Antalya Kepez'de 27.8 milyon TL'ye icradan satılık akaryakıt istasyonu!

Antalya Kepez'de 27.8 milyon TL'ye icradan satılık akaryakıt istasyonu!T.C. Antalya Gayrimenkul Satış İcra Dairesi, Antalya ili, Kepez ilçesi, Fabrikalar Mahallesi, 7168 ada 5 parselde yer alan akaryakıt istasyonunu 24 milyon 809 bin 749,28 TL'ye satıyor...


T.C. Antalya Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından, Antalya ili, Kepez ilçesi, Fabrikalar Mahallesi, 7168 ada 5 parselde yer alan akaryakıt istasyonu 24 milyon 809 bin 749,28 TL'ye satışa sunuldu. Gayrimenkulün satış ihalesi 25 Kasım tarihinde saat 09:30'da gerçekleştirilecek.

İlan metni:

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

021/506 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Özellikleri Antalya İli Kepez İlçesi 7168 Ada, 5 Parsel, Fabrikalar Mahallesi Akaryakıt servis istasyonu nitelikli Taşınmazın bulunduğu konum gelişimini büyük ölçüde tamamlamış bir iskan sahasıdır. Orta gelir seviyesinin ikamet etmekte olduğu bölgede altyapı, güvenlik ve ulaşım problemei bulunmamaktadır. Taşınmaz kuş uçumu olarak bölgenin nirengi noktaları olan Mimar Sinan Kongre Merkezi'ne 100 m Özdilek AVM'ye 900m , Antalya Otogarı'na 750m, Antalya Kent Merkezine (Cumhuriyet Meydanı) 4,40 km mesafededir.
Taşınmaz 2.289,00 m2 yüzölçümlü 7168 ada 5 parsel üzerinde konumludur. Taşınmaz betonarme karkas tarzda 2 katlı inşa edilmiş akaryakıt istasyon binası, kanopi, akaryakıt servis alanı, akaryakıt adaları ve oto yıkama bölümünden oluşmaktadır. İştasyor binası zemin ve 1 normal kat olmak üzere iki katlıdır. Binada zeminler seramik kaplı, duvarlar ve tavanlar plastik boyalıdır. Market bölümü kullanım amacına uygun şekilde tefrişli olup faal olarak kullanılmaktadır. Bina dış cephesi alüminyum kompozit panel kaplıdır. Doğramalar alüminyumdan mamuldür. Yapıya ait 26.09.2006 tarih ve 975 nolu ve 24.07.2006 tarih ve 413 nolu yapı ruhsatları mevcuttur. İstasyon binası ilgili belediyesinde incelenen onaylı mimari projesine göre ve mahalde brüt 492 m2, net 449 m2 alanlı olup zemin katta market, yönetim odası, pompacı odası, personel için dinlenme bölümü, bay-bayan WC'ler, depolar, personel WC'leri, depo; 1.katta kat holü sekreter bölümü, idari ofisler, mutfak ve WC tertibindedir. Katlar arası irtibat betonarme merdiven ile sağlanmaktadır. Isıtma-Soğutma klimalar ile sağlanmaktadır.
A-) Arz Değeri: Satışa konu taşınmazın bulunduğu parselin büyüklüğü, geometrik şekli, eğimi, yol cephesi, ulaşım durumu, çevresindeki yapılaşma durumu, alt yapı himetlerinden yararlanma durumu, mevcut imar durumu, arz-talep durumu, bölgenin gelişme potansiyeli gibi taşınmazın değerine etki edebilecek tüm unsurlar ile emsal taşınmazların alım-satım piyasa rayiç değerleri göz önüne alınarak diğer tüm vasıf ve unsurlarıyla mahalli alım satım rayiçleri de dikkate alındığında kıymet takdiri tarihinde arzın birim değerinin 10.000,00 TL/m2 olduğu görüş kanaatine varılmıştır. Arzın değeri:2.289,00 m2 x 10.000,00 TL/m2 = 22.890.000,00 TL olmaktadır.
B-) İnşai Muhdesatın Değeri: İnşai muhdesatın değerinin tespitinde Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin hesabında kullanılacak 2020 yılı yapı yaklaşık birim maliyetleri hakkında tebliğ esas alınmıştır. Tebliğ kapsamında yer almayan imalatlar için ise serbest piyasa rayiçleri kullanılmıştır. 2021 yılı maliyet bedellerinin henüz açıklanmamış olması nedeniyle Mart 2020'de açıklanan değerler Yİ-ÜFE oranları kullanılarak keşif tarihine getirilmiştir. Daha sonra taşınmazın yaşı ve fiziki durumu dikkate alınmak suretiyle %20 oranında amortismana tabi tutulmuştur. Adresi : Fabrikalar Mahallesi Namık Kemal Bulvarı No:59 Kepez/Antalya
Yüzölçümü 2.289,00 m2
İmar Durumu Kepez Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü'nce tanzim edilmiş dosyada mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar plan örneğine göre Fabrikalar Mahallesi 7168 Ada 5 numaralı parsel: " Akaryakıt, LPG, İkmal ve Servis İstasyonu Alanı" lejantlı olup, Ayrık Nizam, Hmax:2 kat, TİA:496,00 m2, Subasman Kotu: 0,50 m yapılaşma koşullarına sahiptir.
Kıymeti 24.809.749,28 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler : Taşınmazın takyidat bilgilerinde Shell&Turcas Petrol A.Ş. Tarafından 19/09/2013 Tarih - 30250 yevmiye numaralı intifa hakkı vardır. Bu hakkın devam edip etmediği yönünde ilgili Tapu Müdürlüğüne yazı yazılmış olup, verilecek cevaba göre taşınmazın intifa hakkı ile birlikte satılıp satılmayacağı ya da bu haktan ari olarak satılacağı hususu şartnameye derç edilecektir.
1. Satış Günü 25/11/2021 günü 09:30 - 09:35 arası
2. Satış Günü 23/12/2021 günü 09:30 - 09:35 arası
Satış Yeri : Antalya Adliyesi Ek Hizmet Binası Asma Kat İhale Odası Muratpaşa/Antalya

