Konya Meram'da 77.9 milyon TL'ye kat karşılığı inşaat ihalesi!

Konya Meram'da 77.9 milyon TL'ye kat karşılığı inşaat ihalesi!Konya Meram Belediye Başkanlığı, Turgutreis Mahallesi kentsel dönüşüm projesi kapsamında 77 milyon 898 bin 48 TL'ye kat karşılığı inşaat işi ihale ediyor.


Konya Meram Belediye Başkanlığı tarafından, Turgutreis Mahallesi kentsel dönüşüm projesi kapsamında kat karşılığı inşaat işi ihale ediliyor. İşin toplam muhammen bedeli 77 milyon 898 bin 48 TL olarak belirlendi. 

Konya Meram

TURGUTREİS MAHALLESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ KAPSAMINDA KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Konya İli Meram Belediye Başkanlığından:

1- İHALE KONUSU Meram Belediyesince, aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz; İhale ilanı, ihale şartnamesi, sözleşme, teknik şartname ile Encümen Kararında belirtilen şartlar çerçevesinde kat karşılığı inşaat yaptırılmak üzere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 inci maddesinin "a" bendine göre kapalı teklif usulü (artırma ihalesi) ile ihaleye çıkarılmıştır. İdareye bırakılacak bağımsız bölümlerin yaklaşık yapı inşaat alanı ile belirlenen muhammen bedel (KDV Hariç) 77.898.048,00 TL olup, muhammen bedelin artırımı; bağımsız bölüm brüt alanı 127,66 m²’lik normal kat dairenin ihale şartnamesinde belirtilen esaslara göre artırılması suretiyle ihale edilecektir. Muhammen bedelin ödemesi, kat karşılığı inşaat ve artırıma esas bağımsız bölümlerin ödemesi ise ihale şartnamesine göre yapılacak teslimler ile gerçekleştirilecektir. Not: 3065 sayılı Kanunun 17. maddesi 4 numaralı fıkrasının (p) bendi kapsamında KDV’den istisnadır.

2- İŞİN YAPILACAĞI TAŞINMAZA AİT BİLGİLER İli : KONYA İlçesi : MERAM Bölge : TURGUTREİS (AYMANAS) Ada, Parsel : 41631/7 Toplam Arsa Alanı : 36.576,16 m² İnşaat Nizamı : MESKEN SAHASI Emsal : 1.8 Yençok : 8 KAT

3- İDARE PAYI BAĞIMSIZ BÖLÜM NİTELİK VE MİKTARI: Söz konusu işte şartname ve eklerinde belirtilen şartlara uygun olarak idareye bırakılacak konutların bilgileri; Emsale Esas İnşaat Alanı Toplamı : 25.703,42 m² Bağımsız Bölüm Sayısı Toplamı : 257 Adet Konut

4- İŞİN NEVİ, NİTELİĞİ VE MİKTARI Konya İli, Meram İlçesi, Turgutreis Mahallesinde bahsi geçen taşınmaz üzerine, ihale şartnamesi ve eklerinde belirtilen işlemler yapılarak, projeleri ihale uhdesinde kalan istekli tarafından yapılmak ve idare tarafından onaylanmak üzere, yaklaşık yapı inşaat alanı 40.571,90 m² olan 257 adet konutun idareye bırakılması kaydı ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre artırım yapılması sureti ile kat karşılığı inşaat yapım ihalesidir.

5- MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT Muhammen Bedel (KDV hariç) : 77.898.048,00 TL (YetmişyedimilyonsekizyüzdoksansekizbinkırksekizTürkLirası) Geçici Teminat miktarı : 2.336.941,44 TL. (İkimilyonüçyüzotuzaltıbindokuzyüzkırkbirTürkLirasıKırkdörtKuruş)’dir.

Konya Meram

6- ŞARTNAMENİN ALINACAĞI YER VE BEDELİ İhale dokümanı Yenişehir Mah. Azerbaycan Cad. No: 5 Kat:3 (Plan ve Proje Müdürlüğü) Meram/KONYA adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek isteklilerin, idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. İhale dokümanı satış bedeli KDV Hariç: 3.000,00 TL (ÜçbinTürkLirası) Sayfa : 32 RESMÎ GAZETE 14 Ağustos 2021 – Sayı : 31568

7- TEKLİFLERİN SUNULACAĞI YER VE SON TEKLİF VERME TARİH VE SAATİ Tekliflerin son teklif verme saatine kadar Yenişehir Mah. Azerbaycan Cad. No: 5 Meram/KONYA Meram Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne sunulacaktır. Son Teklif Verme Tarihi : 25.08.2021 Son Teklif Verme Saati : 12.30 Telgraf veya faksla yapılacak başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Meram Belediyesi’nin adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerinde son teklif verme saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Kararlar Bürosuna ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. Meram Belediyesi’ne verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

8- İHALENİN YAPILACAĞI TARİH VE SAAT İhale Yenişehir Mah. Azerbaycan Cad. No: 5 42010 Meram / KONYA adresinde bulunan Meram Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır. İhale Tarihi : 25.08.2021 İhale Saati : 15.30

9- İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENİLEN BELGELER Dilekçe : Şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğini belirten ihaleye katılmak istendiğine dair dilekçe, Alındı Belgesi ve Makbuz : Şartname ve eklerinin satın alındığına dair tutanak ve makbuz, Kanuni İkametgah Belgesi İmza Sirküleri: - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. Vekaletname ve İmza Beyannamesi: İstekli adına vekalet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, Geçici Teminat Ortak Girişim Beyannamesi Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname Yer Görme Belgesi İç Zarf: İç zarf, (teklif mektubunu içerir) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu. Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (c), (d), (e) ve (h) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir. Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. İstenilen tüm belgeler asıl veya noter tasdikli olacak ve kapalı zarf içinde sunulacaktır.

10- İhaleyi yapıp yapmamakta tamamen Meram Belediye Encümeni yetkilidir. Şartnamede ve ilan metninde belirtilmeyen hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır.