Ankara Polatlı'da 14.2 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Ankara Polatlı'da 14.2 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Polatlı Milli Emlak Müdürlüğü Polatlı Zafer Mahallesi'nde yer alan gayrimenkulü 14 milyon 222 bin TL bedelle satışa çıkardı.


Polatlı Milli Emlak Müdürlüğü Polatlı Zafer Mahallesi'nde yer alan sağlık tesis alanının satışa çıkardı. Gayrimenkulün satış bedeli 14 milyon 222 bin TL olarak belirlendi.

Polatlı Milli Emlak Müdürlüğünden:

Ankara Polatlı


1 - Yukarıda nitelikleri belirtilen ve üzerinde 5 katlı eski Hastane binası bulunan taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca Kapalı teklif usulü ile belirtilen tahmini bedel üzerinden karşısında yazılı tarih ve saatte Polatlı Milli Emlak Müdürlüğünde teşekkül edecek komisyon huzurunda ve Müdürlüğümüz ihale salonunda satışı yapılacaktır.
2 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a) Geçici teminat (tedavüldeki Türk Parası, mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri) belgesini ibraz etmeleri,
b) Yasal yerleşim yeri (ikametgah) belgesi.
c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri, ( Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir) özel hukuk tüzel kişilerinin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzelkişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imzalı sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzelkişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzelkişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.
3 - İhalelere şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Polatlı Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.
4 - İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5 - Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır.
6 - Postada meydana gelebilecek gecikmeler ile telefon , faks, e posta vb. yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
7 - Bu ihaleye ilişkin bilgiler ankara_polatli@milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi ihale ilanları www.milliemlak.gov.tr ve
http://www.ankdef.gov.tr adresinde görülebilir.