Aydın Buharkent'te 3.5 milyon TL'ye satılık arsa!

Aydın Buharkent'te 3.5 milyon TL'ye satılık arsa!

Aydın Buharkent Belediyesi, 4 bin 33 metrekare büyüklüğündeki arsayı ihale ile satıyor. İhale 5 Eylül'de gerçekleşecek..


Aydın Buharkent Belediye Başkanlığı tarafından 4 bin 33 metrekare büyüklüğündeki arsa ihale ile satışa sunuluyor. Toplam muhammen bedeli 3 milyon 500 bin TL olarak belirlenen arsanın ihalesi 5 Eylül'de yapılacak.

TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

Buharkent Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Buharkent Belediyesine ait Aydın ili Buharkent İlçesi İstiklal Mahallesi Çolak İbrahim Bey Caddesi 194 ada 7 parselde kayıtlı 4033,60 m² yüzölçümlü arsanın satış ihalesi yapılacaktır.

1 - Encümen Kayıt No            :  2018/30-73

2 - Taşınmaza Dair Bilgiler     :

a) İli  :  Aydın

b) İlçesi   :  Buharkent

c) Cinsi   :  Arsa

d) Pafta No   :  59

e) Ada No  :  194

f) Parsel No    :  7

g) Yüzölçümü   :  4.033,60 m2

h) Satılacak Hisse Oranı    :  1/1

ı) Arsanın Emsal Değeri  :  3

i) Arsanın Kat Yüksekliği   :  Serbest

j) Adres (Cadde-Sokak)  :  İstiklal Mahallesi Çolak İbrahim Bey Caddesi

3 - Muhammen Bedeli   :  3.500.000,00 TL

4 - Geçici Teminatı  :     105.000,00 TL

5 - İhale Tarihi ve Saati  :  05 Eylül 2018 Çarşamba Saat 14:30

Son teklif verme saati: 14:30

6 - İhalenin Yapılacağı Yer     :  Buharkent Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Buharkent - AYDIN

7 - İhale Usulü      :  2886 Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü

8 - İhale şartnamesi  :  Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden satın alınabilir yada aynı yerde ücretsiz görülebilir.

Adres: Kamilpaşa Mah. Atatürk Cad. No:73 K:2 Buharkent/AYDIN

Tel: 0256 391 30 05     Fax: 0256 391 31 51

9 - İhaleye katılmak istenenlerden istenen belgeler:

İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı zarf içerisinde sunmaları gerekmektedir.

a) Teklif mektubunu havi iç zarf,

b) Gerçek kişiler için Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti,

c) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı),

d) Tüzel kişiler için Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi,

d-1) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

d-2) Ortak girişimin olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (d-1)’ deki esaslara göre temin edecekleri belge,

e) Tüzel kişiler için imza sirküleri

e-1) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

e-2) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (e-1) fıkrasındaki esasa göre temin edecekleri belge,

f) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı‘nca onaylanması gereklidir.)

g) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat,

h) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi

10 - İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarfların ihale günü 05 Eylül 2018 Çarşamba günü en geç saat 14:30’a kadar aşağıda belirtilen adresteki Belediye Encümeni’ne (Buharkent Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Buharkent/AYDIN) sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

11 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.