Antalya'da 9.9 milyon TL'ye satılık arsa!

Antalya'da 9.9 milyon TL'ye satılık arsa!Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Doğu Antalya Emlak Müdürlüğü, Antalya Döşemealtı'nda yer alan arsayı 9 milyon 882 bin TL bedelle satışa çıkardı.


Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Doğu Antalya Emlak Müdürlüğü, Antalya Döşemealtı'nda yer alan arsayı satışa çıkardı.  Arsanın satış bedeli 9 milyon 882 bin TL olarak belirlendi.

Antalya


AÇIKLAMALAR

1-Yukarıda nitelikleri yazılı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45 inci maddesi uyarınca açık teklif usulü ile şatış ihalesi, belirtilen tahmini bedeli üzerinden karşısında yazılı tarih ve saatte, Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Antalya Defterdarlığı Hizmet Binasında bulunan) Milli Emlak Daire Başkanlığı Doğu Antalya Emlak Müdürü odasında toplanacak ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.
2- İhaleye iştirak etmek isteyenler;
a) Geçici Teminatı (Alındı Belgesi, 2886 sayılı Kanuna göre hazırlanan banka limiti ve kullandırılan limitleri de gösteren mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri),
b) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları ve tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numaralı nüfus cüzdan suretini (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını,
d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan 2021 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ve nüfus cüzdanı fotokopilerini, (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir)
Antalya
e) Müşterek isteklilerde taliplilerin, hisse miktarını da belirtir noter tasdikli sözleşme veya Ortak Girişim Beyannamesinin aslının(Beyannamenin haricen düzenlenmesi halinde noter tasdiki zorunludur) ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına vermeleri zorunludur.
f) Gerçek kişiler adına vekaleten ihaleye katılacakların vekaletlerinin aslı veya noter tasdikli örneğini vermeleri gerekmektedir.
g)İsteklilerin, geçici teminatı NAKİT olarak ödemek istemesi halinde, ihale saatinden önce vezneye ödenen teminata ait ALINDI BELGESİNİ, BANKA yoluyla ödemek istemesi halinde önceden banka yoluyla ödenen teminata ait Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünden temin edilecek MUHASEBE İŞLEM FİŞİNİ, teminat mektubu yoluyla ödemek istemesi halinde ise TEMİNAT MEKTUBU VE BANKA TEYİT YAZISININ aslını, ihale saatinde İhale Komisyonuna sunmak zorundadır.
3- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin iadeli taahhütlü olarak ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaştırılması şarttır.
4- Taşınmazlarla ilgili ihalelere ait şartnameler mesai saatleri dahilinde Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü(Antalya Defterdarlığı Hizmet Binasında bulunan)Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Doğu Antalya Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
5- Taşınmaz ihale bedeli, peşin ödenebileceği gibi talep edilmesi halinde sözleşme yapılarak 1/4’ü (dörtte biri) peşin, geri kalanı kanuni faiz uygulanmak suretiyle 2 yılda 8 eşit taksitle ödenebilir. Alacağın kalan kısmına kanunî faiz uygulanır. Taksitle ödeme halinde borcun tamamı ödenmeden tapuda ferağı verilmeyecektir.
6- Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve İhale Komisyonu sorumlu değildir.
7.  Komisyon gerekçesini açıklayarak ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.