As Global Grup Gayrimenkul Danışmanlık Anonim Şirketi kuruldu!

As Global Grup Gayrimenkul Danışmanlık Anonim Şirketi kuruldu!

As Global Grup Gayrimenkul Danışmanlık Anonim Şirketi bugün Şişli'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Emre Akkuş tarafından kuruldu.


As Global Grup Gayrimenkul Danışmanlık Anonim Şirketi bugün Şişli'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Emre Akkuş tarafından kuruldu.

As Global Grup Gayrimenkul Danışmanlık Anonim Şirketi konusu:
Şirketin kuruluş amacı ve konusu, tüm sektörlerde yönetim, danışmanlık, gayrimenkul alım-satım ticareti yapmaktır. Şirket, amacı ve konusu uyarınca işleri yürütmek için gerekli olan her türlü iş ve işlemi yapabilir. Bu amaçlarına ulaşabilmek için, Şirket: 1. Faaliyet konusu ile ilgili kurulmuş veya kurulacak yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle ortaklık kurabilir; kurulacak şirketlere iştirak edebilir; 2. Gayrimenkullere ilişkin proje analizi yapmak, fizibilite çalışması yapmak, bölge ve konum araştırması yapmak, yatırım stratejileri belirlemek ve geliştirmek, yatırım performans değerlemelerinde bulunmak, Pazar analizleri ve Pazar araştırmaları yapmak, gayrimenkul geliştirme çalışmalarında bulunmak, proje yönetim hizmetleri sunmak, gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı hakların hukuki durumları ile ilgili analiz ve raporlama hizmetlerinde bulunmak. 3. Yerli veya yabancı finans kurumları ve bankalardan uzun, orta ve kısa vadeli borç alabilir, aval ve kefalet krediler temin edebilir, yerli veya yabancı mali, sınai, ticari kuruluşlara borçlanabileceği gibi bunlara kredi, kefalet verebilir, menkul kıymet ve iştirak hisseleri üzerine rehin verebilir, ikinci ve üçüncü şahıslara kefil olabilir, bu konuda gerekli kefalet, rehin ve diğer gerekli sözleşmeleri yapabilir şahıs ve tüzel kişilere kefil olabilir; 4. Şirketin faaliyet konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında tesisler kurabilir;işletebilir ve işlettirebilir. 5. Faaliyet konusu ile ilgili her türlü, ticaret mümessillik, müşavirlik ve taahüt işleri yapabilir ve bunun yanı sıra yurt içinde ve yurt dışında açılacak ihalelere katılabilir ve yerine getirebilir; 6. Şirket kendi ihtiyacı için gerekili görülecek her türlü taşınmaz malları ve taşınmaz hükmündeki hakları, her çeşit taşınır malları veya taşınmaz ve taşınırlar üzerindeki her çeşit ayni veya şahsi hakkı satın alabilir, trampa, takas, gibi ilgili mevzuat hükümlerinin hükmi şahıslara tanıdığı imkan ve yollar dairesindeki çeşitli şekillerde iktisap, devir ve temellük edebilir veya bu yollarla elden çıkarabilir; özellikle şirket işleri için gerekli görülebilecek menkul ve gayrimenkul mallar ile hak ve tesisler üzerinde şirket için rehin ve ipotek verebilir veya kabul edebilir; hak ve alacaklarının temini ve tahsili için ayni veya şahsi her türlü teminatı gösterebilir, alabilir. 7. Şirket amaçlarının tahakkuku için her türlü mali, ticari, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir; 8. Şirket gayesine ulaşabilmek için lüzumlu makine ve tesisler ile gayrimenkulü iktisap etmek, devir ve ferağ etmek, kiraya vermek, kiralamak, gayrimenkullerin üzerinde irtifak, intifa, sükna hakları, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti ve kat irtifakları tesis edebilir, rehin ve teminat gösterebilir; 9. Menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile bankacılık ile iştigal eden şirketlerin hisse ve intifa senetleri ile tahvillerinin, kar ortaklı belgelerini, finansman bonolarını, katılma intifa senetlerini satın almak. 10. Faaliyetlerini gerçekleştirmek ve geliştirmek için iş fırsatları arayıp değerlendirilir.

Adres: Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. Trump Tower Ap. N.12/416 ŞİŞLİ