16 / 08 / 2022

Arnavutköy'de icradan 19.7 milyon TL'ye satılık fabrika!

Arnavutköy'de icradan 19.7 milyon TL'ye satılık fabrika!

Gaziosmanpaşa 4. İcra dairesi, Arnavutköy Ömerli Mahallesi'nde bulunan fabrikayı satışa çıkardı. Toplam bedeli 19 milyon 715 bin 545 TL olan fabrikanın ihalesi 26 Haziran 2015 tarihinde gerçekleşecek.GAZIOSMANPAŞA 4. İCRA DAIRESI MÜDÜRLÜĞÜ


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: 


1 NO'LU TAŞINMAZIN 


Özellikleri :Borçlunun malik olduğu; Arnavutköy İlçesi, Ömerli Mahallesi, 155 Ada, 9

Parsel sayılı taşınmazın mahallinde yapılan araştırmada, tamamının 10.002,03 m2 olduğu, Hadımköy merkezinden uzak, yeni gelişmekte olan Ömerli Sanayi alanında olduğu, lstanbul-Hadımköy istikametinde Ana Caddeden girilen İhsangazi Caddesinden ulaşılan Prof. Mehmet Bozkurt Caddesi No:25 kapı sayılı yerj olduğu, parselin etrafının bahçe duvarı ve tel çitle çevrilmiş, cadde tarafında sürgülü kapısı bulunduğu, saha betonları ve yürüyüş yolu kaplamaları

yapılmış, bahçe peyzajının yapılmış olduğu, parse çelik kostrüksiyon bölmelerle kapatılmış fabrika üzerinde. B. A. K sistemle inşa edilmiş ve yer yer binası [bulunduğu, panel kaplama çatılı,binanın dışından yapılmış demir konstrüksiyon yangın merpenli olduğu, ön bahçe kapı yanında giriş kontrol bekçi binası, arka bahçe köşede trafo ve jeneratör binaları bulunduğu anlaşılmıştır. Parsel üzerinde bulunan ana fabrika binasının1 bodrum kat, zemin kat ve iki normal katlı, ön bölümleri ofis, personel yemekhaneleri ve depoİİij, arka b'öİümleri depolar ve imalathaneler olarak ayrılmış olduğu, kısmen B.A.K, kısmen derhir konstrüksiyon sistemle inşa edilmiş olduğu anlaşılmıştır. Binanın bodrum katının 6,50-7.00 jrhjyüksek!iğinde ve 4200 m2 alanlı, kazan dairesi, atölyeler, depolar ve imalathane alanı olduğu5, iç bölmeler sıvasız boyasız, döşemeler dökme mozaik olup arka ve yan bahçede bina boyunca tde.mir konstrüksiyon sundurma olduğu görülmüştür. B i inanın ön kısmında zemin kat giiji^kabul ve ağırlama bölümü ofisler olduğu, üst iki katında yine ofısler,kırtasiye depoları, yemekhane, la vajîö "ve wc' lerin bulunduğu, bu bölüm duvarlar sıvalı boyalı,döşemeler ve merpen! basamakları mermer kaplamalı ıslak hacimler seramik kaplamalı, pencere doğramaları alüminyum hç" doğramalar kısmen ahşap kısmen alüminyum doğrama olduğu kat alanı 600 m2 olup toplam1 .alanının 1800 m2 olduğu anlaşılmıştır. Binanın ofis bölümünün arkasındaki orta bölümünde yülcj merpeni ve diğer kat merpenleri ile ulaşılan atölye, depo ve imalathane kısımları ^olduğu görülmüştür. Yine binanın arka kısmında tavan yüksekliği yaklaşık lOm olan imalatha'nej bölümü' bulunduğu, döşemesi dökme mozaik kaplamalı, çelik konstrüksiyon çatılı,etrafı kısmen çelik konstrüksiyon malzeme ile kapatılmış olduğu görülmüştür. Bu bölümün arkasında ve yânında üzeri demir konstrüksiyon çatılı etrafı açık sundurmalar bulunduğu görülmüştür.Parsel üzerjndeki fabrika binasının toplam 6500m2 miktarında kapalı alanı ve yan ve arka bölümlerinde demir konstrüksiyon sundurmalar olduğu anlaşılmıştır.


Adresi: İstanbul-Hadımköy istikametinde Ana Caddeden girilen İhsangazi Caddesinden ulaşılan Prof. Mehmet Bozkurt Caddesi No:25 kapı sayılı yer


Yüzölçümü: 10.002,03 m2


İmar Durumu : Arnavutköy Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 17/10/2014 tarih ve 4556-232050/GD:13239 sayılı yazılarına göre; Arnavutköy ilçesi, Ömerli Mah, 155 Ada, 9 Parselin, 08/05/2011 tasdik tarihli Hadımköy Sanayi Bölgesi 2. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planında PARK alanında kalmakta olduğu belirtilmiştir.

Fabrikanın toplam bedeli: 19.715.545,00 TL


K.D.V. Oranı: % 18


Kaydındaki Şerhler:BEDAŞ lehine 99 yıllığına 1 TL’den kira şerhi


bulunmakta olup bu şerhle birlikte satılacaktır.


1.Satış Günü : 26/06/2015 günü 10:00 -10:10 arası


2.Satış Günü : 24/07/2015 günü 10:00 -10:10 arası


Satış Yeri : Gaziosmanpaşa Adliyesi 4. icra Müdürlüğü Kalemi / İSTANBUL


Satış Şartları:


1-ihale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uvaD.aov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin % 50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır; Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir, Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3-ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6-İ.İ.K 127. Maddeye göre: satış ilanının tebliği adresleri tapuda kayıtlı olmayan, kayıtlı olup da tebliğleri bila iade olan ve/veya adres kayıt sisteminde adresi bulunmayan; dosyadaki diğer alakadarlara gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.


7-Satışa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/1466-Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.