Antalya Büyükşehir'den 20 milyon TL'ye satılık 30 işyeri!

Antalya Büyükşehir'den 20 milyon TL'ye satılık 30 işyeri!

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muratpaşa'daki 30 adet bağımsız bölümü ihale ile satışa sunuyor. İhale 20 Eylül'de yapılacak..


Antalya Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan Muratpaşa ilçesi Çaybaşı mahallesi 12672 ada 6 parsel notu 9 bin 592.00 metrekare yüzölçümlü taşınmazda bulunan 30 adet bağımsız bölümü ihale ile satışa sunuyor. Toplam muhammen bedeli 20 milyon 5 bin TL olarak belirlenen gayrimenkullerin ihalesi 20 Eylül'de yapılacak.

1- İHALENİN KONUSU: Antalya Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan Muratpaşa ilçesi Çaybaşı mahallesi 12672 ada 6 parsel notu 9.592.00 m2 yüzölçümlü taşınmazda bulunan 30 adet bağımsız bölüm 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 45. maddesine göre açık ihale usulü ile satılacaktır.

2-    Şartnameler Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından (Emlak Şube Müdürlüğü) mesai saatleri içinde temin edilebilir.

3-    ihaleler Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4-    İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerden aşağıdaki şartlar aranır.

GERÇEK KİŞİLERDEN:

4.1-    Kanuni ikametgâhı ve nüfus cüzdanı fotokopisi olması,

4.2-    Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,

4.3-    İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi,

4.4-    Geçici teminat makbuzunu veya geçici teminat mektubunu vermesi.

4.5-    Yabancı İstekli gerçek kişiler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşıma ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

4.6-    Ortak girişim olması halinde, ortakların hisse oranlarını gösterir noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için gerçek ve tüzel kişiler için istenen belgelerin verilmesi gerekir.)

TÜZELKİŞİLERDEN:

4.7-    Tüzel kişiliğin bulunduğu yerin Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, 2018 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğinin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.

4.8-    Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

4.9-    Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca ve Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

4.10-    İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletmanelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Yürkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

4.11-    Yabancı istekli tüzel kişiler için Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin şartları taşıma ve Türkiye'de tebligat için adres beyanı.

4.12-    Geçici teminat makbuzunu veya geçici teminat mektubunu vermesi.

4.13-    Ortak girişim olması halinde, ortakların hisse oranlarını gösterir noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için gerçek ve tüzel kişiler için istenen belgelerin verilmesi gerekir.)

4.14-    Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması.

5-    Halen haklarında ihaleden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler (kendi adına veya temsilen) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir.

6 - Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakla ve arttırmada en uygun bedeli tespitte serbesttir.

7- Usulüne uygun hazırlanmış teklifler en geç 20/09/2018 Perşembe günü ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Başkanlığına (Antalya Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası-Antalya) teslim edileceği gibi iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilecektir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz. Posta ile yapılacak başvuruların ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaşması şarttır.