06 / 10 / 2022

Aile konutu dava dilekçesi!

Aile konutu dava dilekçesi!

Aile konutunun tapuya tescil edildikten sonra eşler birbirinin açık rızası olmadan aile konutunu tasarruf edemiyor aksi bir durum olduğunda dava açılabiliyor. İşte, aile konutu dava dilekçesi!Aile konutu dava dilekçesi!

Aile konutu; resmi olarak evli olan kimselerin yaşamaları ve düzenli yaşam amacıyla kullandıları mesken olarak ifade ediliyor. Aile konutunun tapuya şerh edilmesi gerekiyor.


Malik olan veya olmayan eşin ya da eşlerden her ikisinin birlikte, gerekli belgeler ile istemde bulunmaları durumunda, tapu siciline ‘aile konutu' şerhi verilebiliyor. Tescil, tapu sicilinin şerhler hanesine "Aile Konutu Şerhi-Tarih-Yevmiye Numarası" şeklinde yapılıyor. 


Aile konutu şerhi işlenmesi gereken taşınmazın tapu sicilindeki ada/parsel bilgileri ile MERNİS üzerinden alınan yerleşim yeri verilerinin çakıştırılması gerektiği zaman belediye, muhtarlık, kadastro müdürlüğü, apartman yönetimi, LİHKAB vb. kurumlardan bu konuda durumu kanıtlayıcı nitelikte belge alınması gerekiyor. 


Aile konutunun tapuya şerh işleminin gerçekleşmesinden sonra aile konutu şerhi konulmuş ev üzerinde eşinin rızası olmadan aile konutunu devredemiyor,  konut üzerindeki hakları sınırlayamıyor ve aile konut ile ilgili kira sözleşmesini feshedemiyor. Eşler birbirinin rızası olmadan aile konutunu tasarruf edemiyor. Eğer eşlerden biri diğer eşin açık rızası olmadan evi bankaya ipotek ettirir ise bu işlem geçersiz sayılıyor ve ipoteğin iptali için aile mahkemesine dilekçe ile başvuru yapması gerekiyor. 


Aile konutu dava dilekçesi 


........................DAVACI : Ad Soyad, TC Kimlik No,Adres


VEKİLİ :


DAVALI : 1.Diğer Eş Ad Soyad, Adres


2.İpotek Lehtarı Banka veya Finans Kuruluşu


DAVA KONUSU : Aile konutu üzerindeki ipoteğin kaldırılması[1].


HARCA ESAS DAVA DEĞERİ[2] : ……….TL


 

OLAYLAR : 1.Müvekkile ve ailesi  tarafından aile konutu olarak kullanılan mülkiyeti davalı eşe ait tapu kaydı ……………… şeklinde olan konutun tapu kaydı üzerine ........... Bankası lehine davalı eş tarafından ipotek tesis ettirilmiştir.


2. 4721 sayılı TMK’nin, “Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez, aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz.” şeklindeki 194/1.maddesi hükmünce aile konutu üzerine ipotek tesisi yapılırken diğer eşin rızasının alınması gerekirken rıza alınmadan ipotek tesis edilmiştir.


3.Ayrıca davalı banka aile konutu olan taşınmazın değerinin tespiti esnasında taşınmazın aile konutu olduğunu görmüştür. Bu nedenle ipotek tesisi için TMK’nin 194/1.maddesi gereğince alınması gereken rızanın olmadığını bilmektedir. Bu nedenle kötüniyetlidir.


4. Bu nedenle aile konutu üzerine tesis edilmiş bulunan ipoteğin kaldırılması için dava açma gereği doğmuştur.


DELİLLER : Tapu kayıtları, tanık beyanı, yemin ve her türlü yasal delil.


HUKUKİ SEBEPLER :TMK m.194, HUMK’nin ilgili hükümleri.


CEVAP SÜRESİ : 10 Gündür


TALEP SONUCU : 1.Dava konusu taşınmazın tapu kaydı üzerindeki ipoteğin  kaldırılmasına,


2.Yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin davalılara yükletilmesine,


Karar verilmesini saygılarımla dilerim. ..../....../.......


 


Av.                                                                                                                         Davacı VekiliAile konutunun eşe tahsisi!Öznur YASLI/Emlakkulisi.com 
Geri Dön