Turizmi Teşvik Kanununda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi!

Turizmi Teşvik Kanununda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi! Turizmi Teşvik Kanununda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi!

Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi meclise verildi. Turizm yatırımlarının artırılması amaçlanan teklif komisyona sunuldu. Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi meclise verildi. Teklif ile amu taşınmazları üzerinde yer alan turizm tesislerinde çalışan personelin konaklama ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik personel lojmanı alanlarının yatırımcılara tahsisine ilişkin temel ilkelerin belirlenmesi, Orman Genel Müdürlüğü sabit kıymetlerine alınan tesislerden konaklama amaçlı kullanılması mümkün olanlar ile mesire yerleri içerisindeki her tür ve kapasitede konaklama tesislerini tahsis etme yetkisinin ülkemiz turizm politikasının belirleyici ve uygulayıcısı olan Kültür ve Turizm Bakanlığına verilmesi öngörülüyor.

MADDE GEREKÇESİ

Teklif ile genel olarak; turizm sektörünün ve yatırımlarının ülkemiz için stratejik önemi bulunması, ülkemizin ekonomisi ve özellikle cari açığm azaltılması açısından çok önemli olması, önemli ölçüde istihdam ve katma değer yaratması, ülkemizin tanıtılmasına katkı sağlaması, yabancı sermayenin ülkemize gelmesini sağlaması ve onlarca sektörü doğrudan ve dolaylı olarak desteklemesi dikkate alınarak, taşınmaz tahsisi sürecinin uzun olmasından kaynaklı sorunların giderilmesi, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezlerinde bulunan taşınmazların, ülkemizin turizm hedef, strateji ve politikaları doğrultusunda hızlı ve bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilebilmesi, işlemlerin önündeki bürokratik engellerin kaldırılarak yatırımların hızla hayata geçirilmesi ve sektöre ivme kazandırılması amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda;

-Turizm işletmesi belgeli tesisler için yapılan sınıflandırma çalışmaları sırasında sektör temsilcisinin bulunamadığı hallerde üç Bakanlık kontrolörü yerine iki Bakanlık kontrolörünün katılımıyla Sınıflandırma Komisyonu oluşturulabilmesine imkân sağlanması,

-Kültür ve Turizm Bakanlığınca tahsis edilen kamu taşınmazları üzerinde yer alan turizm tesislerinde çalışan personelin konaklama ihtiyaçlarının giderilmesi ve yaşam kalitelerinin arttırılması için tahsis edilecek personel lojmanı alanının tanımlanması ve bu alanların yatırımcılara tahsisine ilişkin usul ve esasların temel ilkelerinin Kanunla belirlenmesi,

-Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezlerinde bulunan, Bakanlık tarafından turizm amaçlı değerlendirilmesinde yarar görülen ve ilgili Bakanlığa bildirilen taşınmazlardan, kamu hizmetlerinde kullanılanlar ile üzerinde irtifak hakkı tesis edilenler hariç olmak üzere, Hâzinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygun görülenlerin iki ay içinde Bakanlığa tahsis edilmesi, tapuya tescili mümkün olan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki tescil harici yerler ile kapanan yollar ve yol fazlalarının ise talep tarihinden başlayarak en geç bir ay içinde Hazine adına tescilinin yapılarak, tescili müteakip Bakanlığa tahsis edilmesi, orman sayılan alanların da yine maddedeki sınırlamalar çerçevesinde Bakanlığa tahsis edilmesi sürecinin hızlandırılmasına yönelik düzenleme yapılması,

-Turizmin gelişimine katkı sağlamak amacıyla kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezleri sınırları içinde ve bu bölge ve merkezlere hizmet verecek alanlarda altyapı yatırımlarının Kültür ve Turizm Bakanlığınca yapılabilmesi, yaptırılabilmesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılanların da gerekmesi halinde bu kapsamda değerlendirilmek üzere devralınması, bu tesislerin işletilebilmesi, işlettirilebilmesi sağlanarak, hem kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezleri sınırları içindeki turizm tesislerine hem de bu bölge ve merkezlerde yaşayan vatandaşlarımıza altyapı hizmetinin daha sağlıklı ve bütüncül şekilde ulaştırılmasının sağlanması,

-Turizmin sürdürülebilirliği ve hizmet kalitesinin sağlanması ve aynca, uygulamada ortaya çıkan sorunların çözümlenmesi amacıyla, belge almadan faaliyette bulunan deniz turizmi araçları ve işletmelerine uygulanacak müeyyideler, cezalar ve belge iptaline ilişkin düzenlemeler yapılması,

