Arsa tapu harcı 2021!

Arsa tapu harcı 2021!

Arsa ve arazi yatırımı yapacak kimseler tapu dairesine belli oranlarda harç ödüyor. 2021 yılında uygulanacak o oranlar belli oldu. İşte Arsa tapu harcı 2021...


Arsa tapu harcı 2021!
Arsa ve arazi yatırımı yapmak isteyen kimselerin, istedikleri gayrimenkulü bulmaları ve satıcı ile anlaşma sağlamaları halinde gerekli belgelerle tapu dairesine başvuru yapması gerekiyor. Belgelerin eksiksiz olması durumunda tapu devir işlemi onaylanıyor. Tapu devri için iki tarafın da tapu harcı ödemesi gerekiyor.

Arsa tapu harcı 2021!

Arsa tapu harcı 2021

Tapu harcı ölçüsü devir eden ve devir alan için ayrı ayrı olmak üzere devir bedeli üzerinden binde 20 olup; tapu harcı, emlak vergisi değerinden az olmamak üzere, beyan edilen gerçek devir ve iktisap bedeli üzerinden devir eden ve devir alan için ayrı ayrı binde 20 oranında hesaplanarak ödenmesi gerekiyor. Yani tapuya beyan edilen satış bedeli üzerinden alıcı yüzde 2, satıcı yüzde 2 olmak üzere toplam yüzde 4 tapu harcı bedeli ödenir. 

Harçlar Kanunu Genel Tebliği, 31349 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından yayınlanan yeni tebliğ ile 2021 yılında uygulanacak arsa tapu harcı 2021 oranları belli oldu.

Buna göre, arsa ve arazi üzerinde inşa edilecek her bir tesis için 384,70 TL'lik harç ödenecek. 

Arsa tapu harcı 2021!

Tapuda gerekli belgeler

1- Tapuda satıcıdan istenen evraklar

- Tapu aslı veya fotokopisi
- 1 Resim
- Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik Numaralı) aslı ve 1 adet fotokopisi
- Vergi borcu yoktur yazısı (belediyeden) (belediye vergi borcu çıkaracak olursa, varsa geçmiş döneme ait ödendi makbuzları belediyeye ibraz edilmelidir.)
- Tapu işlemlerini emlakçı yapacaksa vekaletname (Emlakçı Adına)

2- Tapuda alıcıdan istenen evraklar:

- 2 Resim
- Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik Numaralı) aslı ve 1 adet fotokopisi
- T.C. Kimlik Numarası
- Tapu işlemlerini emlakçı yapacaksa vekaletname (Emlakçı Adına)

3- Taraflardan birinin tüzel kişi olması halinde tüzel kişilerden tapuda satış için istenen evraklar ise şu şekilde:

- Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi şirketlerin Ticaret Sicil Memurluğunca düzenlenmiş, taşınmaz mala ilişkin satışlarda yetkinin ve yetkililerin kimlik bilgilerinin açıkça yer aldığı yetki belgesi, ilgili sanayi ve ticaret odası müdürlüğünden tasdikli olarak alınır. işlemin yapıldığı yıla ait olmalıdır.

- Şirket vergi levhası aslı ve örneği, son yönetim kurulu seçiminin bulunduğu sicil gazetesi örneği,

- Şirket yetkilisinin imza sirküleri,

- Şirket adına satışta bulunacak vekil ise düzenleme şeklinde yapılmış vekaletin aslı,

- Söz konusu gayrimenkul’ün ilgili belediyeden alınmış harca tabi rayiç değer ve vergi borcu yoktur yazısı.

Harçlar Kanunu Genel Tebliği Seri No: 86!

Arsa tapu harcı 2020!