Akfen Gayrimenkul 6 Mayıs'ta genel kurul toplantısı yapacak!

Akfen Gayrimenkul 6 Mayıs'ta genel kurul toplantısı yapacak!

Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından bugün Kamu Aydınlatma Platformu' nda yapılan yazılı açıklamaya göre Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 6 Mayıs' ta genel kurul toplantısı yapacak.


Akfen Gayrimenkul tarafından yapılan açıklama şöyle;


Şirket Yönetim Kurulu, Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:

Karar No 1. Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 2013 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek ve yukarıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 6 Mayıs 2014 saat 14:00'da Şirket Merkezimiz olan Büyükdere cad. Levent Loft binası, No:201 C Blok Kat:8 Levent, Şişli - İstanbul Türkiye adresinde yapılmasına,

Karar No 2. 2013 Faaliyet Yılına ait; Yönetim Kurulu ve ilgili Raporları ile Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu, Esas Sözleşme Tadili, Kar Dağıtımına ilişkin teklif, Kar Dağıtım Politikası ile Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporu ve gündem maddelerine ilişkin işbu ayrıntılı Bilgilendirme Notu'nun toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, www.akfengyo.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulmasına,

Karar No 3. Durumun yasal gereklere uygun olarak ortaklara duyurulmasına ve

Karar No 4. Toplantıya Bakanlık Temsilcisi ve gün tayin edilmesi hususunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine, 

Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.Gündem


1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı' na yetki verilmesi 

3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2013 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması

4. 2013 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti' nin okunması

5. 2013 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi

7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası"nın onaya sunulması

8. 2013 yılı karının dağıtılması konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

9. Yönetim Kurulu'na aday üyelerin, bağımsız üyeler dahil grup içi ve grup dışındaki görevleri hakkında genel kurulda pay sahiplerine bilgi sunulması

10. Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, 

11. Belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,

12. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,

13. Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,

14. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması

15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Değerleme Kuruluşu seçiminin onaylanması

16. Şirket'in 2013 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2014 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

17. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2013 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

18. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2013 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 

19. Dilek ve görüşler.