Alyus Turizm Otelcilik ve Sağlık Hizmetleri Danışmanlık Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Alyus Turizm Otelcilik ve Sağlık Hizmetleri Danışmanlık Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Alyus Turizm Otelcilik ve Sağlık Hizmetleri Danışmanlık Dış Ticaret Limited Şirketi, Ertuğrul Gazi Alperen tarafından 10 bin TL sermaye ile 1 Haziran'da İstanbul, Kadıköy, Eğitim Mahallesi'nde kuruldu.


Alyus Turizm Otelcilik ve Sağlık Hizmetleri Danışmanlık Dış Ticaret Limited Şirketi, Ertuğrul Gazi Alperen tarafından 10 bin TL sermaye ile 1 Haziran'da İstanbul, Kadıköy, Eğitim Mahallesi'nde kuruldu.


Alyus Turizm Otelcilik ve Sağlık Hizmetleri Danışmanlık Dış Ticaret Limited Şirketi iş konusu; 1- Yurt içinde ve yurt dışında kongre organizasyonları tertip etmek. Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek. Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak. Uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak. Her türlü gemi ve yat işletmeciliği yapmak, gemi ve yat kiralamak. Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri verebilir. Hava araçları ile ambulans hizmetleri vermek.  2- Turizme yönelik otel, motel, bar, pansiyon, kamping, tatil köyleri, apart oteller, yeme içme tesisleri, eğlence yerleri kurmak, işletmek, işletmeye vermek, bu yerleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek. 3- Her çeşit sağlık hizmetleri vermek üzere özel hastaneler,poliklinikler, dispanserler, laboratuarlar, sağlık merkezleri ve tesisleri, sağlık kabinleri, doğumevleri, diş (ağız sağlığı) ve protez tedavi merkezleri kurmak ve bu merkezleri işletmek. İnsan sağlığına hizmet edecek hastane bünyesinde olmak üzere tanı ve tedavi merkezleri, fizyoterapi, rehabilitasyon üniteleri açmak, check-up merkezleri kurmak ve işletmek. Her türlü tıbbi yardım, muayene, sağlık ve hekimlik hizmetlerini vermek ve organizasyonlarını sağlamak. Konusu ile ilgili uzman hekim çalıştırmak. Tomografi, bilgisayarlı tomografi ve sintigrafi çekmek, kemik yoğunluğu ölçmek, momografi yapmak, bilumum röntgen grafikleri, MR, eko çekmek, ultrasonografi ve doppler yapmak, manyetik rezonans görüntüleme yapmak, bilumum endoskopi yapmak, radyoaktif maddeler ve malzemelerle ilgili resmi kuruluşlardan gerekli izin almak kaydıyla her türlü tıbbi teşhis, tetkik ve tahlil yapmak. Fizik tedavi, onkoloji, hemodiyaliz ve tıbbi rehabilitasyon üniteleri tesislerini kurmak, işletmek, kiralamak ve kiraya vermek. Tıbbi tahlil laboratuarları kurmak ve işletmek. Ağız ve diş sağlığı ile ilgili her türlü özel hastaneler, yatılı yatısız teşhis ve tedavi merkezleri ve diş laboratuarı ve araştırma laboratuarları, klinik ve poliklinikler kurmak, işletmek ve işlettirmek, bu konuda kurulmuş tesisleri kiralamak ve kiraya vermek. Göz sağlığı hizmetleri ile ilgili olarak muayenehaneler, klinikler,hastaneler, açmak, işletmek,donatmak, kiralamak veya kiraya vermek, yurt içi ve yurt dışı hasta refakati işlerini yapmak, yaptırmak. Sağlık kurumlarıyla sözleşme yaparak yurtdışından ve yurtiçinden hastaların sağlık hizmeti alması için aracılık hizmeti vermek. Yurtdışında irtibat ve tanı için birim açmak. Şirket bu amaçlarını gerçekleştirebilmek için aşağıdaki konularda da faaliyette bulunabilir. A) Şirket amacı ile ilgili olarak ithalat, dahili ticaret, iç ve dış uluslar arası mümessillik , bayilik,  müşavirlik, pazarlamacılık, toptancılık işlerini yapmak. B) Şirketin işleri için iç ve dış piyasalarda uzun , orta , kısa vadeli istikrazlar akdetmek enval ve kefalet, açık krediler senet üzerinden avans kredileri , emtia üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin etmek. C) Şirket amacını gerçekleştirebilmesi için her türlü mali, ticari, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak. D) Gerek 4875 Sayılı Doğrudan yabancılar yatırım kanununu gerek sair ilgili mevzuat hükümleri uyarınca şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan gerçek ve tüzel kişilerle şirket teşkili, ortaklık girişimlerinde bulunmak mevcut ticari işletmelere iştirak etmek. E) Şirketin amacına ulaşabilmesi için gerekli makine ve tesisler ile gayri menkulleri iktisap etmek, devir ferağ etmek, kiraya vermek, kiralamak, makine ve tesisler üzerinde ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları vermek, ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları almak, ipotek karşılığı bir teminat ile yada teminatsız olarak ödünç alınabilmesi, ipotek tesis edilmesi ve fek edilmesi ticari işletme rehini akdedilebilmesi, irtifak, intifa, sükna gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis etmek ve bu sayılanlar üzerinde her nevi ayni ve şahsi tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak, gayri menkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde ifraz, tevhid, parselasyon ile ilgili tasarruf ve muamelelerde bulunmak. F) Şirket amacı ile ilgili olarak borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları vermek, ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları almak, ipotek karşılığı bir teminat ile yada teminatsız olarak ödünç alınabilmesi, ipotek tesis edilmesi ve fek edilmesi ticari işletme rehini akdedilebilmesi. G) Yukarıdaki faaliyetlerle ilgi olarak gerekli bilumum ruhsatnamelerin, müsaadelerin, istihsali, iktisabı, işletme ruhsatnameleri ve imtiyazları, her türlü yerli ve yabancı marka patent, ihtira berati, ihtira haklarının lisans ve imtiyazları- nın (KNOW-HOW) model, resim, bröve ve ticari unvanlarının yardım ve fikri hakların, müşavirlik, mühendislik, hizmetlerinin ve benzeri diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek bunlar üzerinde lisans antlaşmaları yapmak. H) Şirket amacını gerçekleştirebilmesi için her türlü depolar, idari binaları ve hizmet binalarını kurmak.


Alyus Turizm Otelcilik ve Sağlık Hizmetleri Danışmanlık Dış Ticaret Limited Şirketi adres: Kadıköy, Eğitim Mah. Kasap İsmail Sk. 2/1