Anatoli Yapı İnşaat Mühendislik Limited Şirketi kuruldu!

Anatoli Yapı İnşaat Mühendislik Limited Şirketi kuruldu!

Anatoli Yapı İnşaat Mühendislik Limited Şirketi bugün üsküdar'da 500 bin TL sermaye bedeli ile Fatih Korkmaz tarafından kuruldu.


Anatoli Yapı İnşaat Mühendislik Limited Şirketi bugün üsküdar'da 500 bin TL sermaye bedeli ile Fatih Korkmaz tarafından kuruldu.

Anatoli Yapı İnşaat Mühendislik Limited Şirketi konusu:
ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU BAŞLICA ŞUNLARDIR; 1. Her türlü inşaat işlerini taahhüt etmek, 2. Mühendislik müşavirlik ve kontrollük hizmetleri yapmak, 3. Projeler yapmak yaptırmak proje yapımı taahhütlerinde bulunmak, 4. Konusu ile ilgili tesisler kurmak ve bu tesislerin imalatını yurt içinde veyahut dışında pazarlamak, konusu ile ilgili olarak maden ocakları açmak ve işletmek, 5. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 6. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 7. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 8. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 9. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 10. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 11. Her türlü dekorasyon ve tadilat işleri yapmak. 12. Her türlü mimarlık hizmetlerinin verilmesi faaliyetlerini yapar, yaptırır. 13. Her türlü planlama hizmeti vermek. Çevre düzeni planları, Bölge planları, her ölçekte nazım imar planları, hazım ve uygulama imar planı tadilatları, kentsel dönüşüm planları, kentsel yenileme planları, koruma amaçlı imar planları, kıyı dolgu planları, organize sanayi bölge planları, turizm geliştirme planları vb. planları yapmak, yaptırmak. Bu planlara ilişkin analitik etüd ve analiz çalışmalarını yapmak , yaptırmak.Bu planlara ilişkin her türlü plan değişikliği tadili yapmak, yaptırmak. Her ölçekte ulaşım mastır planları yapmak,yaptırmak. 14. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 15. Her türlü bina, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 16. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su,kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. 17.Konusu ile ilgili yurt içinde ve dışındaki kuruluşların temsilciliğini acentalığını almak gayesine uygun olarak yerli ve yabancı şirketlerle adi ortaklık veya benzeri iştiraklerle ihalelere gerek pilot gerekse tali firma olarak katılmak ve taahhütlere girmek, 18. Sermaye şirketlerine kurucu olarak katılabilir. Kurulmuş ve kurulacak yurtiçi ve yurtdışındaki sermaye şirketlerinin hisse senetlerini ve paylarını aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği faaliyetinde olmamak suretiyle satın alabilir ve satabilir. 19. Sermaye şirketlerinin tahvillerini satın alabilir. 20. Konusu ile ilgili her türlü mümessillikleri almak ithalat ihracat ve dahili ticaret yapmak, 21. Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak açıklamaların yapılması kaydı ile paylarına sahip olduğu sermaye şirketleri lehine teminat verebilir; kendileri ile veya kendileri için yapılacak işlerde bu şirketlerden teminat alabilir. 22. İlgili mevzuat çerçevesinde paylarına sahip olduğu sermaye şirketlerine ödünç para verme ile ilgili mevzuata uygun olmak suretiyle her türlü krediler verebilir. 23. Şirket gayelerinin gerçekleşmesi için gerekli gayrimenkullere sahip olabilir, bunları tamir veya yeniden inşa edebilir, kullanabilir ve gayrimenkullerini satabilir veya kiraya verebilir. İşlerini yapabilmek için her türlü teminatı alabilir ve verebilir, gayrimenkul ipoteği alabilir veya gayrimenkullerini ipotek edebilir, her türlü ayni tasarruflarda bulunabilir. 24. Hakiki ve hükmi şahıslar ile bankalardan her türlü borçlanma yoluyla kaynak sağlayabilir. 25. Her türlü ticari işleri kendi ortakları ve yönetim kurulu üyeleri ile yapabilir. 26. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. 27. Şirket, çeşitli amaçlar için vakıflar kurabilir veya çeşitli amaçlar için kurulmuş vakıflara üye olabilir. Şirket vakıflar ve bu gibi çeşitli amaçlarla kurulmuş kurumlara veya kişilere bu konudaki kanun hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulunun belirlediği esaslara uyarak bağışta bulunabilir. 28. Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşuluyla ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Altunizade Mah. Haluk Türksoy Sk. No: 7 İç Kapı No: 1 Üsküdar