Arazi şerhlerinin kaldırılmasına ilişkin kanun teklifi verildi!

Arazi şerhlerinin kaldırılmasına ilişkin kanun teklifi verildi!

Arazi üzerinde bulunan şerhlerinin kaldırılması işlemlerinin kolaylaştırılması için 442 Sayılı Köy Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi verildi..


TBMM'ye 442 Sayılı Köy Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi verildi. Teklif ile Köy Kanununda değişiklik yapılarak arazi sahibi olan ve arazisi üzerine ilgili mevzuat uyarınca şerh konulan kişilerin, şerhin konulma tarihinden itibaren 10 yıl geçmesi durumunda, şerhin kaldırılması işlemlerinin kolaylaştırılması öngörülüyor.


Kanunun genel gerekçesinde "442 sayılı Kanunun Ek 13. Maddesine göre köyde ikamet eden vatandaşlarımıza peşin veya en çok 5 taksitle ödenmesi ve 5 yıl içinde bina yapılması şartıyla arazi satılmaktadır. İhtiyar meclisi kararma bağlı olan bu satış sonrası şartlar gerçekleşene kadar arazi üzerine şerh konulur. Ancak ‘İdare’ 5 yıl içinde bina yapılması hükmünü uygulayamamakta/takip edememektedir. 10 yıl boyunca arazisi üzerine işlem yapılmaması sonucu vatandaşlarımızda artık bu hükmün uygulanmayacağı düşüncesi oluşmaktadır." denildi. 

 

6360 sayılı “On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile tüzel kişiliğini kaybeden ve belediyelere bağlanan köylerde, 442 sayılı Kanunun Ek 13. Maddesi kapsamında arazi sahibi olan köylülerin arazileri üzerindeki şerhleri kaldırmalarının aşırı şekilde zorlaştırıldığının belirtildiği gerekçede "Arazisi üzerine 10 yılı aşkın sürelerde bina yaptırmamış köylülerimiz arazisi üzerindeki şerhi kaldırmak istediğinde Belediyelerin istedikleri 2 belge ile karşılaşmaktadırlar. Bunlar; 442 sayılı Kanunun Ek 13. Maddesine göre arazi sahibi olunduğuna dair Köy Karar Defterindeki karar ve Ödeme yapıldığına dair makbuzlardır.

 

Ancak Köy Karar Defterindeki kararlar konusunda muhtarlara zamanında giden “10 yıl önceki evrakları yok edin” talimatı sonucunda kararların eksiksiz sunulması mümkün olmamaktadır. Çoğu vatandaşımızın köy defterlerindeki bu kararları getirmeleri mümkün olamamaktadır. Keza ödeme yapıldığına dair makbuzlar konusunda da aynı durum vardır. Makbuzlarını yıllarca saklamamış vatandaşlarımızdan ödeme yapıldığına dair makbuzlar istenmektedir. Bu 2 aşamayı geçebilen istenen belgeleri getirebilen vatandaşlarımıza karşı bu kez de arazisi üzerine satın almadan sonra 5 yıl İçinde bina yapılıp yapılmadığı araştırması yöneltilmektedir. Bu durum ise hayat akışında pratik bir yol değildir." ifadelerine yer verildi. 

 

Bu konu ile ilgili olarak 442 sayılı Kanuna eklenecek bir madde ile tüzel kişiliğini kaybetmiş köylerde 442 sayılı Kanunun Ek 13. maddesine göre arazi sahibi olması ve şerh tarihinden itibaren 10 yıl geçmiş olması şartlarıyla arazi sahibi olan vatandaşların arazileri üzerindeki şerhi kaldırmanın kolaylaştırılması amaçlandı.

 

442 SAYILI KÖY KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
TEKLİFİ

 

MADDE 1 - 442 sayılı Köy Kanunu’na aşağıdaki madde eklenmiştir:

Ek Madde 20:
6360 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi ile belediye haline dönüşmek veya başka bir belediyenin sınırlarına dahil olmak suretiyle tüzel kişiliğini kaybeden köylerde, kendilerine bu Kanunun ek 13 üncü maddesine göre taşınmaz satışı yapılan hak sahipleri hakkında şerhin konulduğu tarihten itibaren 10 yıllık sürenin dolması ve tapudaki ipotek meblağı olan bakiye satış bedelinin faizsiz olarak Ödenmesi kaydıyla ek 13 üncü maddede öngörülen diğer şartlar uygulanmaz.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle henüz kesinleşmemiş davalarda da bu madde hükümleri uygulanır."

MADDE 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu Yürütür.