12 / 08 / 2022

Ata GYO'nun 2020 yılı genel kurul toplantısı sonuçları yayınlandı!

Ata GYO'nun 2020 yılı genel kurul toplantısı sonuçları yayınlandı!

Ata GYO'nun 2020 yılı olağan genel kurul toplantısına ilişkin genel kurul tutanağı, hazır bulunanlar listesi yayınlandı. Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 2020 yılı olagan genel kurul toplantısı sonucu hakkında açıklama yaptı. 

Ata GYO'nun 2020 yılı olağan genel kurul toplantısına ilişkin genel kurul tutanağı, hazır bulunanlar listesi yayınlandı. 

Gündem maddeleri:
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2020 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ile bağımsız denetim kuruluşu rapor özetinin okunması, müzakeresi ve onaylanması
3 - 2020 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 faaliyet dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
5 - Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı karının dağıtımı ile ilgili olarak, dağıtılabilir kar bulunulmaması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklifinin pay sahiplerinin bilgisine sunulması ve anılan teklifin görüşülerek karara bağlanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
7 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2021 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesinin onaya sunulması,
9 - Şirketin 2020 yılı içerisinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2020 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'da pay sahiplerine bilgi sunulması,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2020 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatlere hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri III- 48.1 "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin" 37. maddesi çerçevesinde pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
14 - Dilekler ve kapanış.

Ata GYO'nun KAP açıklaması:
Şirketimiz 2020 Yılı olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Genel Kurul Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ektedir.

Bilgilendirme dökümanı için tıklayın
Davet metni için tıklayın
Tutanak için tıklayın
Hazirun için tıklayın