08 / 08 / 2022

Amasya teleferik projesi YİD ihalesi 14 Ağustos'ta!

Amasya teleferik projesi YİD ihalesi 14 Ağustos'ta!

Amasya Belediyesi, şehir merkezi ile Ferhat Tepesi arasında 1.488 metre uzunluğundaki teleferik hattı için YİD ihalesi yapacak. İhale 14 Ağustos'ta gerçekleşecek..Amasya Belediye Başkanlığı tarafından, şehir merkezi ile Ferhat Tepesi arasında 1.488 metre uzunluğundaki teleferik hattı, tesisinin yapımı işinin mülkiyetin gayriayni hak tesisi ile ve 25 yıl süre ile işletilip, bu süre sonunda İdareye devir edilmesi işi ihale ediliyor. Yaklaşık yatırım maliyeti 42 milyon 500 bin TL olarak belirlenen iş için ihale 14 Ağustos'ta yapılacak.

TELEFERİK HATTI, YAP İŞLET DEVRET MODELİ İHALE EDİLECEKTİR

Amasya Belediye Başkanlığından:

Madde 1 - Şehir merkezi ile Ferhat Tepesi arasında 1.488 m uzunluğundaki teleferik hattı, tesisinin yapımı işinin mülkiyetin gayriayni hak tesisi ile ve 25 yıl süre ile işletilip, bu süre sonunda İdareye devir edilmesi işi, 2886 sayılı D.İ.K.nun 51/g maddesi gereğince Pazarlık Usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.

Madde 2 - İhalenin Yapılacağı Adres: Merkez Belediye Parkı Valilik yanı Zabıta Müdürlüğü Hizmet binası Meclis Toplantı Salonunda, Amasya Belediyesi Encümeni huzurunda yapılacaktır. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, iptal etmekte serbesttir.

En Son Teklif ve Doküman Teslim Tarihi ve Yeri: 14/08/2018 saat:12.00 ye kadar Mali Hiz. Müd. İhale ve Satınalma Servisine teslim edilecektir. (Bu tarih ve saatten sonra İhale Dokümanı teslim alınmayacaktır.)

İhale Tarihi    : 14/08/2018 Salı günü

İhale Saati      : 14:30

Madde 3 - İhaleye katılmak isteyen Gerçek ve Tüzel istekliler de aşağıdaki şartlar aranır.

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sânatkar odası veya ilgili meslek odası belgesi; (2018 yılı)

b) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, (2018 yılı)

c) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge. (2018 yılı)

d) Yeterlik başvurusu yapmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

e) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

f) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

g) Bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu.

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

i) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

Mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

j) İsteklinin 15.000.000,00.-TL (OnbeşmilyonTürkLirası) den az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ihale tarihinden en geç 7 gün önce düzenlenmiş olması zorunludur.

k) Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

l) İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

Geçici Teminatların Miktarı ve süresi

- Geçici teminat miktarı (Muammen Bedelin en az %3’ü) 1.275.000,00.-TL (BirmilyonikiyüzyetmişbeşbinTürkLirası )

- Geçici Teminat Miktarı (yıllık kira bedeli x kira süresi x %3’ü) 75.000,00-TL (yetmişbeşbin)

Mektupların süresi en az 300 gün olacaktır.

Madde 4 –

Amasya teleferik projesi YİD ihalesi 14 Ağustos ta!

Madde 5 - İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

İhale dokümanının görülebileceği yer           :  Mali Hizmetler Müd. İhale Servisi

İhale dokümanının satın alınabileceği yer     :  Mali Hizmetler Müd. İhale Servisi

Doküman Bedeli  :  1.500.00 TL + KDV

Madde 6 - İHALENİN ŞEKLİ

2886 sayılı D.İ.K.nun 51/g maddesine göre Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir.