Balıkesir Karesi'de 40.1 milyon TL'ye satılık arsa!

Balıkesir Karesi'de 40.1 milyon TL'ye satılık arsa!Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Karesi'de bulunan arsayı satışa çıkardı. Ticaret+Konut imarlı arsanın satıl bedeli 40 milyon 100 bin TL olarak belirlendi.


Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Karesi'de bulunan arsayı satışa çıkardı. Ticaret+Konut imarlı arsanın satıl bedeli 40 milyon 100 bin TL olarak belirlendi.


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR


Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


Mülkiyeti Balıkesir Büyükşehir Belediyemize ait aşağıda, adres bilgisi, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi, ihale saati, satış şartları belirtilen taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre şartname esasları dahilinde kapalı teklif usulü arttırma sureti ile satış ihalesi yapılacaktır.

1 - İdarenin Adı                                      :  Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı

a) Adresi                                                :  Eskikuyumcular Mah. Salih Tozan Cd. No:1 Karesi/BALIKESİR

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  Tel: 0.266.2391510 Dahili: 1303-1308 Faks:0.266.2390320

c) Elektronik Posta Adresi (varsa)         :  emlakistimlak@balıkesir.bel.tr

2 - İhale Konusu                                    

a) Niteliği, türü ve miktarı                      :  Aşağıdaki tabloda belirtilen arsa vasfındaki taşınmazın satışı

b) Yeri                                                    :  Karesi İlçesi Paşaalanı Mahallesi 7626 ada 13 parsel

3 - İhalenin                                            

a) Yapılacağı yer                                    :  Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası 7. Kat Encümen Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                                    :  25/05/2016 Çarşamba Günü Saat:13:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler;

İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri başvuru dosyalarında sunmaları gerekir:

a) Gerçek kişiler için Nüfus Müdürlüğünden veya Muhtarlıktan onaylı ikametgah belgesi.

b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından 2016 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri.

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi ve nüfus cüzdanı fotokopisi.

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

d) Muhammen bedelin % 3 oranında geçici teminata dair belge.

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi.

f) İş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi.

g) İhale dokümanının satın alındığını gösteren belgenin aslı

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde ilgilisine göre 4. maddenin (a), (b), (c) ve (ı) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı, ayrı verilmesi zorunludur.

ı) Balıkesir Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan ve Hukuk Müşavirliği’nden İhale ilan tarihinden sonra alınmış belge.

i) İsteklinin Dernek, Oda, Federasyon, Kooperatif, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde, (d), (g), (ı) bentlerinde yer alan belgelerle birlikte resmi makamlardan alınmış halen faaliyette olduklarını gösterir belge, gayrimenkul satın almaya yetkili olduğu hakkında Genel Kurul Kararını gösterir belge, temsile yetkili kişilerin Noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri sunmaları gerekmektedir.

j) 2886 Sayılı D.İ.K.'nun 37.maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu

k)Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

l) İhale şartnamesinin 27. maddesi uyarınca noterden düzenlenmiş taahhütname.

5 - Karesi İlçesi Paşaalanı Mahallesi 21MIII pafta 7626 ada 13 parsel üzerinde hali hazırda Balıkesir Büyükşehir Belediyesince halen kullanılmakta olan yapı ve tesisler 15.01.2017 tarihine kadar idarece kullanılmaya devam edilecek olup; bu tarihe kadar taşınmaz üzerindeki yapı ve tesislerin her türlü tasarruf hakkı İdareye aittir. İhaleyi alan istekli bu süre zarfındaki kullanımdan ötürü İdareden herhangi bir hak ve talepte bulunamaz. İhaleye katılan istekliler bu durumu bilerek kabul etmiş sayılır.

6 - İhale dokümanı Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından 300,00-TL (Üçyüz Türk Lirası) bedel ile satın alınabilir veya bedelsiz olarak görülebilir.

7 - Başvuru dosyaları 25/05/2016 Salı günü saat: 12:00’a kadar Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası, 2. Kat Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Yazı İşleri Birimi ne teslim edilebileceği gibi, ihale saatine kadar komisyona ulaşmak kaydıyla iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İhale ve satıştan doğan ya da doğacak her türlü vergi, resim, harç, tapu harçları, kdv, alım satım giderleri ile bilumum tüm giderler ihale üzerinde kalan istekli tarafından ödenecektir.

9 - Satış bedelinin tamamı peşin ödenecektir.

10 - İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.

 


 Balıkesir Karesi