13 / 08 / 2022

Antalya Kaş'ta 14 milyon TL'ye satılık 5 arsa!

Antalya Kaş'ta 14 milyon TL'ye satılık 5 arsa!

Antalya Kaş Milli Emlak, Antalya ili, Kaş ilçesi, Kalkan Mahallesi'nde yer alan 5 arsayı toplam 14 milyon 34 bin TL muhammen bedel ile satıyor...Antalya Kaş Milli Emlak tarafından, Antalya ili, Kaş ilçesi, Kalkan Mahallesi'nde yer alan 5 arsa satışa çıkarıldı. Gayrimenkullerin toplam muhammen bedeli 14 milyon 34 bin TL olarak belirlendi. 

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Antalya Kaş Milli Emlak Şefliğinden:

Antalya Kaş ta 14 milyon TL ye satılık 5 arsa!

AÇIKLAMALAR

1- Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile ilanda belirtilen muhammen bedeller üzerinden karşılarında yazılı tarih ve saatlerde Kaş Belediye Başkanlığı Toplantı Salonunda toplanacak Komisyonca ayrı ayrı yapılacaktır.

2- İhalelere iştirak etmek isteyenlerin; a) İhale başlangıç saatine kadar yatıracakları geçici teminat bedeline ilişkin makbuzu (banka aracılığı ile yatırılması halinde muhasebe kayıtlarına intikal etmiş olması ve ihale komisyonuna ibrazı şarttır.) veya 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi 14.08.2021 “CUMARTESİ” NAMIK 7347 “EBYS ” “ARTIRMA İLANLAR” 1 Hakkında Yönetmelik hükümlerinde belirtilen şartlara uygun (süresiz limit içi düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek banka teyit yazısı ile birlikte getirilecek) düzenlenmiş süresiz geçici teminat mektubu, İhaleye iştirak edeceklerin Geçici teminat bedellerini Kaş Malmüdürlüğü Ziraat Bankası TR11 0001 000 283 00001 000 5054 İBAN numarasına yatırabilirler. Dekontun açıklama kısmına ihale saati ve taşınmaz ada parselinin belirtilmesi zorunludur.) b) İkametgâh belgesi ile Nüfus Cüzdanı Örneği (T.C. Kimlik No belirtir - Aslı İhale sırasında komisyona ibraz edilecektir.) c) Başkası adına ihaleye katılacak olanlar için adlarına düzenlenmiş noter tasdikli vekâletname aslı ve fotokopisi d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan ihalenin yapıldığı 2021 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi, faaliyet belgesi ve vergi levhası ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi ibraz etmeleri, e) Kamu Tüzel Kişilerinin ise, tebligat için Türkiye' de adres göstermeleri, vergi kimlik numaralarının bildirmeleri ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak ve ya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu belirtir belge ile birlikte ihale saatine komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

3- Şartname ve ihale dosyaları mesai saatleri içerisinde Kaş Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir.

Antalya Kaş ta 14 milyon TL ye satılık 5 arsa!

4- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 nci maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.

5- Tekliflerin hazırlanmasına dair kılavuz ve geçici teminat mektubunun örneği https://www.milliemlak.gov.tr/Documents/Satis/ satis-brosur.pdf internet adresinden görülebilir.

6- İhale bilgileri https://antalya.csb.gov.tr/milli-emlak-duyuruları internet adreslerinden öğrenilebilir.

7- 2863 sayılı Kanun kapsamında verilen Sertifikalar ödeme aracı olarak kabul edilemez.

8- Komisyonlar ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.