Ağrı'da AVM ve otel yapımı karşılığı kiralama ihalesi 15 Ocak'ta!

Ağrı'da AVM ve otel yapımı karşılığı kiralama ihalesi 15 Ocak'ta!

Has Kale İnşaat Tem. Yem. Taşımacılık Personel Tur. İth. İhr. San. ve Tic. Anonim Şirketi tarafından  Ağrı Merkez'de AVM ve otel yapımı karşılığı kiralama ihalesi düzenliyor...


Has Kale İnşaat Tem. Yem. Taşımacılık Personel Tur. İth. İhr. San. ve Tic. Anonim Şirketi tarafından  Ağrı Merkez'de Suçatağı mevkiide Alışveriş Merkezi (AVM) ile en az 4 yıldızlı ve en az 120 oda kapasiteli otel yapımı karşılığı 49 (Kırkdokuz) yıl (inşaat süresi dahil olmaksızın) süreyle kiralanması ve sınırlı ayni hak/intifa hakkı tesis edilmesi şartıyla ihale edilerek kiraya veriliyor. İhale 15 Ocak'ta yapılacak.

SINIRLI AYNİ HAK TESİSİ İHALE EDİLECEKTİR 

Has Kale İnşaat Tem. Yem. Taşımacılık Personel Tur. İth. İhr. San. ve Tic. Anonim Şirketinden: 

1 - Ağrı İli, Merkez İlçesi, Suçatağı mevkii 962 nolu parsel üzerine en az 30.000 m2 işyeri olarak kiralanabilir alana (zorunlu ortak alanlar ve kapalı otopark hariç) sahip Alışveriş Merkezi (AVM) ile en az 4 yıldızlı ve en az 120 oda kapasiteli otel yapımı karşılığı 49 (Kırkdokuz) yıl (inşaat süresi dahil olmaksızın) süreyle kiralanması ve sınırlı ayni hak/intifa hakkı tesis edilmesi şartıyla ihale edilerek kiraya verilecektir.

Ağrı

2 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Fırat Mah. Yaşar Kemal Cad. Ağrı İl Özel İdare No: 269 Merkez/AĞRI 

b) Tarihi ve Saati : 15/01/2019 - 16:00 

c) Usulü : Kapalı Teklif Usulü 

3 - İhale ile ilgili şartnamesi ve sözleşmesi 40.000,00 TL mukabilinde şirketin bürosundan mesai saatleri içerisinde temin edilebilir. 

4 - İhaleye gerçek kişiler katılamayacaktır. 

5 - Konsorsiyumlar ihaleye katılabilir. 

6 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için: 

a) Şartnamede aranan yeterlilik şartlarını şağlamak, 

b) Tüzel kişi olması halinde; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve kayıtlı olduğu vergi dairesi ve numarası (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin imza sirkülerinin, bulunduğu ülkedeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu tarafından onaylanması gerekmektedir.) 

c) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ortakların her biri yukarda ki evrakları ayrı ayrı hazırlayacak) 

d) Noter tasdikli imza sirküsü e) Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi 

f) 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 37. maddesine göre hazırlanacak teklif mektubu, 

g) Geçici teminat bedeli makbuzu veya süresiz geçici teminat mektubu 

h) Şartname alındı makbuzu 

i) Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi dairesine borcu yoktur belgesi 

j) Vekalet ise vekaletname ve vekilin imza beyannamesi 

k) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartnameyi 

7 - İhaleye girmek için son müracaat tarihi 15/01/2019 Salı günü saat 16.00’a kadardır. İhale saatine kadar teklif mektubunun şirket bürosuna teslim edilecektir. 

8 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeden şirket sorumlu değildir. Faks ve internetle yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

9 - Şirketin ihale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tespitinde yetkilidir. İlan olunur.