Atay Prefabrike İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Atay Prefabrike İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Atay Prefabrike İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Atay Prefabrike İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi, Muhammed Ali Kulaksızoğlu, Nihat Haluk Bilge, Ahmet Ata Kulaksızoğlu tarafından 150 bin TL'lik sermaye ile 30 Eylül'de kuruldu.Atay Prefabrike İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi, Muhammed Ali Kulaksızoğlu, Nihat Haluk Bilge, Ahmet Ata Kulaksızoğlu tarafından 150 bin TL'lik sermaye ile 30 Eylül'de kuruldu.


Atay Prefabrike İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; Şirket aşağıda yazılı amaç ve konularda faaliyet göstermek için kurulmuştur. A) Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak,      satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya      başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak.  B) Her nevi yapı malzemeleri alımı, satımı, pazarlaması ithalatı, ihracatı, teslimatı, taahhüdü, C) Her nevi yapının statik, mimari, tesisat ve elektrik projelerinin yapımı, D) Her türlü mühendislik ve mimari danışmanlık hizmetleri, yerli ve yabancı firmalara teknik     müşavirlik ve danışmanlık hizmetleri, proje ve uygulamalarını yapmak. E) Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt       ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj       ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa       etmek ve kiraya vermek. F) Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve       kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve       pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her       türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek.  G) Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi       kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu       iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı      kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında       ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz,       altyapı, üst yapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı      ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi       gereği işi yapmak ve teslim etmek.  H) Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek.  İ) İnşaat malzemesi ve prefabrik yapı elemanları ve inşaat sektörü ile ilgili     pazarlama faaliyetleri, makine satın alınması, kiralanması, bunların iç ve dış       ticaretinin yapılması. J)  Yukarıdaki maksatlar için yerli ve yabancı firmalarla ortaklıklar kurmak, kurulmuş olan      yerli ve yabancı şirketlere iştirak etmek, konsorsiyum kurmak,      bizzat veya birlikte ihalelere katılmak, taahhütleri devralmak ve devretmek,      aracılık faaliyetinde olmamak kaydı ile sahip olduğu hisseleri başkalarına      devretmek.                                                                                       K) Yukarıdaki maksatlar dolayısıyla lüzumlu gayrimenkuller satın almak, satmak,      ipotek etmek ve ipoteği kaldırmak, irtifak hakkı tesis etmek, kredi almak, kat      irtifakı ve kat mülkiyeti tesis etmek. L) Yukarıdaki maksatlar dolayısıyla sınai haklar iktisap etmek, yetkili satıcılık ve      mümessillik yapmak, fizibilite hazırlamak know-how, ihtira berati, marka hakkı      iktisap etmek ve devretmek. M) Sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkul mal ve tesisleri başkasına satmak,      devretmek, kiralamak, kira sözleşmelerini tapuya şerh verdirmek. N) Yukarıdaki işlere bağlı olarak yurt içi ve yurt dışı firmaların temsilciliğini      yapmak mümessillik hizmetleri komisyonculuk ticari mümessillik ve ticaret      yapmak. O) Maksat ve konusuyla ilgili her türlü müteahhitlik hizmetleri yapmak. Ö) Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir,      kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir,      ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri      üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat      mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri      nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon, yola terk ile ilgili her      nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.                


Atay Prefabrike İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi adres: Ataşehir, İçerenköy Mahallesi, Askent Sokak, Askent Sitesi, A-1 Blok, Daire:40.