Kıyı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi!

Kıyı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi!

TBMM'ye sunulan Kıyı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Akşehir Eber Gölleri Sulak Alan Yönetim Planının kıyı kenar çizgisinin ve doğal sit alanı sınırlarının yenilenmesi, yöre halkının arazi mülkiyeti ve kullanımından kaynaklı idari ve adli sorunların çözülmesi planlanıyor.


Kıyı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu. Komisyonda görüşmeleri devam eden kanun teklifi ile Akşehir Eber Gölleri Sulak Alan Yönetim Planının kıyı kenar çizgisinin ve doğal sit alanı sınırlarının yenilenmesi, söz konusu göllerde yöre halkının arazi mülkiyeti ve kullanımından kaynaklı idari ve adli sorunların çözülmesi, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca açılmış davalardan dolayı yaşanan mağduriyetler ile ecrimisil ve idari para cezası nedeniyle yaşanan mağduriyetlerin giderilmesine yönelik yasal düzenleme yapılması amaçlanıyor.

GENEL GEREKÇE 

Akşehir Gölü, Konya ile Afyonkarahisar illeri mülki idare sinırları arasında, yer alan, dağların arasındaki çöküntüye yağmur ve kar sularının birikmesiyle oluşmuş bir göldür. Göldeki su miktarı ve gölün büyüklüğü mevsimden mevsime çok farklılıklar gösterir. Bölgede yazların sıcak ve kurak olması sebebiyle, yazin buharlaşan suyun miktarı oldukça fazladır. Yine bölgede birçok su kuyusu kazılmıştır. DSİ'nin inşa ettiği regülatör ve su kanalları, göle bağlanan Taşköprü çayını kapatmış, bu da gölün Afyonkarahisar İli mülki sınırlarındaki Eber Gölü ile olan bağlantısını kesmiştir. Kontrolsüz ve bilinçsiz yapılan sondajların da etkisiyle yavaş yavaş yok olmaya yüz tutan göl, adeta kurumuş ve bir çölü andırmaya başlamıştır. Ancak yapılan farkindalik faaliyetleri ve diğer çalışmalar sonucunda Akşehir Gölünde tekrar su birikmeye başlamış, Göl alanı büyüme eğilimine girmiştir. Akşehir Gölü alanındaki bu durum mülkiyet ve kullanımla ilgili bir takım sorunlarla birleşince yöre halkının mağduriyeti oluşmuştur. Kanun Teklifi ile Akşehir Gölünün sürdürülebilir koruma ve kullanma anlayışı doğrultusunda ele alınarak sulak alan eylem planı, kıyı kenar çizgisi tespiti ve doğal sit alanı sınırlarının belirlenmesi hususlarında yeniden değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, yöre halkinın arazi mülkiyeti ve kullanımından kaynaklanan idari ve adli sorunlarının çözümü için de düzenleme öngörülmüştür. Eber Gölünün de fiziki yakınlığı, hatta birlikteliği söz konusu olduğundan Akşehir Gölünden ayrı düşünülmemesi gerekmektedir. Bu nedenle Kanun Teklifi kapsamında öngörülen çalışmaların her iki göle yönelik gerçekleştirilmesi benimsenmiştir. Kanun Teklifinin kanunlaşarak öngörülen düzenlemelerin hayata geçirilmesiyle Akşehir ve Eber Göllerinin doğal hallerine dönmesi, sürdürülebilir korunmasının ve kullanımının sağlanması, insanlarımızın yaşadıkları birtakım idari ve adli sorunların çözülmesi.. hedeflenmektedir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

MADDE 1- Akşehir ve Eber Göllerinin, hatalı su politikaları sonucu kirlenmesi, kuruması ve küçülmesi ile ortaya çıkan çevre sorunlarının, ayrıca yöre halkının arazi mülkiyeti ve kullanımından kaynaklı birtakım idari ve adli sorunların çözümü için Kıyı Kanununa geçici maddeler eklenmesi öngörülmektedir. Bu kapsamda:  Geçici 1 inci madde ile söz konusu göller için sulak alan yönetim planının, kıyı kenar çizgisinin ve doğal sit alanı sınırlarının yenilenmesi öngörülmektedir. 2016-2020 yıllarını kapsayan yönetim planı yetersiz kalmış ve etkin uygulanamamıştır. Bu nedenle, uygulama tarihinin sonuna yaklaşan yönetim planının revize edilmesi gerekmektedir. Yine söz konusu göller için özellikle Akşehir Gölü için yakın zamanda kıyı kenar çizgisi 958 metre olarak belirlenmişse de bu seviye vatandaşlarımızın belirtilen sorunların çözümü için yeterli olmamıştır. Kıyı kenar çizgisinin 955 metre gibi birkaç metre daha düşük seviyede belirlenmesi yönünde bir çalışma başlatılmasına imkan verilmesi isabetli olacaktır. Aynı şekilde doğal sit alanı sınırlarının gözden geçirilmesi ihtiyacı söz konusudur. Bu zorunluluk, mülkiyete dair çeşitli sorunların çözümüne katkı sunacağı gibi mevcut fiziki tabiat ve arazi durumunun hukuki düzleme yansıtılmasını da sağlayacaktır. 
MADDE 2- Yukarıdaki Madde 1 de ifade etmiş olduğumuz gibi Akşehir ve Eber Göllerinde yöre halkının arazi mülkeyeti ve kullanımından kaynaklı bir takım idari ve adli sorunların çözümü öngörülmektedir. Geçici 2 nci madde ile ellerinde tapusu olduğu veya zilyetlikten dolayı mülkiyet hakkı olduğu halde kıyı kenar çizgisi ve doğal sit alanı sınırları nedeniyle sorunlar yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarının çözülmesi hedeflenmektedir. 
MADDE 3- Yukarıdaki Madde 1 de ifade edildiği gibi Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca açılmış bulunan davalardan dolayı yaşanan mağduriyetin giderilmesi amaçlanmaktadır.  Geçici 3 üncü madde ile Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca açılmış bulunan davalardan dolayı yaşanan mağduriyetin giderilmesi amaçlanmaktadır. 
MADDE 4- Yukarıdaki Madde 1 de ifade ettiğimiz gibi, ecrimisil ve idari para cezası nedeniyle yaşanan mağduriyetin giderilmesi amaçlanmaktadır.  Geçici 4 üncü madde ile ecrimisil ve idari para cezası nedeniyle yaşanan mağduriyetin giderilmesi amaçlanmaktadır. 
MADDE 5- Yürürlük maddesidir. MADDE 6- Yürütme maddesidir.