Ankara'da icradan 2 milyon 250 bin TL'ye satılık mağaza!

Ankara'da icradan 2 milyon 250 bin TL'ye satılık mağaza!Ankara Gayrimenkul Satış 22. İcra Müdürlüğü, Ankara İli, Çankaya İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Sakarya Caddesi, 1064 ada, 18 parselde yer alan 134 metrekare kullanım alanlı depolu mağaza vasıflı taşınmazı satışa sunuyor


Ankara Gayrimenkul Satış 22. İcra Müdürlüğü tarafından verilen ilan şu şekilde;

T.C.  Ankara  GAYRİMENKUL SATİŞ (22) İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

DOSYA NO: 2010/2873. ES örnek No: 27

Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, evsafı, satış şartları:
Ankara ili, Çankaya ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Sakarya Caddesi, 91 kapı nolu Soysal Han'ın bulunduğu yere rastlayan imarın 1064 ada, 18 parselini teşkil eden 616 m2 arsa üzerine inşa : edilen 34262/200000 arsa paylı zemin kat 60 nolu (fiilen 2/A kapı nolu) mağaza olarak projelendirilmiş, köşede ve bina girişine göre sol arka-yan cephede olup Sakarya Caddesi ve Soysal j Çarşısı girişlerinden birine bakmakta, tek kattan ibaret olup, 3 hacimden müteşekkil ön bölümde, pişirme üniteleri ve müşteri alanı, arka bölümde bulaşıkhane ve depo, orta bölümde ise lavabo - WC hacimleri yer almakta olup, Ege Döner adı altında işletilen toplam net: 134 m2 kullanım alanlı depolu mağaza vasıflı taşınmaz, bir borçtan dolayı açık artırma suretiyle satılacaktır.

Gayrimenkulun geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.

TAKDİR OLUNAN KIYMETİ: 2.250.00O,00.TL %18 KDV Alıcıya aittir,

1- Satış 15/08/2011 günü saat 16.45ten 16.55e kadar Ankara Adliyesi Mezat Salonunda açık artırma sureti ile yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60'ı ve rüçhanlı alacaklılar varsa mecmuunu ve satış ve paylaştırma masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz ise en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla, gayrimenkul 25/08/2011 günü saat 16.451en 16.55e kadar Ankara Adliyesi Mezat Salonunda ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilmemiş ise gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü baki kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüchanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmaz ise satış talebi düşecektir.

2- Açık artırmaya katılmak isteyenlerin takdir edilen kıymetin % 20'si nispetinde nakit pey akçesi (TL) ya da bu miktar kadar milli bir bankanın kesin ve süresiz (dosya numarası belirtilerek) teminat mektubunu vermeleri gerekmektedir. Satış peşin para iledir. Alıcı istediği takdirde kendisine 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Katma değer vergisi, ihale damga vergisi, alıcı adına tahakkuk edecek 1/2 tapu harcı satın alana ait olacaktır. Birikmiş emlak vergi borçları, tellaliye resmi ile satıcı adına tahakkuk edecek tapu harçları satış bedelinden ödenir. Tahliye ve teslim giderleri ihale alıcısına aittir.

3- ipotek sahibi alacaklılarla, diğer, ilgililerin, varsa irtifak hakkı sahipleri de dahil olmak üzere bu gayrimenkul üzerindeki haklarını, faiz ve masrafa dahil olan iddialarını dayanağı belgeler j ;; ile 15 gün içinde müdürlüğümüze bildirmeleri gerekir. Aksi takdirde, hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça, paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4-Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile, satış bedelini derhal veya İİK130. maddeye göre verilen süre içinde nakden ödemek zorundadır.

5-Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse müddetinde parayı vermezse ihale kararı fesh olunarak, kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kim ise arzetmiş olduğu bedelle almaya | ;: razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen artırmaya çıkarılır. Bu artırma ilgililere tebliğ edilmeyip, yalnızca satıştan en az yedi gün önce yapılacak ilanla yetinilir. Bu artırmada teklifin İİK 129. maddedeki hükümlere uyması şartıyla taşınmaz en çok artırana ihale edilir, ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedelle son ihale bedeli arasındaki; : farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsileri sorumludur, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme gerek kalmaksızın icra Müdürlüğünce tahsil olunur.

6- Şartname ilan tarihinden itibaren Müdürlüğümüzde herkesin görebilmesi için açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örnek gönderilebilir.

7- Satışa iştirak etmek isteyenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, bankaca bilgi almak isteyenlerin 2010/2873.ES, sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze ı : başvurmaları rica olunur, 17/06/2011

(ic. if. K. 126)
(*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Yönetmelik Örnek No: 27

Ankara Gayrimenkul Satış 22. İcra Müdürlüğü tarafından verilen ilanı görmek için tıklayınız


Zeynep Karabag/Emlakkulisi.com