Antalya'da 139.8 milyon TL'ye kat karşılığı inşaat ihalesi!

Antalya'da 139.8 milyon TL'ye kat karşılığı inşaat ihalesi!Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Antalya Kepez'de 139 milyon 799 bin 143 TL'ye kat karşılığı inşaat işi ihale ediyor.


Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Antalya Kepez'de kat karşılığı inşaat işi ihale ediyor. İşin bedeli 139 milyon 799 bin 143 TL olarak belirlendi.

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - İHALENİN ADI: Antalya İli Kepez İlçesi Güneş Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Düzenleme Şeklinde Arsa Payı Karşılığı İnşaat İşleri
Yapım İşi
2 - İHALENİN USULU: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/A Maddesi Gereğince Kapalı Teklif Usulü
3 - İHALENİN KONUSU: Antalya ili, Kepez İlçesi, Güneş Mahallesi sınırları içerisinde, 6306 sayılı Afet Riski Alanların Dönüştürülmesi
Hakkındaki Kanun uyarınca riskli alan ilan edilen kentsel dönüşüm projesi kapsamında 29427 ada 1 parsel 29428 ada 1 parsel 29429 ada 1 parsel 29430 ada
1 parsel 29431 ada 1 parselde idare tarafından yaklaşık inşaat maliyeti 113.960.143,60 TL olarak belirlenen artırıma esas 25.839.000,00 TL bedelle
belediyemiz ile ANTEPE A.Ş. arasında imzalanan protokol çerçevesinde ANTEPE A.Ş. tarafından hazırlanan proje doğrultusunda inşaat yapım İşinde
Yüklenici;
29431 Ada 1 Parselde 13079,70 m² Arsa alanı içinde 30572 m² kapalı inşaat alanlı toplam 3 konut bloğu, 1 adet ticari blok ve 3250 m² lik peyzaj
alanı,
29430 Ada 1 Parselde 10995,55 m² Arsa alanı içinde yaklaşık 14798 m² kapalı inşaat alanlı toplam 2 konut bloğu ve 2230 m² lik peyzaj alanını,
onaylı ruhsat eki uygulama projeleri, yürürlükte bulunan mevzuat ve yönetmelikler ile imar planı, plan notları, standartlar, teknik şartname ve mahal
listelerine uygun olarak inşa ve imalatlarını gerçekleştirecektir.
Bunun karşılığında Yükleniciye yapılacak hak edişlerde arsa ve arsa payı devirleri sırasıyla; 29430 Ada 1 Parsel, 29428 Ada 1 Parsel ve 29427 Ada
1 Parselden gerçekleştirilecektir. Sıralamada önce gelen parselin tamamının hak edişi gerçekleşmeden bir sonraki parselden arsa ve arsa payı devri
yapılmayacaktır.
Yüklenicinin 29430 Ada 1 Parselden alacağı arsa payı : 5122,33 m²
Yüklenicinin 29428 Ada 1 Parselden alacağı arsa : 12007,13 m²
Yüklenicinin 29427 Ada 1 Parselden alacağı arsa : 12007,55 m²
Yüklenicinin 29429 Ada 1 Parselden alacağı arsa : 7952,86 m² (İhale Bedelinin tamamı ödendikten, idareye borcu kalmadıktan sonra
Yükleniciye 29429 ada 1 parselin devri gerçekleşecektir.)

