28 / 03 / 2023

Ademoğulları Yapı Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Ademoğulları Yapı Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bugün Kartal'da 200 bin TL sermaye bedeli ile Adem Altun tarafından kuruldu.Ademoğulları Yapı Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bugün Kartal'da 200 bin TL sermaye bedeli ile Adem Altun tarafından kuruldu.

Ademoğulları Yapı Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi konusu:
Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır. 1- Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, iş yeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 2- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 3- Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 4- Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üst yapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 5- Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 6- Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 7- Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 8- Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 9- Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, yapmak ve proje, çelik, cephe, çatı, alçıpani bölme duvar, asma tavan, sıva, duvar uygulamalarını yapmak. 10- Dekorasyonla ilgili boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan strtonpiyer, fayans, kale bodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak. Şirket amacını gerçekleştirmek için; a) Faaliyet amaç ve konusuna göre yurt içinde veya yurt dışında her türlü ticari faaliyette bulunmak, işbirlikleri ve ortaklıkları kurmak, taşınır ve taşınmaz mal satın almak, satmak, işletim sistemleri kurmak, borç ve kredi temini için taşınır ve taşınmaz malları üzerinde ayni hak ve ipotek tesis ve fek etmek, inşaat yapmak, hak ve alacakları karşılığında ipotek, rehin ve çeşitli ayni hakları kabul etmek. b) İştigal konuları ile ilgili olarak resmi ve özel her türlü ihale ve taahhütlere girmek, almış olduğu ihale ve taahhütleri kısmen veya tamamen devredebilir. c) Şirket faaliyet, amaç ve konusunun gerektirdiği yurt içindeki ve yurt dışındaki her türlü motorlu taşıtları, menkul ve gayrimenkul malları satın almak, satmak, devir ve ferağ etmek veya başka suretle elden çıkartmak, finansal kiralamaya gitmek, kiralamak veya kiraya vermek, mevzuatın izin verdiği her şekilde kullanmak, kullandırtmak, işletmek ve işlettirmek ve üzerinde her türlü borçlandırıcı ve tasarrufi hukuki işlemler yapmak. d) Şirket faaliyet konusuyla ilgili gerekli her tür arazileri, depoları, tesisleri, fabrika binaları da dahil olmak üzere her türlü binayı iktisap etmek, inşa etmek, mevcut olanları tevsi etmek, geliştirmek, gayrimenkullerle ilgili tevhid, ifraz, parselasyon, ve benzeri bilcümle işlemleri yapmak. Şirketin veya üçüncü kişilerin sahip olduğu taşınır ve taşınmaz mallar üzerine şirket veya üçüncü kişiler leh ve aleyhlerine intifa, irtifak, ve sair her türlü ayni ve şahsi hakları, her nevi mükellefiyet ve sınırlamaları, satış vaadi, ipotek, rehin, kefalet, garanti, ticari işletme rehini ve sair teminatları tesis, kabul ve fek etmek, bu tür hak ve mükellefiyetleri tapu kütüğü ve ilgili her türlü sicillere şerh ve tescil ettirmek ve bunları fek etmek, üçüncü kişilerden ipotek ve sair teminatları devralmak veya üçüncü kişilere ipotek ve sair teminatları devretmek ve ilgili her tür resmi mercii nezdinde gereken her tür işlemi ifa etmek. e) Şirket iç ve dış piyasalardan, banka ve finans kurumlarından, uzun, orta ve kısa vadeli, her türlü teminatlı ve teminatsız, nakdi, gayri nakdi, ayni ve sair her tür kredi almak, akreditif, teminat mektupları temin ve kabul etmek, gerek şirketin gerekse üçüncü kişilerin borçlarıyla ilgili olarak şirket veya üçüncü kişiler lehine her türlü taşınır ve taşınmaz mal üzerinde kefalet, garanti, rehin, ipotek ve sair hertürlü teminatı tesis, kabul ve fek etmek. f) Şirket amaç ve konusuyla ilgili her türlü konuda yurt içinde ve dışında proje hazırlamak, geliştirmek, resmi ve özel kurum ve kuruluşların açacakları ihalelere katılmak ve taahhütlerde girmek. g) Şirket ürün, faaliyet ve hizmetleriyle ilgili olarak tanıtım, reklam ve pazarlama yapmak ve yaptırtmak. h) Şirket konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve dışında düzenlenen fuarlara iştirak etmek. Yukarıda belirtilen konulardan başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği taktirde ortaklar kurulu karar aldıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliğinde olan işbu karar tescil ve ilan ettirilerek uygulanacaktır.

Adres: Orta Mah. Reis Sok. Uğur Apt. No:4/4 KARTAL
Geri Dön