25 / 09 / 2022

Balıkesir'de 21.2 milyon TL'ye kat karşılığı inşaat yapım işi ihalesi!

Balıkesir'de 21.2 milyon TL'ye kat karşılığı inşaat yapım işi ihalesi!

Balıkesir İli Burhaniye Belediye Başkanlığı, Balıkesir Burhaniye'de 21 milyon 172 bin 864 TL bedelle kat karşılığı inşaat yapım işi ihale edecek.Balıkesir İli Burhaniye Belediye Başkanlığı, Balıkesir Burhaniye'de kat karşılığı inşaat yapım işi ihale ediyor. İhalenin bedeli 21 milyon 172 bin 864 TL olarak belirlendi.

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Balıkesir İli Burhaniye Belediye Başkanlığından:

1- İdarenin
a) Adresi : Burhaniye Belediye Başkanlığı Mahkeme Mahallesi Hürriyet Caddesi No:80 Burhaniye/BALIKESİR
b) Telefon/Faks : 0 266-4126450/0266-4221006
c) E-posta : [email protected]
2- İhalenin Konusu : Kat Karşılığı İnşaat yapım işi İhalesi
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Burhaniye Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 17 /08/2021 Salı günü saat 10:00'da yapılacaktır.
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIMI İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZ

Balıkesir de 21.2 milyon TL ye kat karşılığı inşaat yapım işi ihalesi!

4) Mülkiyeti Burhaniye Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait Burhaniye İlçesi, Pelitköy mahallesinde bulunan yukarıda özellikleri belirtilen İmar Planında Konut alanında kalan arsa vasıflı taşınmaz üzerine Burhaniye Belediye Meclisinin 18.05.2021 tarih ve 2021/159 sayılı kararma istinaden ve Burhaniye Belediye Encümeninin 22.06.2021 tarih ve 2021/486 sayılı kararı doğrultusunda, yapılacak binanın % 48'inin Burhaniye Belediyesine verilmesi şartı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile "Kat Karşılığı İnşaat yapımı" ihalesi yapılacaktır.
5) İhalede teklifler, 750.000,00 TL bedel üzerinden artış yapılarak verilecektir.
6) İhale; Burhaniye Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 17/08/2021 Salı günü saat 10:00'da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
7) İhaleye katılacak olan İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için son başvuru tarihi olan16/08/2021 Pazartesi günü mesai bitimi olan saat 17:30'a kadar aşağıdaki belgeleri içeren dosyalarını Emlak Ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
8) İlan ve şartnamede hüküm bulunmayan hususlar için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu
hükümleri aynen uygulanır.

Balıkesir de 21.2 milyon TL ye kat karşılığı inşaat yapım işi ihalesi!

9) 2886 Devlet İhale Kanununun 6. Maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz.
10) İhaleye Girebilme Şartları ve İstenilen Belgeler
10.1.Bu ihaleye yerli istekliler katılabilir.
10.2.Bu ihaleye iş ortaklığı olarak teklif verilebilir.
10.3 Bu ihaleye konsorsiyum olarak teklif verilemez.
10.4.Bu ihaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerden istenilen belgeler;
10.4.1.İkametgah Belgesi
10.4.2.Türkiye'de tebligat için adres beyannamesi(Beyanda telefon, faks varsa elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi) 
10.4.3.Kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkar odası veya ilgili meslek odası belgesi (aslı,noter tasdikli sureti veya aslı idarece görülmüş sureti)
a)Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkarlar odasından veya ilgili meslek odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış ihale konusu işle ilgili oda kayıt belgesi.
b)Tüzel kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış ihale konusu işle ilgili oda kayıt belgesi.
10.4.4.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir imza beyannamesi veya imza sirküleri (aslı,noter tasdikli sureti veya aslı idarece görülmüş sureti)
a)Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri
b)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.( Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanması gerekir.)
c)İstekliler adına vekaleten ihaleye katılım halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter onaylı imza beyannamesi.
10.4.5. İhaleye katılacak olan Gerçek veya Tüzel Kişiler son 10 yıl içerisinde tek sözleşmeye dayalı olarak bitirilmiş işler için, muhammen bedelin %30 undan az olmamak üzere resmi kurumlardan alınmış Kamu İhale Tebliğinin Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi İÜ. sınıf yapı B Grubu Bina İşlerine ait iş bitirme belgesi aslı.
10.4.6.İşin muhammen bedeli olan 21.172.864,00 TL üzerinden %3 (yüzde 3) oranında 635.186,00 TL (Altıyüzotuzbeşbinyüzseksenaltı TL) tutarında geçici teminat mektubunun getirilmesi veya Burhaniye Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne nakit olarak yatırılması ve yatırıldığına dair belgenin ibrazı.
11) İstekliler, istenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarını en geç 16.08.2021 Pazartesi günü saat 17.30'a kadar Burhaniye Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne belge karşılığında vermeleri gerekmektedir. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya herhangi bir nedenle (Posta Telgraf v.b.) meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.
12) İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilen meblağ, rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (silinti, kazmtı olmayacak şekilde) yazılacaktır.
13) İşbu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, İhale Şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.
14) İhaleye ilişkin şartname 1.000,00 TL (Bin Türk Lirası) bedel karşılığında Emlak ve
İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir.
İLAN OLUNUR.
Geri Dön