Bakanlığın yaptığı metroların devir şartlarında değişiklik yapılması hakkında karar!

Bakanlığın yaptığı metroların devir şartlarında değişiklik yapılması hakkında karar! Bakanlığın yaptığı metroların devir şartlarında değişiklik yapılması hakkında karar!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından üstlenilen şehir içi raylı ulaşım, metro ve bunlarla ilgili tesislerin devralınması ve tamamlanmasındaki şartlarda değişikliğe gidildi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından üstlenilen şehir içi raylı ulaşım, metro ve bunlarla ilgili tesislerin devralınması ve tamamlanmasındaki şartlarda değişikliğe gidildi.

ŞEHİR İÇİ RAYLI ULAŞIM SİSTEMLERİ, METROLAR VE BUNLARLA İLGİLİ TESİSLERİN ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞINCA ÜSTLENİLMESİ, DEVRALINMASI VE TAMAMLANMASINI MÜTEAKİP DEVRİ İLE İLGİLİ ŞARTLARIN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

HAKKINDA KARAR

MADDE 1- 25/10/2010 tarihli ve 2010/1115 sayılı Bakanlar Kumlu Kararıyla yürürlüğe konulan Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma ye Altyapı Bakanlığınca Üstlenilmesi, Devralınması ve Tamamlanmasını Müteakip Devri ile İlgili Şartlanıl Belirlenmesine İlişkin Karamı 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8- (1) Projenin Bakanlıkça yapımının tamamlanmasından sonra, Bakanlığın bağlı, ilgili veya ilişkili kuruluşları dışında bir kuruluşa mülkiyetin devri maliyet bedeli üzerinden gerçekleştirilir. Ancak proje, projenin tümü tamamlanmadan önce işletmeye açılabilecek dununda ise düzenlenecek protokoller ile mülkiyet devrine kadar işletmenin devri ile hizmete açılabilir. Devir işlemi düzenlenecek protokoller ile gerçekleştirilir.

(2)    2/7/2008 tarihli ve 5779 sayılı tl özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun kesintileri düzenleyen 7 nci maddesine göre yürürlüğe konulan 15/3/2010 tarihli ve 2010/238 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen oranlara ilave olarak ve kesintisiz dönemler dâhil olmak üzere, devralan kuruluş, merkezi yönetim bütçesinden karşılanan ve/veya karşılanacak olan toplam proje maliyet bedelini, mülkiyet ve/veya işletme devir tarihinden itibaren bu bedelin ifa tarihine kadar her ay ilgili belediyenin genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylardan %5 oranında kesintinin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilgili hesaba aktarılmasıyla öder.

(3)    Devralan kuruluşun belediye bağb idaresi, belediye bağlı idaresinin ve/veya belediyenin sermaye payına sahip olduğu şirket olması halinde ilgili belediye, yükümlülüklerin yerine getirilmesinden devralan kuruluş ile birlikte müteselsilen sorumludur. Bu husus Bakanlık ile belediyeler arasında yapılan protokollerde de ayrıca belirtilir.

(4)    Vadesinde kısmen veya tamamen ödenmeyen taksit tutarlarının tahakkuk eden gecikme zammıyla birlikte vade tarihinden itibaren yirmi beş işgünü içerisinde ödenmemesi halinde bu tutarlar için, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.”

MADDE 2- Aym Kararın;

a)    2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

b)    Ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kuruluna” ibaresi “Cumhurbaşkanına” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

c)    11 inci maddesinde yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.