01 / 07 / 2022

Alfa Atık Yönetimi İthalat İhracat İnşaat Nakliyat Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!


Alfa Atık Yönetimi İthalat İhracat İnşaat Nakliyat Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ataşehir'de 500 bin TL sermaye bedeli ile Yiğit Karakaş tarafından kuruldu.Alfa Atık Yönetimi İthalat İhracat İnşaat Nakliyat Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ataşehir'de 500 bin TL sermaye bedeli ile Yiğit Karakaş tarafından kuruldu.

Alfa Atık Yönetimi İthalat İhracat İnşaat Nakliyat Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi konusu:
Kağıt ve karton ithalat ihracat nakliye inşaat ile ilgili her türlü hammadde, yarı mamullerin üretimine yönelik yatırımlar yapmak ve bu mamuller le yardımcı maddelerin yurt içi ve yurtdışı alım ve satımını yapmak ve her türlü ambalaj atığı toplama ve ayırma işlemi yapmak, yaptırmak, ambalaj atıklarının alım satımını yapmaktır.Her türlü Çevre danışmanlık hizmetleri vermek. Şirket mevzuu ile ilgili olarak aşağıdaki iş ve işlemleri yapabilir. yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü malın ve hizmetin ihracatı, ithalatı,alımı,satımı ve pazarlaması konularında faaliyette bulunmaktadır. Şirket yukarıdaki amaçları gerçekleştirmek için aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir a)Yurt içi ve yurt dışı yük ve yolcu taşımacılığı yapmak nakliye hafriyat ve taahhüt işleri yapmak, konusu ile ilgili her türlü taşımacılık ihalelerine katılmak, servis, garaj, ve galeri gibi tesisleri açmak, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve işletmek, bilumum yük ve yolcu taşımacılığı ile ilgili işlemleri yapmak, konusu ilgili her türlü otomobil, otobüs, minibüs, kamyon, kamyonet, ve diğer motorlu araçların alımını, satımını, ithalatını ve pazarlamasını yapmak. b-) Her türlü işyeri depo ve tesisleri kurabilir kiralayabilir. c-) Amaç ve konusuna giren faaliyetleri serbest bölgelerde icra edebilir. Serbest bölgede işyeri depolar ve tesisler kurabilir,şubeler açabilir,serbest bölgeler mevzuatının ön gördüğü her türlü işlem ve faaliyetlerde bulunabilir. d-) Çalışma alanı ile ilgili her türlü araç,gereç,makine,nakil vasıtası,bilumum hammadde ve malzemeleri ve yedekleri,yardımcı aksesuar,aparat ve tesisler ile tamamlayıcı mallarını alabilir,ithalini,ihracını,satımını ve kiralamasını yapabilir. e-)Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. f-) Şirket faaliyetleri için faydalı bulunan ihtira hakları ve beratlarını lisans ve imtiyazları, patentleri,telif haklarını devir alabilir veya devredebilir,temin olarak göstere bilir,maksat ve mevzuu ile ilgili know-how anlaşmaları yapabilir. g-) konusu ile ilgili ortaklıklar kura bilir kurulmuş ortaklıklara katılabilir, bunlara teminat ve kefalet verebilir,bu kuruluşlardan teminat ve kefalet alabilir. h-) şirket amaçlarını yerine getire bilmek için yurt içinde ve mevzuat hükümleri dairesinde yurt dışındaki pazarlamada, uzun vadeli,orta vadeli ve kısa vadeli borca girebilir. Kredi temin temin karşılığında garanti verebilir. ı-) İştigal mevzuu ile ilgili olarak yurtiçinde ve yurtdışında bayilikler tesis edebilir. Acentelik, mümessillik muameleleri iştigal edebilir. Yurt içindeki ve yurt dışındaki ihalelere ve fuarlara katılabilir, başkalarına mümessillik ve acentelik verebilir. i-Şirket mevzuu ile ilgili olarak her türlü imalat için lüzumlu fabrika, atölye, depo ve pazarlama yerleri kurmak, kiralamak ve işletmek ve bu maksatların gerçeklemesi için hammadde, yardımcı madde, makine, alet ve edevat ve malzemeyi almak, kiralamak, ilhal etmek veya imal etmek ve bunların çeşitli ticareti ile meşgul olmak. j-Mamul,yarı mamul veya hammaddenin muhafaza tevzi ve başka surellerle değerlendirilmesi için lüzumlu tesisatı ve depoları kurmak, kiralamak, bu konuda taahhütlere girmek, bu maddeleri kendi hesabına veya başkasına ait hammaddeleri veya yarı mamul maddeleri kullanarak şirket faaliyetleri için faydalı görülecek bilcümle ihtira berallarını lisansları imtiyazları alameti farika ve markaları iktisap ve bizzat bu hakları ibraz etmek başkalarına satmak ve devretmek, kiralamak veya distribütörlükler almak vermek bütün bu maksat ve mevzuların tahakkuku için gerekli her türlü ticari malı sınai muameleleregirişmek . k-Anonim Şirket hak ve alacakların tahsili veya temini için her türlü ayni ve şahsi teminat almak veya vermek. l-Şirket,sermaye şirketlerine kurucu olarak iştirak etmek, kuruluş sermaye şirketlerinin hisse senetlerinin ve paylarını satın almak, m-Şirket,paylarına sahip olduğu sermaye şirketlerinin yönetimine katılmak ve bu şirketleri kontrol etmek, n-Şirket, Türk Ticaret Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine göre genel kurul kararı ile her türlü tahvil çıkartmak, gerektiğinde aracılık yapmamak kaydı ile menkul kıymet alım satımı yapmak, o-Tekstil hammadde mamullerin üretimi, toptan ve perakende ticareti, bu maddelerin yurt içine ithali ve yurt dışına ihracı, ö-Şirket mevzuuna ait faaliyetler için gerekli gayrimenkullerin alım, inşa ve kiralanması, kiraya verilmesi satılması ve satılması gayrimenkul niteliğindeki haklar ve gayrimenkul üzerine ipotek alınması ve fek edilmesi, Şirket borçları veya üçüncü şahısların borçlarına karşılık ipotek verilmesi şirket leh ve aleyhine diğer ayni haklar tesisi.