28 / 09 / 2022

Avrasya GYO olağan genel kurul toplantısı gündem maddeleri!

Avrasya GYO olağan genel kurul toplantısı gündem maddeleri!

Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, 2015 yılı olağan genel kurul toplantısının gündem maddelerini Kamu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) paylaştı.Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, 2015 yılı olağan genel kurul toplantısının gündem maddelerini Kamu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) paylaştı.


Gündem Maddeleri

1 - Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,

2 - Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,

3 - 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması,

4 - 2015 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

5 - 2015 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 8.883.075,00TL'lik dönem kârının (Yasal Kayıtlara Göre 1.531.229,10TL faaliyet zararı vardır) Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenen tablolar uyarınca geçmiş yıl karları hesabına (Yasal Kayıtlara Göre hesaplanan 1.531.229,10TL'lik dönem net zararının geçmiş yıl zararları hesabında takip edilmesinin) kaydedilmesine ilişkin teklifin Genel Kurul'un tasvibine sunulması,

6 - Şirketimizin 2015 yılı faaliyetleri sonucunda yasal kayıtlara göre zarar oluştuğundan kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulması,

7 - Şirketin muhasebe politikası değişikliği hakkında bilgi verilmesi ve bu değişikliğin Şirketin Mali Tabloları üzerindeki etkisinin görüşülerek karara bağlanması

8 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,

9 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin, Şirketin "Ücretlendirme Politikası" kapsamında belirlenmesi,

10 - Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2016 yılı için seçilen Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.'nin hesapların denetimi hususunda imzalanan sözleşmenin onaylanması,

11 - Yönetim Kurulumuz tarafından alınan 21/08/2014 tarih ve 43 numaralı karar ile Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, 2013 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının koşullar değişmediğinden ortakların bilgisine sunulmasına,

12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket Ücretlendirme Politikasının koşullar değişmediğinden ortakların bilgisine sunulması, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi,

13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket Bağış Politikasının koşullar değişmediğinden ortakların bilgisine sunulması ve 2016 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, şirketin "Bilgilendirme Politikasının" ortaklarımızın bilgisine sunulması

15 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2015-31.12.2015 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek,("TRİ") verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanmadığı, hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması

16 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2015-31.12.2015 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması

17 - Şirketin İlişkili Taraflarla Yürütülen İşlemlerle İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,

18 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olup olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi,

19 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun "III-48.1Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37 ve 40. Maddeleri çerçevesinde ortaklara bilgi verilmesi

20 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.02.2015 tarih ve 3/142 Sayılı Kararıyla uygulanan 21.560TL tutarındaki İdari Para Cezasının yaptırımın uygulanmasına yönelik kararda sorumluluğu olan yönetim kurulu üyelerine söz konusu para cezasının rücu edilip edilmeyeceğine yönelik karar alınması,

21 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi

22 - Dilek, temenniler ve kapanış.


Ek açıklamalar; Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


Dosya için tıklayın
Geri Dön