-Türk bayraklı yatların rekabet gücünün arttırılması ve yabancı bayraklı yatların ticari faaliyetlerinden dolayı Devletimizin vergi kaybının Önlenmesi için ülkemiz karasularında yabancı bayraklı yatların ticari faaliyetlerine izin verilmemesi,

-İdari para cezası verilebilecek durumların daha açık şekilde belirlenmesi,

-Orman Genel Müdürlüğü sabit kıymetlerine alman tesislerden konaklama amaçlı kullanılması mümkün olanlar ile mesire yerleri içerisindeki her tür ve kapasitede konaklama tesislerini tahsis etme yetkisinin ülkemiz turizm politikasının belirleyici ve uygulayıcısı olan Kültür ve Turizm Bakanlığına verilmesi,

- Su altında korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu bölgelerden Bakanlık tarafından belirlenen yerlerde turizm ve sportif amaçlı dalış yapılabilme imkanının getirilmesi, ancak askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgelerinde Milli Savunma Bakanlığının uygun görüşü alınarak bu faaliyetlerin yapılması ve bu bölgelerin korunmasını teminen buna ilişkin usul ve esasların Milli Savunma Bakanlığının uygun görüşü alınarak Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürürlüğe konulacak yönetmelik ile belirlenmesi, amaçlanmaktadır.

KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) bendinde yer alan “üç Bakanlık kontrolörünün” ibaresi “iki Bakanlık kontrolörünün” şeklinde değiştirilmiş ve fıkraya (1) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

“m) Personel lojmanı alanı: Bakanlık tarafından turizm tesisi yapılmak amacıyla yatırımcılara tahsis edilen taşınmazların üzerinde yer alan turizm tesislerinde çalışan personelin sadece konaklama ihtiyaçlarının giderilmesi ve yaşam kalitelerinin arttırılması amacıyla; yardımcı hizmet ünitelerinin gerçekleştirilmesi için tahsis edilen, turizm tesisi İçin tahsis edilen alanın dışında kalan ve bu alana bitişik olmayan, denize cephesi bulunmayan ve imar planlarında bu amaçla ayrılan turizm tesis hizmet alanlarını,”

MADDE 2- 2634 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin (A) fıkrasında yer alan “Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinde ve turizm merkezlerinde Bakanlığın talebi üzerine, imar planları yapılmış ve turizme ayrılmış yerlerdeki taşınmaz mallardan;” ibaresi “Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezlerinde bulunan, Bakanlık tarafından turizm amaçlı değerlendirilmesinde yarar görülen ve ilgili Bakanlığa bildirilen taşınmazlardan;” şeklinde, fıkranın (1) numaralı bendinin birinci ve ikinci cümleleri aşağıdaki şekilde, aynı bentte yer alan “yerler talep tarihinden başlayarak en geç bir ay içerisinde: Çevre ve Orman Bakanlığınca, Bakanlığa tahsis edilir.” ibaresi “yerler de Tarım ve Orman Bakanlığınca, bu fıkrada belirtilen usulle Bakanlığa tahsis edilir.” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Kamu hizmetlerinde kullanılanlar ile üzerinde irtifak hakkı tesis edilenler hariç, Hâzinenin Özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygun görülenler iki ay içerisinde tahsis! edilir, bu süre içinde tahsisin yapılmaması veya olumsuz görüş bildirilmemesi halinde tahsis yapılmış sayılır. Tapuya tescili mümkün olan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki tescil harici yerler ile kapanan yollar ve yol fazlaları ise talep tarihinden başlayarak en geç bir ay içinde Hazine adına tescil edilir ve tescili müteakip Bakanlığa aynı usulle tahsis yapılır.”

“M. Personel lojman alanları; tahsise ilişkin diğer hususların sağlanması şartı ile Bakanlık tarafından aynı bölgede adına kamu taşınmazı tahsis edilen yatınmeıİara, ana tahsisin süresiyle eş zamanlı olacak şekilde ilanlı olarak sosyal ve teknik alt yapı hizmetlerine katılım payı alınması şartıyla tahsis edilebilir. Tahsis edilen bu alanlar, amacı dışında kullanılamaz ve ana tahsisten ayrı olarak devredilemez, üzerinde inşa edilen bina ve tesislerin asli unsuru üçüncü kişilere kiralanamaz veya işletme hakkı devredilemez. Bu koşullara uyulmaması halinde, bu alanların tahsisleri iptal edilir. Bu alanlar üzerinde bağımsız ve sürekli nitelikte olmayan irtifak hakkı tesis edilir. Daha önce adına personel lojman alanı tahsisi yapılanlara aynı ana tahsise bağlı olarak yeniden tahsis yapılmaz.”

MADDE 3- 2634 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine “kanalizasyon,” ibaresinden sonra gelmek üzere “atık su arıtma tesisi, katı atık bertaraf tesisi,” ibaresi, fıkraya aynı bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve mevcut (b) bendi buna göre teselsül ettirilmiştir.

“b) Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezleri sınırlan içinde ve bu bölge ve merkezlere hizmet verecek alanlarda, turizmin gelişmesi anacıyla yol, su, kanalizasyon, atık su antma tesisi, katı atık bertaraf tesisi gibi altyapı yatırımları Bakanlıkça yapılabilir, yaptırılabilir, bu amaçla ödenek aktanlabilir, (a) bendi kapsamında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılanlar devralınabilir, bu tesisler Bakanlıkça işletilebilir ve işlettirilebilir.”

MADDE 4- 2634 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5- 2634 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “Türk ve yabancı bayraklı” ibareleri “Türk bayraklı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- 2634 sayılı Kanunun 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “belgeli yatırım ve işletmelere” ibaresi “belgeli yatırım, işletme ve deniz turizmi araçlarının belge sahiplerine” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- 2634 sayılı Kanunun 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 8- 2634 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 9- Belge sahibine, aşağıda belirtilen durumlarda ve miktarlarda idari para cezası uygulanır:

a); 32 nci maddenin birinci fıkrasının (a) veya (b) bentlerine göre verilen uyarma cezası ve eksikliğin giderilmesi için verilen süreye rağmen, bu süre içinde kusur, aksaklık veya eksikliklerin giderilmediğinin tespiti veya verilen uyarma cezasının tebliği tarihinden itibaren bir yıl içinde aynı bentlere göre yeni uyarma cezasını gerektiren kusur, aksaklık veya eksikliklerin tespiti halinde sekiz bin beş yüz Türk lirası idari para cezası.

b) 32 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendine göre verilen uyarma cezasma rağmen otuz gün içerisinde yanıltıcı tanıtıma son verilmemesi halinde on dört bin Türk lirası İdarî para cezası.

c) Bakanlıkça istenilen bilgi ve belgelerin verilen süre içerisinde gönderilmemesi veya eksik gönderilmesi veya yanıltıcı bilgi veya belge verilmesi hallerinde sekiz bin beş yüz Türk lirası idari para cezası.

d) Müşteriye taahhüt edilen hizmetin verilmemesi veya eksik verilmesi halinde sekiz bin beş yüz Türk lirası idari para cezası.

e) Konaklama tesislerinde, işletme tarafından taahhüt edilmesine rağmen müşterinin konaklatılmaması veya bu hizmeti:} yakın çevrede aynı konum, tür ve sınıfta bir işletmede verilmesinin sağlanmaması hallerinde hizmetin sağlanamadığı her bir oda için sekiz bin beş yüz Türk lirası idari para cezası.

f) Bakanlığa bilgi verilmeksizin yatırım veya işletmenin tümünün devredilmesi, kiraya veya işletmeciye verilmesi hallerinde sekiz bin beş yüz Türk lirası İdarî para cezası.

g) İşletme sahibi veya sorumlusu ya da personelin kastı veya ihmali nedeniyle müşteriye karşı suç işlendiğinin yargı kararı ile tespiti halinde sekiz bin beş yüz Türk lirası İdarî para cezası.

h) Deniz turizmi araçlarının belgesinde belirtilen tür ve kapasiteye aykırı olarak faaliyette bulunması halinde onbin Türk lirası idari para cezası.

ı) Turizm amaçlı sportif faaliyet iznine sahip olan işletmenin Bakanlıkça belirlenen koşullara aykırı olarak faaliyette bulunması halinde onbin Türk lirası idari para cezası.

i) Onaylı fiyat tarifelerinin üzerinde fiyat uygulanması halinde fazladan alınan ücretin yirmi katı İdarî para cezası.

MADDE 10- 2634 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

“EK MADDE 5- Ormanlık alanlar üzerinde bulunan ve Orman Genel Müdürlüğü sabit kıymetlerine alınan tesislerden konaklama amaçlı kullanılması mümkün olanlar ile mesire yerleri içerisindeki her tür ve kapasitede konaklama tesislerini tahsis etmeye Bakanlık yetkilidir. Bu fıkra kapsamında kalan yerlerin Bakanlığa tahsisi ile Bakanlık tarafından yatırımcılara tahsis edilmesinde 8 inci madde hükümleri uygulanır.

EK MADDE 6- Su altında korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu bölgelerden Bakanlıkça belirlenen yerlerde turizm ve sportif amaçlı dalış yapılabilir. Askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgelerinde ise Milli Savunma Bakanlığının uygun görüşü alınarak turizm ve sportif amaçlı dalış yapılabilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Milli Savunma Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 11- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.