Antalya Kepez

SATIŞ ŞARTLARI : 

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını, ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllik Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır, aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Icra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Artırmaya iştirak edeceklerin teminat akçesini (Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 31/07/2014 tarih 26213 sayılı yazılarının dayanağını oluşturan IIK'nun 9.maddesi uyarınca ve COVID-19 virüsünün BULAŞ RİSKİNİN YOĞUNLUĞU sebebiyle) müdürlüğümüze ait TR 76 000 15 00 158 00 73 09 60 37 12 (Banka Adı: Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.-Üçkapılar Vergi Dairesi-0700808309) banka hesabına yatırması ve yatırdığına ilişkin dekontu satış mahallinde ibraz etmeleri gerekmektedir. İlgilinin dekontu ibraz etmeden önce teminatın hesaba geçtiğinin daireden teyit edildiğine ilişkin şerhi almasıönemlidir. Aksi takdirde ihale saatine kadar hesaba geçmeyen teminata dayalı olarak ihaleye katılım talepleri kabul edilmeyecek olup, satış mahallinde de NAKİT TEMİNAT ALINMAYACAKTIR. (Benzer İçtihat: Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 5.Hukuk Dairesinin 2020/1057 Esas, 2020/1064 Karar sayılı ilamı, Onama: Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2021/1635 Esas, 2021/3021 Karar sayılı ilamı) satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, satış ilanının taşınmazın tapu takyidatında adresi bulunamayan ilgililere tebliğ edilememesi durumunda gazete ilanı varsa gazete ilanının, gazete ilanı yoksa elektronik ortamda yapılan ilanın bütün ilgililere tebliğ yerine sayılacağı, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/506 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.