Ankara Polatlı'da 15.2 milyon TL'ye satılık 12 dükkan!

Ankara Polatlı'da 15.2 milyon TL'ye satılık 12 dükkan!

Polatlı Belediye Başkanlığı tarafından İstiklal Mahallesi'nde kat karşılığı inşaat ihalesinde K Blokta bulunan içerisinde toplam 96 dükkandan 12 tanesi ihale ile satılıyor..


Polatlı Belediye Başkanlığı tarafından İstiklal Mahallesi'nde kat karşılığı inşaat ihalesinde K Blokta bulunan içerisinde toplam 96 adet dükkandan ibaret Alışveriş Merkezindeki belediyeya ait 12 dükkan ihale ile satışa sunuluyor. Toplam muhammen bedeli 15 milyon 264 bin 858 TL olarak belirlenen gayrimenkullerin ihalesi 4 Eylül'de gerçekleşecek.

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Polatlı Belediye Başkanlığından:

İlçemiz İstiklal Mah.140080 ada 1 parselde yapımı devam eden kat karşılığı inşaat ihalesinde K Blokta bulunan içerisinde toplam 96 adet dükkandan ibaret Alışveriş Merkezindeki belediyemize ait aşağıda tabloda kat ve dükkan numaraları belirtilen dükkanlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif (Artırım) Usulü ile Belediye Toplantı Salonunda Encümen huzurunda yapılacak ihale ile satılacaktır.

Ankara Polatlı

1 - İhale 04/09/2018 Salı günü saat 15.00’de Kurtuluş Mahallesi Atatürk Cad. No: 63 Polatlı/Ankara adresindeki Polatlı Belediyesi binası içerisindeki toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

2 - İhale şartname ve ekleri Kurtuluş Mahallesi Atatürk Cad. No: 63 Polatlı/ANKARA adresinde bulunan Polatlı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir ve 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

3 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENEN BELGELER

İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin aşağıdaki belgeleri vermesi ve geçici teminatı yatırması gerekir.

A. İkametgah belgesi,

B. Tebligat için Türkiye'de adres gösterilmesi,

C. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

Ç. Tüzel kişilerin ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi,

D. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri aslı

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi aslı ve nüfus cüzdanı sureti.

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri aslı. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu Türk konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.),

c) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma söz konusu ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletnameleri ve noter tasdikli imza sirküleri,

E. Ortak girişim olması halinde, ortakların hisse oranlarını gösterir ortak girişim beyannamesi (ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için gerçek ve tüzel kişiler için istenen belgelerin verilmesi gerekir.)

F. Geçici teminatın yatırıldığını gösteren belge,

G. Polatlı Belediye Başkanlığına borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden son bir ay içerisinde alınmış belge aslı

H. Teklif mektubu,

I. İhale şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz.

İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakla ve arttırmada en uygun bedeli tespitte serbesttir.

İsteklilerin ihaleye katılabilmek için belirtilen belgelerle belediyeden temin edecekleri şartname ve şartname bedel makbuzu ile birlikte ihale dosyalarını 04.09.2018 Salı günü saat 15:00’e kadar Polatlı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edileceği gibi iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilecektir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen saate kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz.