Bakırköy'de icradan 2 milyon 400 bin TL'ye satılık 4 büro!

Bakırköy'de icradan 2 milyon 400 bin TL'ye satılık 4 büro! Bakırköy'de icradan 2 milyon 400 bin TL'ye satılık 4 büro!

Bakırköy 7. İcra Müdürlüğü, İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Kazlıçeşme Mahallesi, 1808 ada, 25 parselde yer alan 3-4-5 ve 6 nolu büroları satışa sunuyorBAKIRKÖY 7. İCRA MÜDÜRLÜÄžÜ 'NDEN GAYRİMENKUL AçIK ARTTIRMA İLANI

DOSYA NO: 2011/758 Tal.

Bir borçtan dolayı (İPOTEKLİ) bulunan ve aşağıda tapu kaydı, kıymeti, evfası, satış gün ve saati ve önemli özellikleri ile satış şartlan belirtilen taşınmazlar, müdürlüğümüzce açık arttırma suretiyle satılarak paraya çevrilecektir.

1- SATILACAK TAşžINMAZLARIN TAPU KAYDI:
1) İstanbul, Zeytinburnu, Kazlıçeşme Matı., 1808 ada, 25 parsel, 60/400 arsa paylı, 1. kat, 3 no'lu bağımsız bölüm büro.
2) İstanbul, Zeytinburnu, Kazlıçeşme Matı., 1808 ada, 25 parsel, 60/400 arsa paylı, 2. kat, 4 no'lu bağımsız bölüm büro.
3) İstanbul, Zeytinburnu, Kazlıçeşme Matı, 1808 ada, 25 parsel, 60/400 arsa paylı, 3. kat, 5 no'lu bağımsız bölüm büro.
4) İstanbul, Zeytinburnu, Kazlıçeşme Malı., 1808 ada, 25 parsel, 60/400 arsa paylı, 4. kat, 6 no'lu, bağımsız bölüm büro. Her bir taşınmazın tapu kaydında T.Halk Bankası A.şž. lehine konulmuş ipotek, satışa arz şerhi ve haciz mevcuttur.

2- TAşžINMAZLARIN MEVKİİ VE İMAR DURUMU: Zeytinburnu Belediye Başkanlığı imar ve şžehircilik Müdürlüğü'nün 15.03.2011 tarih 2468-1669 sayılı yazılarında; ilgi yazı ile imar durumu talep edilen Nuri Paşa mahallesi, 1808 ada, 25 parsel 06.12.2007 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli imar uygulama planında, konut alanında kalmakta olup, bitişik nizam H=15.50 metredir. Denilmiştir.

3- HALİHAZIR DURUMU VF EVSAFI: Satışa konu bağımsız bölümlerin yer aldığı taşınmaz, İstanbul ili, Zeytinburnu ilçesi, Nuri Paşa Mahallesi, 14.Sokak, Kevser iş Merkezi, No: 74 mevkiinde bodrum kat + zemin kat(dükkan) + 4 normal kat + teras kattan ibaret 7 katlı iş merkezidir, iş merkezinin dış cephesi cam mozaik olup, dış kapısı demirdir. Dış giriş merdiven basamaklan, giriş sahanlığı ve kat sahanlıkları girişten son kata kadar merdiven, yan duvarları 1.30 metre yüksekliğinde ve merdiven basamaklan granit kaplıdır. Merdiven küpeştesi paslanmaz alüminyumdur, iş merkezinin dış cephesinde demir yangın merdiven mevcuttur. Mevcut iş merkezinin her katı büro nitelikli olup, imalathane olarak iştigal etmektedir. Mevcut iş merkezi 20 yıllıktır. 1. kat 3 no'lu 2. kat 4 no'lu, 3. kat 5 no'lu ve 4. kat 6 no'lu büro nitelikli taşınmazların dış kapılan 4 adet çelik kapıdan ibaret olup, yer döşemeleri dökme mozaik, duvarlar plastik boyalıdır. Büro nitelikli katların alanı 350,00 m2 civandır. 4. kat 6 no'lu bağımsız bölümde modelhane, şovrum, yemekhane, mutfak, kiler, soyunma bölümü ve 2 adet wc'den ibarettir. Modelhanenin yer döşemesi mineflo, şovrumun yer döşemesi laminant parke, duvarlar mineral sıvalıdır. Yemekhane, mutfak, soyunma odası, kiler ve wc'lerin yer döşemeleri karo seramik kaplıdır. wc duvarları tavana kadar karo fayans kaplıdır. Dış pencereler PCV ve ısı camlıdır, iç kapılar ahşaptır, iş merkezinde kalorifer yoktur. Her merdiven başındaki sahanlıklarda wc mevcuttur. Mevcut iş yerin elektrik tesisatları ve sıhhi tesisatlan kaliteli olup, ayrıca belediyenin her türlü hizmetlerinden yararlanmaktadır.

4- MUHAMMEN KIYMETİ: Taşınmazların bulundukları semt ve mevkii, imar durumu, yüzölçümü, ana artere olan
mesafesi, inşaatında kullanılan malzeme ve işçilik kalitesi, belediye ve alt yapı hizmetlerinden yararlanma durumu, inşaat
maliyetleri, getirebileceği kira geliri, deprem sonrası emlak alım ve satım koşullan, civann rayiç bedelleri ve değerine tesir edebilecek tüm etkenler ile günün iktisadi koşullan göz önüne alındığında, Bakırköy 7. icra Müdürlüğü'nün 2011/758
Talimat sayılı 04.04.2011 tarihli kıymet taktir raporu ile satışa konu;

1) 1808 ada, 25 parsel, 1. kat, 3 no'lu bağımsız bölüm büronun değeri: 600.000,00 TL (Altıyüzbin Türk Lirası)
2) 1808 ada, 25 parsel, 2. kat, 4 no'lu bağımsız bölüm büronun değeri: 600.000,00 TL (Altıyüzbin Türk Lirası)
3) 1808 ada, 25 parsel, 3. kat, 5 no'lu bağımsız bölüm büronun değeri; 600.000,00 TL (Altıyüzbin Türk Lirası)
4) 1808 ada, 25 parsel, 4. kat, 6 no'lu bağımsız bölüm büronun değeri: 600.000,00 TL (Altıyüzbjn Türk Lirası) olarak tesbit edilmiştir.
5- SATIşž şžARTLARI: Yukarıda açık tapu kaydı, imar ve halihazır durumu ve kıymeti belirtilen taşınmazların;
BİRİNCİ SATIşžI: 27.09.2011 SALI Günü
1) 1808 ada, 25 parsel, 1. kat 3 no'lu bağımsız bölüm büro saat: 14.00'den 14.10'a kadar,
2) 1808 ada, 25 parsel, 2. kat, 4 no'lu bağımsız bölüm büro saat: 14.20'den 14.30'a kadar,
3) 1808 ada, 25 parsel, 3. kat, 5 no'lu bağımsız bölüm büro saat: 14.40'dan 14.50'e kadar,
4) 1808 ada, 25 parsel, 4, kat, 6 no'lu bağımsız bölüm büro saat: 15.00'den 15.10'a kadar,

Bakırköy 7. icra Müdürlüğü'nde açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60'ını ve, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla taşınmazlar,

İKİNCİ SATIşžI: 07/10/2011 CUMA Günü yukarıda her dair taşınmaz ile ilgili bölümde gösterilen aynı yer ve aynı saatler arasında ikinci arttırmaya çıkarılacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilmemişse gayrimenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. şžu kadar ki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

a) Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20'si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar mi bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil
verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masrafları ile K.D.V., tahliye ve teslim giderleri öncelikle müşteri tarafından ödenir. Birikmiş emlak vergisi, tellaliye ve tapu satım harcı satış bedelinden müşteriye iade edilir.

b) İhaleye iştirak edenlerin icra satış dosyası, tapu kaydı, şartname, ilan ve tebligatları incelemek suretiyle ihaleye katıldığını kabul ettiği; tapu kaydında varsa, taşınmazın üzerindeki hak ve mükellefiyetleri nazara aldığı kabul edilir.

c) Uygulamada rehin bedelinin ödenmesinde ve alacağa mahsuben satışta 1.140,151,268. md. emredici hükmüne rağmen sıra cetveli düzenlenmemekte olduğundan; Taşınmaz üzerinde haciz, ipotek, satış vaadi vesair haklan olan ilgililerin ihaleyi takip ederek satış tarihinden itibaren yedi gün içinde sıra ve alacağın aslına yönelik şikayet ve itiraz dava haklarını kullanmaları ve icra dosyasına dava açtıklarına dair derkenar ibraz etmeleri gerekir.

d) İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair iddialarını dayanağı belgeler ile 15 gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi halde haklan tapu siciliyle sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

e) İhaleye katılıp gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse verilen mehil içinde ihale bedelini ödemezse namına yapılan ihale fesh olunarak f.i.K.'nun 133. maddesi hükmü tatbik olunur, ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

f) şžartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

g) Satış ilanı U.K'nun 127. maddesi hükmü gereği mübrez tapu kaydında belirtilen ilgililere tebliğe çıkartılmış olup, adreste tebligatı yapılamayanlar ve adresleri bilinmeyenler ile T.K. 21. ve 35. md. ye göre tebligat yapılanlar için işbu satış ilanı, tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

h) Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2010/146 Talimat sayılı dosya numarası ile müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. *(te.rf.Ka. 126)
* (*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir, işbu gayrimenkul satış ilanı ilgililere tebliğ mahiyetindedir.
Yönetmelik örnek no: 27


Zeynep Karabag/Emlakkulisi.com