisi ve makineleri satın alabilir,kiralayabilir ve satabilir. e)Amaç ve konusuyla ilgili, yurt dısında veya yurt içinde mümessillik, temsilcilik,acentalık, distribit.rlük,bayilik, komisyonculuk,müsavirlik alabilir,kiralayabilir,devredebilir tesis edebilir,irtibat büroları,satıs ve dagıtım teskilatı,depolar .zel antrepolar açabilir,her türlü tasımacılık,müsavirlik ve taahhüt islemlerini yapabilir ve bu hususları organize edebilir, yurt içi ve yurt dısındaki sirketlere isim hakkı verebilir. f)Amaç ve konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dısında kurulmus veya kurulacak olan halka açık ve halka açık olmayan sirketlere istirak edebilir, devralabilir. Sirket amaç ve faaliyetleriyle ilgili konularda sirketler kurabilir veya kurulmus/kurulacak sirketlere katılabilir, ortaklıga veya baska tip sirketlere girebilir ve bütün isleri gerekli kanuni yükümlülükleri yerine getirerek yabancılarla yapabilir. g) Konusu ile ilgili mali, hukuki ve sınai islemler icra edebilir. Teknik yardım, müsavirlik, mühendislik hizmetleri, izin, imtiyaz, ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.