Antalya

6 - Geçici teminat yaklaşık tespit edilen inşaat maliyeti olan 113.960.143,60 TL ile artırıma esas ihale bedeli olan 25.839.000,00 TL’nin toplamı olan
139.799.143,60 TL tahmini bedelin 6306 sayılı kanunun 13. maddesinin 9. fıkrası gereğince %5 i olan 6.989.957,18 TL’dir.
7 - İdari ve Teknik Şartnameler Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı’ndan (Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğünden)
mesai saatleri içinde 2.000,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir.
8 - İhale 16/08/2021 tarih pazartesi günü saat 14:00 Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.
9 - İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerden aşağıdaki şartlar aranır (İhale sadece yerli isteklilere açıktır).
9.1. Türkiye’de tebligat için adres, telefon ve faks bilgilerini içeren iletişim bilgilerinin beyanın aslı verilecektir. İş ortaklıklarında, beyan tüm
ortaklar tarafından yukarıda belirtilen şartlarda ayrı ayrı hazırlanacak olup, aksi belirtilmediği takdirde pilot ortağın iletişim bilgileri iş ortaklığının iletişim
bilgileri olarak kabul edilecektir.
9.2. Gerçek kişiler T.C. kimlik numarası, tüzel kişilerin ise Vergi Kimlik numarasını gösterir ilgisine göre nüfus cüzdanı veya vergi kimlik
kartının/vergi levhasını ibraz edecektir. İş ortaklıklarında, tüm ortaklar vergi veya TC kimlik belgelerini sunacaktır.
9.3. İsteklinin gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek
odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge verilecektir. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgili
mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu
gösterir belge ve Ticaret Sicil Gazetesi verilecektir. İş ortaklıklarında, ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her birisi, istenilen belgeleri verecektir.

Antalya

9.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri 
9.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ve vekaleten iştirak edenin noter
tasdikli imza sirküsünün aslı veya onaylı sureti
9.6. Geçici teminat yatırıldığına ilişkin belge
9.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge
9.8. İlk ilan tarihinden sonra vergi ve sigorta prim borcu bulunmadığına ilişkin belge
9.9. İş Deneyimine ilişkin belge olarak İstekliler son 15 yıl içerisinde tek bir sözleşme kapsamında ihale konusu 29431 ada 1 parselde yaklaşık 30572
m² kapalı inşaat alanlı toplam 3 konut bloğu, 1 adet ticari blok ile 29430 ada 1 parselde yaklaşık 14798 m² kapalı inşaat alanlı toplam 2 konut bloğu olmak
üzere toplamda 45.370 m²’lik kapalı inşaat alanının %25’ine (YüzdeYirmiBeşi) denk gelen bina inşaatı yaptığına dair iş bitirme belgesi ibraz edecektir.
Ortak Girişimlerde istenilen iş bitirme belgesini bir firmanın sağlaması yeterli olacaktır.
9.10. İsteklinin Antalya İli Kepez İlçesi Güneş Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Düzenleme Şeklinde Arsa Payı Karşılığı İnşaat İşleri yapım işine
konu taşınmazlar için belirlenen inşaat yaklaşık maliyetinin % 10'undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi
ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren Türkiye Cumhuriyetinde faaliyet gösteren bankalar veya katılım bankalarından alacağı "Banka
Referans Mektubunun veya Mektuplarının" aslını vermesi şarttır. Kriter birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. İş
ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.
9.11. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri. İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların
her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.
9.12. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin
gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturaları ibraz etmesi. İhalenin yapıldığı yıl için bu belgeler sağlanamıyorsa
son 7 yıla kadarki belgeler sunulabilir. İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, ortaklardan biri tarafından
karşılanmasında yeterlidir.
10- Halen haklarında ihaleden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler (kendi adına veya temsilen) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişilere
ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir.
11 - Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakla ve arttırmada en uygun bedeli tespitte serbesttir.
12 - Usulüne uygun hazırlanmış teklifler en geç 16.08.2021 Pazartesi günü ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Antalya
Büyükşehir Belediyesi Encümen Başkanlığına (Antalya Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası-Antalya) teslim edileceği gibi iadeli taahhütlü olarak
posta ile de gönderilebilecektir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme
nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz.
Posta ile yapılacak başvuruların ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaşması şarttır.
13 - İhaleye katılacak isteklilerin idari şartnamenin 9. Maddesinde belirtilen belgelerle birlikte hazırlanmış ihale teklif zarfı ile beraber ihale
saatinden önce ihale encümen başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
İLAN OLUNUR.