14 / 08 / 2022

Al Burak Gayrimenkul Yatırım Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Al Burak Gayrimenkul Yatırım Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Beylikdüzü’nde 200 bin TL sermaye bedeli ile Abdelhafıd Akdı ve Ammar Saıd Darouıch  tarafından kuruldu.Al Burak Gayrimenkul Yatırım Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Beylikdüzü’nde 200 bin TL sermaye bedeli ile Abdelhafıd Akdı ve Ammar Saıd Darouıch  tarafından kuruldu.

Al Burak Gayrimenkul Yatırım Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi konusu:
GAYRİMENKUL 1.İşyeri, fabrika, mesken, ev, apartman, otel, motel, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. 2. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak, yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 3. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 4. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 5. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 6. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 7. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 8. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 9. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. k. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 10. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. 11. Islah imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı, konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı. SIRKET AMAÇ VE KONULARINI GERÇEKLESTIRMEK IÇIN: 1. Iç ve dıs piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler temin edebilir, çok yönlü ve her türlü kredi ile Avalve Kefaletkredileri temin edebilir, gerektigi taktirde sirketin tasınmaz mallarını rehin verebilir. Sirketin kendi adına ve 3. kisiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. 2. Yurt içindeki ve yurt dısındaki özel ve resmi kurumların, yurt içinde ve yurt dısında uluslar arası açtıkları ve açacakları her türlü ihalelere katılabilir, anlasmalar yapabilir, taahhütlerde bulunabilir. 3. Konusu ile ilgili olmak sartı ile temsilcilik, komisyonculuk, acentelik, toptancılık, bayilik, ithalat, ihracat, taahhüt, pazarlamacılık ve ticaret isleri ile istigal edebilir. 4. Sirketin amacı ve konuları ile ilgili her türlü tasınabilir ve tasınmaz mal satın alabilir, bunları isletebilir, kiraya verebilir, satabilir, devredebilir, ferag ve rızai taksim edebilir, baskalarına ait tasınabilir ve tasınmaz malları ipotek ve kendi üstüne tescil ettirebilir, bunlar üzerinde dogmus her türlü hakları iktisap edebilir, devir ferag edebilir, üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti ve kat irtifakı tesis edebilir, inkisap devir ve ferag edebilir, fabrika, idare, satıs, servis, idare binaları insaa edebilir. 5.Sirket, borçları için ipotek, rehin ve kefalet teminatları verebilir, sirketin alacakları için ipotek, rehin ve kefalet teminatları alabilir. Konusuyla ilgili gerçek ve tüzel kisilerin borç ve alacakları için ipotek rehin verebilir ve alabilir, rehin ve ipotekleri fekkedebilir. Sirketin kendi adına ve 3. kisiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. 6. Sirketin amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık, knowhow ve diger sınai mülkiyet haklarını elde edebilir, devredebilir, ferag ve bunlar üzerinde lisans anlasmaları yapabilir, istigal konularının gerçeklestirilmesi amacı ile nakil vasıtaları iktisap edebilir, kiralayabilir ve isletebilir.