Ankara Büyükşehir'den 32.5 milyon TL'ye satılık 6 gayrimenkul!

Ankara Büyükşehir'den 32.5 milyon TL'ye satılık 6 gayrimenkul! Ankara Büyükşehir'den 32.5 milyon TL'ye satılık 6 gayrimenkul!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Yeni Mahalle ve Çankaya'da bulunan 6 gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkulün satış bedeli 32 milyon 567 bin 811 TL olarak belirlendi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Yeni Mahalle ve Çankaya'da bulunan 6 gayrimenkul satılıyor. Taşınmazların satış bedeli 32 milyon 567 bin 811 TL olarak belirlendi. 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
Mülkiyetine Belediyemize ait aşağıdaki listede ilçesi, mahallesi, ada/parsel numarası, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazlar 2886 Sayılı Kanunun 36.Maddesi gereğince Kapalı Zarf usulü ile satış bedeli, ilan giderleri, ihale karar pulu, sözleşme karar pulu ve diğer giderleri peşin ödenmesi şartıyla ayrı ayrı mülkiyet satışı yapılacaktır.

1 - İhale 27.12.2018 tarihinde Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet binasının 18.katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ'nce yapılacaktır.

2 - İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazın satış şartnamesi, her gün çalışma saatleri içerisinde, Hipodrom Caddesi No: 5 Belediyemiz hizmet
binası 14.katında bulunan EMLAK ve İSTİMLÂK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde görülebilir.

3 - İstekliler, Şartnamenin 2. Maddesinde yazılı ‘‘İhaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları’’ sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun
olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre isteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;
a- Kimlik ve Yetki Belgeleri.
b- İkametgâh Belgesi.
c- Teklif Mektubu,
d- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,
e- Yer Görme Belgesi.
f- Şartname Alındı Makbuzu.
g- Teminat Alındı Makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna uygun Banka Teminat Mektubu.

4 - İhaleye iştirak edecek olanlar 500 TL karşılığında şartname almak zorundadırlar.

5 - İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

6 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

7 - Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12:00’ ye kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (7. katta bulunan Yazı işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

9 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10 - İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin Onay’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

11 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

Yenimahalle İlçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 62060 ada 3 nolu parsel, Maliye Bakanlığı ve Belediyemiz arasında yapılan 12.01.2012 tarihinde yapılan protokol doğrultusunda alınan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 20.09.2018 tarih ve 165326-165328 sayılı Olur’ları, 21.09.2018 tarih E.165367 sayılı ve 24.09.2018 tarih E.148978 kurum numaralı yazıları ile tasarruf hakkı Belediyemize devredilen söz konusu ada/parselin tapu ferağı Milli Emlak Genel Müdürlüğü yetkili personellerince yapılacaktır.

Yenimahalle ilçesi sınırları içerisinde bulunan 63283/1, 63458/1, 63203/5, 62060/4 ve Çankaya ilçesi sınırları dahilinde bulunan 44920/1 ada/parsellerin tasarruf hakkı Belediyemiz ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında 03.10.2018 tarihinde imzalanan protokol kapsamında Belediyemize devredilmiş olup söz konusu parsellerin tapu ferahı ilgili Bakanlıkça verilecektir.