Ata GYO Genel Kurul toplantısı!

Ata GYO Genel Kurul toplantısı! Ata GYO Genel Kurul toplantısı!

Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 15 Nisan 2015 tarihinde saat 11:00'de yapılacağını Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla duyurdu.

Toplantı gündemine ilişkin şirketten KAP'a yapılan açıklama şöyle:


ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 15.04.2015 TARİHLİ 2014 FAALİYET YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ:

1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,

2) 2014 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ile bağımsız denetim rapor özetinin okunması, müzakeresi ve onaylanması,

3) 2014 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 

4) Yönetim Kurulu'nun 2014 yılı karının dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

5) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 faaliyet dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

6) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

7) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

8) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2015 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesinin onaya sunulması,

9) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri III, No:48.1 sayılı "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin "Ekspertiz Değerinin Kullanılması" başlıklı 37. Maddesi uyarınca Genel Kurul'un bilgilendirilmesi. 

10) Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kayıt ve şartıyla, Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. Maddesine ilişkin ekli tadil tasarısının genel kurulun onayına sunulması ve esas sözleşmenin bu şekilde tadil ve tescil edilerek sonuçlandırılması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,

11) 2014 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında tutar ve yararlanıcılar bakımından Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,

12) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2014 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

13) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince; Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi ihtimalinde söz konusu işlemler hususunda ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

14) Dilekler ve kapanış.