Ankara Ulus Tarihi Kent Merkezi'nde restorasyon yaptırılacak!

Ankara Ulus Tarihi Kent Merkezi'nde restorasyon yaptırılacak! Ankara Ulus Tarihi Kent Merkezi'nde restorasyon yaptırılacak!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Altındağ İlçesi Ulus Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı içerisinde Hacıbayram Camii çevresinde bulunan 2 tarihi yapının Yeni Yapı-Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon ve Rekonstrüksiyonu yaptırılacak.ÜST HAKKI TESİS EDİLEREK RÖLÖVE-RESTİTÜSYON-RESTORASYON VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPTIRILACAKTIR


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


Ankara İli Altındağ İlçesi Ulus Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı içerisinde Hacıbayram Camii çevresinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen 3 (üç) tarihi yapının aslına uygun olarak Yeni Yapı-Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon ve Rekonstrüksiyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. maddesi gereğince, Kapalı zarf usulü ile ayrı ayrı ÜST HAKKI tesis edilerek yaptırılacaktır.

1 - İhale 18/02/2016 tarihinde Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet binasının 18. katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ'nce yapılacak olan ihalede listedeki sıra takip edilecektir.

2 - İhaleye konu taşınmazların şartnamesi ve taşınmazlara ait geniş bilgi her gün çalışma saatleri içerisinde, Hisarpark Caddesi Konya Sokak No: 46 Ulus/Altındağ adresinde bulunan KÜLTÜR ve TABİAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI İhale ve Özlük İşleri Şube Müdürlüğünde görülebilir.

3 - İstekliler, İdari İhale Şartnamenin 6. maddesinde yazılı ‘‘İhaleye Katılmaya İlişkin Hususlar’da bulunan şartları’’ sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre İsteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;

- Oda Kayıt Belgeleri,                                                                         - Kimlik ve Yetki Belgeleri,

- İkametgah Belgesi,                                                                           - Teklif Mektubu,

- Teminat Alındı Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu,                - Yer Görme Belgesi,

- İş bu ihalenin İdari İhale Şartnamesinin imzalanmış nüshası

- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler,

- İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere ihale konusu İş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

- Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler,

Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yer alan BI ve BIII grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

- Benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri,

İnşaat Mühendisliği ve Mimar diplomaları kabul edilecektir.

- Alt Yüklenici:

Yüklenicinin benzer işle ilgili iş bitirme belgesinin bulunmaması halinde inşaatı benzer iş bitirme belgesine sahip olan bir inşaat firmasına yaptıracağını ihaleye girerken taahhüt etmesi koşuluyla işin tamamını veya konusunda deneyimli alt yüklenicilere kısımlar halinde yaptırabilir.

- İlan Tarihinden sonra İlgili vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının idareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi

- İlan Tarihinden sonra İlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresinden alınacak Prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının idareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi.

4 - İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TL (ElliTürk Lirası) karşılığı Hisarpark Caddesi Konya Sokak No: 46 Ulus/Altındağ adresinden satın alabilir.

5 - İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

6 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

7 - Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12.00'ye kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (7. katta bulunan Yazı işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - İhale şartnamesinde ve sözleşmesinde belirtilen ve Üst Hakkı verilecek taşınmazın dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları ihale edilen yüklenici tarafından aynen kabul etmiş sayılır. İhale ve Üst Hakkı için yapılacak işlemlerdeki her türlü vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, sözleşme giderleri, KDV gibi ödenmesi gereken her türlü giderler ihale edilene aittir.

9 - İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale konusu parsele iştirakin olmaması veya verilen tekliflerin yeterli görülmemesi veya şartname ve sözleşme hükümlerine aykırı teklif verilmesi halinde ikinci ihale tarihi 2886 sayılı Kanun hükümlerine göre ENCÜMEN’ce yeniden belirlenecek yer ve saatte aynı şartlarda yapılacaktır. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi fesh etmesi halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

10 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

 

SIRA NO:1

İLÇESİ:Altındağ

MEVKİİ:Hacıbayram

ADA/PARSEL:19964/2

ARSA ALANI (m2): 47,54

BELEDİYE HİSSESİ:Tam

TARİHİ YAPININ TOPLAM ALANI (m2):143,00

MUHAMMEN BEDEL (TL):306.480,35

GEÇİCİ TEMİNAT (TL):9.195.00

İHALE SAATİ:14:00


SIRA NO:2

İLÇESİ:Altındağ

MEVKİİ:Hacıbayram

ADA/PARSEL:19964/12

ARSA ALANI (m2):190,68

BELEDİYE HİSSESİ:Tam

TARİHİ YAPININ TOPLAM ALANI (m2):572,00

MUHAMMEN BEDEL (TL):1.220.149,82

GEÇİCİ TEMİNAT (TL):36.605,00

İHALE SAATİ:14:00


SIRA NO:3

İLÇESİ:Altındağ

MEVKİİ:Hacıbayram

ADA/PARSEL:19968/2

ARSA ALANI (m2):281,56

BELEDİYE HİSSESİ:Tam

TARİHİ YAPININ TOPLAM ALANI (m2):563,12

MUHAMMEN BEDEL (TL):1.201.438,14

GEÇİCİ TEMİNAT (TL):36.045,00

İHALE SAATİ:14:00