Çukurova Balkon

Kayseri Melikgazi'de 2 bin 394 metrekare alana yapım karşılığı kiralama ihalesi yapılacak!

Kayseri Melikgazi'de 2 bin 394 metrekare alana yapım karşılığı kiralama ihalesi yapılacak! Kayseri Melikgazi'de 2 bin 394 metrekare alana yapım karşılığı kiralama ihalesi yapılacak!

Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Kayseri Melikgazi' de bulunan 2 bin 394 metrekare alana sahip olan araziye yapım karşılığı kiralama ihalesi yapılacak.


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden:


Bölge Müdürlüğümüzce aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz üzerine Vakıflar Meclisi’nin 17.02.2014 tarih ve 47/81 nolu kararı gereği Yapım Karşılığı Kiralama Modeline göre 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi çerçevesinde kapalı teklif usulü ile kiraya verilmesi için ihaleye çıkartılmıştır.


İLİ                                       :  Kayseri

İLÇESİ                                :  Melikgazi

MAHALLESİ                     :  Gülük

CİNSİ                                 :  Arsa

YÜZÖLÇÜMÜ                  :  2.394,12 m2

PAFTA NO                        :  330

ADA NO                            :  4630

PARSEL NO                      :  1

MUHAMMEN BEDELİ    :  3.837.600 TL (üçmilyonsekizyüzotuzyedibinaltıyüztürklirası)

GEÇİCİ TEMİNAT            :  115.128 TL (yüzonbeşbinyüzyirmisekiztürklirası)

İHALE GÜNÜ                   :  09/04/2014 Çarşamba

İHALE SAATİ                   :  10.00

YER GÖRDÜ BELGESİ   :  Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğünden alınacaktır.

Yukarıda her türlü özelliği belirtilen taşınmaz üzerine, Vakıflar Meclisinin 17.02.2014 tarih ve 47/81 nolu kararı ile Başbakanlık Ekonomik, Sosyal ve Kültürel İşler Başkanlığı’nın 25.12.2013 tarih ve 399-2947 sayılı oluruna istinaden;

1 - Yüklenici tarafından her türlü masrafları ile finansmanı karşılanmak üzere imar durumuna göre verilecek fonksiyonuna uygun olarak projelendirilmesi, Genel Müdürlüğümüz, ilgili Belediye ve ilgili kurumlara onaylatılması, yapılacak yapı ile ilgili gerekli tüm izinlerin alınması, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 2 yıl içerisinde inşaatın gerçekleştirilmesi, aksi taktirde sözleşmenin feshedilerek yatırılan kiraların ve teminatın İdareye gelir kaydedilmesi, o ana kadar yapılan masrafların İdareye terk ve teberru edilmiş sayılması, avan proje bedelinin Mimarlar Odasınca belirlenen bedelden fazla olmamak üzere müellifine ödenmesi,

2 - Sözleşme tarihinin sözleşmenin imzalandığı tarih sayılması,

3 - Sözleşme tarihinden başlamak üzere kira bedellerinin;

a) 1. yıl için 20.000,00 TL.

b) 2. yıl için önceki yılın yıllık kirası + Yıllık ÜFE artış oranı olması

c) 3. yıl için 200.000,00 TL

d) 4. yıl için önceki yılın yıllık kirası + Yıllık ÜFE artış oranı olması

e) 5. yıl için önceki yılın yıllık kirası + Yıllık ÜFE artış oranı olması

f) 6. yıl için önceki yılın yıllık kirası + Yıllık ÜFE artış oranı olması

g) 7. yıl için önceki yılın yıllık kirası + Yıllık ÜFE artış oranı olması

h) 8. yıl için 412.000,00 TL.

h) 9. yıldan itibaren 25. yılın sonuna kadar bir önceki yılın yıllık kirası + Yıllık ÜFE artış oranı olması

4 - 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları hakkında Kanuna ve ilgili diğer mevzuata aykırı herhangi bir nedenle 25 yıllık süre dolmadan tahliye edilmesi halinde, sözleşmenin feshedilerek tahliye edilebileceğine, tahliye edilmesi halinde yapılmış olan masrafların talep edilmeyeceğine ve her halükarda vakfa terk ve teberru edileceğine dair noterden taahhüt alınması,

5 - Yüklenici tarafından inşaata başlanılmadan önce taşınmazın, işletmeye açılana kadar ve açıldıktan sonra başka bir amaçla kullanılmaması, üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlükler konulmaması,

6 - 23 yıllık işletme süresi sonunda İdare, tesisi kiralamaya devam etme veya tahliye etme hususunda dilediği iradeyi gösterebilir. Kiralamaya devam etme durumunda; günün koşullarına göre İdarece tespit edilecek kira miktarı kabul edilirse 1 (bir) yıllık dönemler halinde kira akdi düzenlenir. İdarenin tahliyeye karar vermesi halinde, kararın tebliğ edilmesini müteakip bina/tesis ve müştemilatı Yüklenici tarafından çalışır, bakımlı ve kullanılabilir şekilde hiçbir hak ve bedel talebinde bulunulmadan İdareye devredilir. Aksi takdirde Yüklenici, tahliye gerçekleşinceye kadar binayı/tesisi işgal ettiği her gün için son yılın kira toplamının %3’ü tutarında günlük ceza ödemeyi ve Vakıfların bu nedenle uğrayacağı zarar ve ziyanı tazmin etmeyi kabul etmesi şartlarıyla, 2 yıllık inşaat süresi dahil toplam 25 yıl süre ile yapım karşılığı kiralama modeli çerçevesinde Ticari Tesis (Sinema, Tiyatro, Lokanta, Otel, Banka, Bürolar, Çok katlı Mağazalar, Sosyal ve Kültürel Tesisler, Kamu Tesisleri gibi her türlü ticari faaliyet) yapılmak üzere kira ihalesine çıkarılması işidir.

7 - İhale yukarıda belirlenen tarih ve saatte Sahabiye Mahallesi, Bor Sokak No: 4 Kocasinan/KAYSERİ adresinde bulunan Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğünde toplanacak olan, İhale Komisyonunun huzurunda yapılacaktır.

8 - İstekliler, İhale şartnamesini 09.30 ile 12.00 ve 14.00 ile l7.00 saatleri arasında Sahabiye Mahallesi, Bor Sokak No: 4 Kocasinan / KAYSERİ adresinde bulunan Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğünde görülebilir.

9 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için İhale Şartnamesinin 6.maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 7. maddesi doğrultusunda 08/04/2014 tarihinde Salı günü saat 14.00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Sahabiye Mahallesi, Bor Sokak No:4 Kocasinan / KAYSERİ adresinde bulunan Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğüne imza karşılığında teslim edilecektir.

10 - İhaleye girebilme şartları;

a) Kanuni ikametgâh belgesini vermesi. (Şirketlerde bu belge aranmayacaktır.)

b) Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi.

c) Verildiği tarih ile ihale tarihi arasındaki süre 6 (altı) ayı geçmemek kaydıyla, ihalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasından alacakları belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi.

c1) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir Makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Cumhuriyeti dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

c2) Gerçek kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi.

d) Noter tasdikli imza sirkülerini veya imza beyannamesini vermesi.

d1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi vermesi.

d2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

e) İstekliler adına vekalet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletnameleri ile vekilin yine noter tasdikli imza beyannamesini vermesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

f) Ortak girişim olması halinde bu iş için ekli örneğe uygun noter tasdikli ortak girişim beyannamesini vermesi.

g) İlgili Bankadan alınacak ekli örneğe uygun referans mektubu (muhammen bedelin %50'si1 kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisi)

*İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan kişilerden herhangi biri bu değeri tek başına karşılayabileceği gibi, ayrı ayrı da karşılayabilirler.

h) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair ekli örneğe uygun belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi.

ı) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak ekli örneğe uygun prim borcu olmadığına dair belgenin veya e-Borcu Yoktur Belgesinin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi.

j) Benzer iş ile ilgili iş bitirme belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti veya ihale üzerinde kalırsa Şartname 19. madde hükmünce temin edeceğine dair şartname eki örneğe uygun taahhütname,

k) Şartname eki örneğine uygun teknik personel taahhütnamesi,

l) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin şartname eki örneğe uygun yazılı beyanı.

m) Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ait Vakıfbank Kayseri/Kocasinan Şubesi TR270001500158007297093243 hesap nolu banka hesabına nakit olarak yatırılmış geçici teminat alındı makbuzu veya Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına 2886 sayılı Yasaya göre alınmış şartname eki örneğe uygun geçici teminat mektubu (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı)

n) Teklifi mektubu (Şartname 6. maddeye göre hazırlanmış)

p) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı a,b,c,d,e,h,ı ve l bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.

11 - Teklifler, aşağıdaki belgeleri ihtiva edecek şekilde hazırlanacaktır.

I - İç zarf: İç zarf aşağıdaki belgeyi içerecektir.

- Teklif mektubu (ekli örneğe göre),

Teklif mektuplarında şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiği yazılacaktır.

Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda belirtilen rakamın yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Ortak girişim tarafından verilen teklif mektuplarının, ortakların tamamı veya vekil tayin etmişlerse vekilleri tarafından imzalanması gerekir. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler red olunarak hiç yapılmamış sayılacaktır.

Teklif mektubu iç zarfın içerisine konulduktan sonra, iç zarf kapatılacak ve iç zarfın üzerine, isteklinin, adı soyadı/ticari unvanı ve tebligata esas açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak veya mühürlenecektir.

- İstekli tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş işbu şartname metni.

II - Dış zarf: Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

- İç zarf.

- 10. maddede belirtilen diğer belgeler.

Tüm belgeler istenilen şekilde hazırlanıp dış zarfın içine konulduktan sonra zarf kapatılıp, üzerine isteklinin adı-soyadı/ticari unvanı, açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılacaktır.

12 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

13 - Bu iş için yapılmış tüm ilan bedelleri sözleşme esnasında def’aten istekli tarafından ödenecektir.

14 - İdare, gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

—————

1 Bölge Müdürlüğünce işin özelliğine göre belirlenecektir. (%50 olarak belirlenmiştir).

2242/1-1