09 / 08 / 2022

Ankara Yenimahalle'de 8.8 milyon TL'ye satılık arsa!

Ankara Yenimahalle'de 8.8 milyon TL'ye satılık arsa!

DSİ V. Bölge Müdürlüğü, Ankara Yenimahalle'de yer alan arsayı 8 milyon 848 bin 950 TL bedelle satışa çıkardı.DSİ V. Bölge Müdürlüğü,  Ankara  Yenimahalle'de yer alan arsayı satışa çıkardı. Arsanın satış bedeli 8 milyon 848 bin 950 TL olarak belirlendi.

TAŞINMAZ SATILACAKTIR
DSİ V. Bölge Müdürlüğünden (Ankara):

1- Aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz malın mülkiyeti 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ait “Taşınmaz mal Satış Yönetmeliği’ne göre “AÇIK TEKLİF USULÜ” ile Mustafa Kemal Mah. 2151/1. Cadde A Blok No: 24 Çankaya/ANKARA adresinde bulunan DSİ 5. Bölge Müdürlüğü Turkuaz Salonunda aşağıda belirtilen gün ve saatte satışı yapılacaktır. “Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi” İdaremizden bedelsiz olarak temin edilebilir.
2- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 5. maddesinde yazılı şartlara haiz olmak ve geçici teminatın 07.06.2021 Pazartesi günü saat 15:30’a kadar DSİ 5. Bölge Müdürlüğü, Ankara Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya Ziraat Bankası Çukurambar Şubesinde bulunan TR11 0001 0019 3756 7058 6650 73 Iban no.lu hesabına geçici teminatı yatırmış olarak kimlikleri ile ihale Komisyonu Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
3- İhaleye iştirak edecek gerçek kişiler, Nüfus Kayıt Örneği, Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi, şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi, Vekâleten katılması halinde ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği ile başvuruda bulunması gerekmektedir.

Ankara Yenimahalle de 8.8 milyon TL ye satılık arsa!

4- İhaleye iştirak edecek şirketler, şirketin imza sirküleri veya şirket namına tekliflerde bulunacak kimselerin şirketin vekili olduğunu noterden onaylı vekâletname, şirketin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden ve siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya sair resmi makamlardan şirketin kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair belge (ilk ilan tarihinden sonra alınmış), şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi ile başvuruda bulunması gerekmektedir.
5- Gecikme halinde ihaleye iştirak etmek mümkün değildir.
6- Taşınmaz tapu kayıtlarında bulunan her türlü şerh, beyan ve irtifak hakkı ile birlikte satılacaktır.
7- Satışla ilgili her türlü Vergi, (%18 KDV, Binde 5,69 Karar Pulu Bedeli) rüsum ve harçlar ile tapu masrafları alıcıya aittir.

Ankara Yenimahalle de 8.8 milyon TL ye satılık arsa!