Ankara Çankaya'da 10.9 milyon TL'ye satılık 2 gayrimenkul!

Ankara Çankaya'da 10.9 milyon TL'ye satılık 2 gayrimenkul!Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Anıt Emlak Müdürlüğü, Ankara'da yer alan 2 adet gayrimenkulü 10 milyon 890 bin TL bedelle satışa çıkardı.


Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Anıt Emlak Müdürlüğü, Ankara'da yer alan 2 adet gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkullerin toplam satış bedeli 10 milyon 890 bin TL olarak belirlendi.

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Anıt Emlak Müdürlüğünden:

Ankara Çankaya

1. Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ihaleleri 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde sırasıyla  Ankara  Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İhale Salonunda, Anıt Emlak Müdürlüğünce oluşturulacak komisyonca yapılacaktır.
2.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;
 a) Gerçek kişilerde: Yasal yerleşim yeri belgesi (İkametgah ilmuhaberleri), tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri ve T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopisi,
 b) Tüzel kişilerde ise; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerini veya vekaletname aslını vermeleri,
 c) Satın almak istedikleri taşınmazlara ait Geçici Teminat Bedelinin Muhasebe Müdürlüklerine veya Mal müdürlüklerine yatırıldığına dair makbuzun, Teminat Bedelinin Banka aracılığı ile ödenmesi halinde ise Muhasebe Müdürlüğünden alınacak Muhasebe İşlem Fişinin (2886 sayılı Kanunun 26.maddesinde
belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde "Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması" ve Teyit
yazısı'nın da ibrazı gerekir.) ihale başlama saatine kadar komisyon başkanlığına teslim edilmesi zorunludur. 

Ankara Çankaya

3. İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Anıt Emlak Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye katılacak olup ihaleyi alan müşteri, taşınmazın satış ihalesi şartnamesinde yazılan hükümlere uymakla mükelleftir.
4. İhaleye katılacakların Covid-19 tedbirleri kapsamında HES kodu almaları gerekmektedir.
5. İhaleye iştirak edecek isteklilerin ihale salonu ile İdare binasının içinde ve çevresinde Covid-19 tedbirleri gereğince maske kullanmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları önem arz etmektedir.
6. 4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (K.D.V, Karar Pulu ve Tapu Harcı) müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisinden muaftır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından, Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller, üzerinden işlem bedeli: 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş),10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) tahsil edilecektir.
7. Satış ihale bedeli defaten ödenebileceği gibi, ihale bedelinin 5.000,00 TL'yi aşması halinde talep üzerine, bedelin 1/4 'ü peşin, kalan kısmı kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda eşit taksitlerle ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir. İrtifak Hakkı verilen taşınmazlarda ihale bedeli peşin ödenecektir. Kiralanacak taşınmazlarda ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi 1/4 peşin geri kalan kısın üçer aylık dönemler halinde üç taksitte tahsil edilecektir.
8. Taşınmazların işgal durumları Satış Şartnamesinde açıklanmış olup, işgalli taşınmazlar için Hazineden herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunulmayacaktır. Taşınmazın imar durumu, yapılanma şartları vb. hususların istekli tarafından ilgili belediyesinden araştırıldığı ve bilindiği kabul edilecek olup taşınmazın imar durumu, yapılanma şartları vb. hususlara ilişkin Hazine, hiç bir sorumluluk yüklenmez.
9. Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.
10. Komisyonlar ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir
Bu ihaleye ilişkin bilgiler; www.ankara.csb.gov.tr, Türkiye Genelindeki ihale bilgileri ise; www.milliemlak.gov.tr web sayfalarından görülebilir.
Adres: İzmir-1 Cad. No:35 Kızılay/ ANKARA Tel: 0 (312) 417 71 71
İLAN OLUNUR